Logo UAB
2023/2024

Producció Industrial de Bioproductes

Codi: 45022 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4314579 Enginyeria Biològica i Ambiental OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Oscar Enrique Romero Ormazabal
Correu electrònic:
oscarenrique.romero@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francesc Gòdia Casablancas
José Luis Montesinos Seguí
Francisco Valero Barranco
Albert Sales Vallverdú
Laura Cervera Gracia

Prerequisits

Per al seguiment òptim del mòdul és necessari tenir una formació bàsica en Enginyeria Bioquímica, en aspectes com fonaments d'Enginyeria de Bioprocessos, Bioreactors i uns conceptes molt bàsics d’ADN recombinant i Enginyeria genètica.


Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és el de familiaritzar l’estudiant amb les eines mes importants utilitzades en un bioprocés, i que aprenguin a utilitzar-les en el disseny i operació de futurs bioprocessos a les seves carreres professionals. Per aconseguir-ho s'exploraran, avaluaran, dissenyaran, integraran i optimitzaran diferents factories cel·lulars de producció de productes biotecnològics industrials, integrant la producció i la purificació del bioproducte de manera reproduïble (concepte de BIOPAT) i econòmicament viable de l’Enginyeria del bioprocés. També s'explicaran les regulacions i normatives de qualitat i seguretat de bioproductes de diferents camps i es presentaran els principis en què es basa el canvi d'escala d’un bioprocés.


Resultats d'aprenentatge

  • CA06 (Competència) Integrar i justificar l'ús de diferents eines de biotecnologia i d'enginyeria de bioprocessos per a resoldre problemes emergents en àmbits biotecnològics industrials.
  • CA07 (Competència) Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CA07 (Competència) Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CA08 (Competència) Integrar i sintetitzar la informació obtinguda de la bibliografia científica utilitzant els canals apropiats, contrastant les alternatives i debatent-les críticament.
  • KA05 (Coneixement) Contrastar els avantatges, els inconvenients i l'enginyeria del bioprocés necessària en la factoria cel·lular procariota d'E.coli, en la factoria cel·lular eucariota de P.pastoris i en la factoria cel·lular de cèl·lules animals.
  • SA01 (Habilitat) Buscar, comparar, analitzar críticament i sintetitzar la informació obtinguda de bases de dades i altres fonts per a resoldre problemes complexos de la seva especialitat.
  • SA02 (Habilitat) Elaborar informes tècnics en l'àmbit de l'enginyeria ambiental i/o l'enginyeria biològica i comunicar oralment els resultats d'una manera clara, concisa i sense ambigüitats.
  • SA03 (Habilitat) Planificar les diferents activitats relacionades amb la resolució d'una tasca encomanada al si d'un grup de treball, fent una gestió adequada del temps i dels recursos.
  • SA03 (Habilitat) Planificar les diferents activitats relacionades amb la resolució d'una tasca encomanada al si d'un grup de treball, fent una gestió adequada del temps i dels recursos.
  • SA05 (Habilitat) Valorar la problemàtica del canvi d'escala en biotecnologia.

Continguts

1.- Introducció a la producció industrial de bioproductes. Canvi d'escala en bioreactors

2.- Disseny de bioprocessos basat en la qualitat.

2.1.- Quality by Design (QbD) / Process Analytical Technology (PAT)

2.2.-Normes de correcta fabricació (GMPs). Bones pràctiques de laboratori (BPLs)

3.-Factories cel·lulars: Cultiu de cèl·lules animals

4.-Factories cel·lulars: Pichia pastoris.

5.-Factories cel·lulars: Escherichia coli.

6.-Tallers casos d'estudi.


Metodologia

Classes teòriques. Classes magistrals sobre els conceptes del temari.

Seminaris. Seminaris sobre aspectes del mon industrial de la Biotecnologia realitzats per experts convidats del sector.

Elaboració de treballs. Activitat en grup. Els alumnes hauran de preparar una memòria sobre un tema relacionat amb els continguts a proposta del professor. Aquests treballs seran exposats i defensats en públic.

