Logo UAB
2023/2024

Modalitats de Traducció B-A

Codi: 44529 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4316560 Traducció i Estudis Interculturals OT 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Guadalupe Romero Ramos
Correu electrònic:
lupe.romero@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Xenia Amoros Soldevila
Fiona Megan Kelso
Sofia Garcia Beyaert
Anna Suades Vall
Xianghong Qu Lu
Sonia Gonzalez Cruz
Tzu Yiu Chen
María Carmen Espín García

Prerequisits

Cap


Objectius

L'objectiu general d'aquest mòdul és que l'alumnat es familiaritzi amb els fonaments de la traducció (directa i inversa) i de la interpretació d'enllaç, els recursos que s'utilitzen i les tasques bàsiques de documentació en un entorn de traducció especialitzada.

El mòdul comprèn cinc assignatures de 3 cr en les quals es desenvolupen les competències i els continguts necessaris per aconseguir els objectius de formació proposats. Aquestes assignatures són les següents:

- Interpretació d'enllaç i bilateral (teoria).

- Interpretació d'enllaç i bilateral (pràctica).

- Recursos de la traducció especialitzada.

- Traducció general (directa).

- Traducció general (inversa).

 


Competències

 • Actuar amb responsabilitat social i ètica.
 • Identificar i interpretar adequadament elements culturals.
 • Integrar coneixements per formular judicis sobre temes rellevants de la traducció i els estudis interculturals.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Resoldre problemes rellevants de la traducció i argumentar les decisions preses.
 • Resoldre problemes rellevants relacionats amb la interculturalitat i argumentar les decisions preses.
 • Treballar en equip i resoldre possibles conflictes en la pràctica professional.
 • Utilitzar els recursos documentals i tecnològics necessaris per a la traducció i els estudis interculturals

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat social i ètica.
 2. Aplicar coneixements per resoldre problemes propis de la traducció.
 3. Aplicar coneixements per resoldre problemes propis dels estudis interculturals.
 4. Demostrar coneixements propis de la traducció i de la interpretació d'enllaç.
 5. Distingir els diferents elements culturals rellevants per a la traducció i la mediació intercultural i explicar-ne la funció en un determinat context.
 6. Identificar problemes relacionats amb la interculturalitat.
 7. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 8. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 11. Treballar en equip i resoldre possibles conflictes en la pràctica professional.
 12. Utilitzar els recursos propis de la traducció.

Continguts

Els continguts generals són els següents:

 • Conèixer els fonaments de la interpretació d'enllaç i bilateral.
 • Desenvolupar la capacitat de resoldre problemes de traducció (directa i inversa) de textos generals de tipologies diferents i de textos especialitzats de diferents camps d'especialitat.
 • Adquirir els coneixements i habilitats fonamentals per al bon ús dels recursos tecnològics més apropiats en un entorn de traducció especialitzada.

Metodologia

 • Classes magistrals/expositives
 • Classes de resolució de problemes/casos/exercicis
 • Activitats pràctiques
 • Presentació/exposició oral de treballs
 • Elaboració de treballs
 • Lectura de llibres, articles, informes d’interès.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Fonaments de la interpretació d'enllaç i bilateral 18 0,72 10, 7
Pràctiques de la interpretació d'enllaç i bilateral 18 0,72 1
Recursos de la traducció especialitzada 18 0,72
Traducció general (directa) 18 0,72 9, 8
Traducció general (inversa) 18 0,72 9, 8

Avaluació

Activitats d’evaluació

Pes nota final

Assistència i participació activa

10-15%

Lliurament d'informes/treballs

40 %

Control de coneixements adquirits teòrics i pràctics

40 %

Carpeta de l’alumnat

5-10 %

Nota: la informació sobre el tipus d'avaluació i el pes en la nota final és orientativa. El professorat responsable de cada assignatura concretarà les activitats d'avaluació a principi de curs.

*Aquest mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Fonaments de la interpretació d'enllaç i bilateral 20% 57 2,28 10, 4, 7
Pràctiques de la interpretació d'enllaç i bilateral 20% 57 2,28 1, 4
Recursos de la traducció especialitzada 20% 57 2,28 11
Traducció general (directa) 20% 57 2,28 1, 3, 9, 5, 6, 8, 12
Traducció general (inversa) 20% 57 2,28 1, 3, 2, 9, 6, 8

Bibliografia

Brunette, L. et al. (ed.) (2003). The Critical Link 3: interpreters in the community. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins.

Collados, A.; Fernández, M. (eds). (2002). Manual de interpretación bilateral. Granada: Editorial Comares.

Corsellis, A. (2009). Public Service Interpreting: The first steps. Palgrave McMillan.

De Pedro, R.; Perez, I., Wilson, C. (2009). Interpreting and Translating in Public Service Settings. Policy, Practice, Pedagogy.

Gentile, A.; Ozolins, U.; Vasilakakos, M. (1996). Liaison Interpreting. A Handbook. Melbourne: MelbourneUniversity Press.

Hale, S. (2007). Community Interpreting. Palgrave Mcmillan.

Hale, S. (2010). La Interpretación Comunitaria. La interpretación en los sectores jurídico, sanitario y social. Editorial Comares. Granada.

Hale, S.; Ozolins, U.; Stern, L. (2008). The Critical Link 5. Quality in interpreting. A shared responsibility. University of Western Sidney/ RoyalMelbourne Institute of TechnologyUniversity / The University of New South Wales.

Katan, D. (1999). Translating cultures. An Introduction for Interpreters, Translators, Mediators. Manchester, St. JeromePublishing.

Martín, M. C., Phelan, Mary.(2009). Interpreters and Cultural Mediators - Differents but Complementary Roles. Translations: Migration and Social Change. An Inter-Disciplinary Open Access E-Journal. Disponible en: http://www.translocations.ie/Martin%20and%20Phelan.pdf

Ozolins, U. (2000). Communication Needs and Interpreting in Multilingual Settings: the International Spectrum of Response. Roberts, Roda P. et al. (ed.) The Critical Link 2: Interpreters in the Community. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, pàg. 21-34.

Pöchhacker, F. (2002). "Getting organized:The evolution of community interpreting". En: Interpreting 4, 1: 125-140

Pöchhacker, F. (2004). Introducing Interpreting studies. London: Routledge.

Sanders, M. (2000). As good as your word: a guide to community interpreting and translation in public services. London: Maternity Alliance.

Ugarte, X. (2010). La pràctica de la interpretació anglès-català. Vic: Eumo editorial.

Valero Garcés, C. (ed). (2003). Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos. Contextualización, actualidad y futuro. Granada: Comares.

Valero Garcés, C. (ed). (2006). Formas de mediación intercultural: traducción e interpretación en los Servicios Públicos: conceptos, situaciones y práctica. Granada: Comares.

Wadensjö, C. (1998). Interpreting as interaction. New York: Longman.

Més la bibliografia específica que el professorat indiqui a cada assignatura.


Programari

Al començament de cada assignatura, el professorat indicarà si es requereix programari específic.