Taller de casos d'estudi. Els alumnes realitzaran tallers sobre les diferents factories cel·lularsconsistents en la familiarització d'un procés de producció d'una proteïna recombinant, cultiuscel·lulars i seguiment de bioprocessos.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 33,5 1,34 CA06, CA07, CA08, KA05, SA01, SA02, SA03, SA05
Seminaris 4 0,16 CA06, CA07, SA05
Taller d'estudi de casos 20 0,8 CA06, CA07, CA08, KA05, SA01, SA02, SA03
Tipus: Supervisades      
Elaboració de treballs en grups 35 1,4 CA06, CA08, KA05, SA01, SA02, SA03, SA05
Reporte de taller de casos 15 0,6 CA06, CA08, KA05, SA01, SA02, SA03, SA05
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 50 2 CA06, CA07, KA05, SA03
Preparació de casos d'estudi 10 0,4 CA06, CA07, KA05, SA01, SA02, SA03
Preparació de treballs escrits i exposicions orals 24,5 0,98 CA06, CA07, CA08, KA05, SA01, SA02, SA03
Recerca de documentació i bibliografia 28 1,12 CA06, CA07, CA08, KA05, SA01

Avaluació

Avaluació de la part teòrica del mòdul:

Avaluació per curs:
Evaluació individual escrita: Suposa un 70% de la nota final. Es realitzen quatre proves parcials corresponents a diferents temes del curs amb un pes del 25% cadascuna de elllas. Si en l'avaluació individual escrita l'alumne obtingués una nota inferior a 3/10 no superarà el mòdul.

Avaluació de la defensa i exposició oral d'un treball de recerca (30%)

Avaluació final:
Els estudiants que no superin l'avaluació continuada tindran una prova global de recuperació final individual escrita. Sempre que aquesta prova es superi amb una nota superior a 3/10 es farà mitjana amb la nota de l'exposició oral.

Avaluació global del mòdul:

Avaluació de les pràctiques de laboratori en planta pilot de fermentació (25%).

Avaluació de la part teòrica del mòdul (75%). Nota mínima per aprovar el mòdul 3,5 /10

Avaluació única: No hi avaluació única en aquesta assignatura.

 

Altres dades:

El calendari d’exàmens i les diferents activitats a realitzar dins del mòdul seran anunciats a l’inici del curs. Una vegada fixats, en cap cas es realitzaran exàmens en dates i horaris diferents.

Per a la revisió dels resultats de les avaluacions, es fixarà el moment i la manera dins dels 10 dies hàbils següents a la comunicació dels mateixos mitjançant la plataforma virtual. Si l'estudiant no es presenta a aquesta revisió, no es revisarà posteriorment aquesta activitat.

Matricules d’honor (MH). Atorgar una qualificació de matricula d’honor es decisió delprofessorat responsable de l’assignatura. La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats.

Un estudiant es considerarà no avaluable (NA) si no s’ha presentat a cap de les activitats d'avaluació.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinaries que s'estimin oportunes, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d’avaluació. Per tant, la copia, el plagi, l’engany, deixar copiar, etc. en qualsevol de les activitats d’avaluació implicarà suspendre-la amb un zero.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
4 Proves parcials 13,1% cadascuna 3 0,12 CA06, CA07, CA08, KA05, SA01, SA02, SA03, SA05
Avalaució presentaciò oral 22,5% 1 0,04 CA06, CA07, CA08, SA01, SA02, SA03
Avaluació de tallers 25% 1 0,04 CA06, CA07, CA08, KA05, SA02, SA03, SA05

Bibliografia

La bibliografia necessària per el seguiment del mòdul es podrà consultar a través del campus virtual. D'altre banda, l’alumne haurà de realitzar recerques i consultes bibliogràfiques específiques per l’elaboració del seu treball en grup.


Programari

No està previst utiltzar cap programari específic de la matèria.