Logo UAB
2023/2024

Mediació Didàctica de la Llengua i Creació de Productes Turístics Literaris

Codi: 44171 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316837 Gestió Turística del Patrimoni Cultural OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Abril Sellarés
Correu electrònic:
maria.abril@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Xavier Carmaniu Mainadé
Giuseppe Simone Pedote
David Revelles Soriano
Santiago Tejedor Calvo

Prerequisits

No hi ha prerequisits


Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és doble, d'una banda, adaptar els discursos literaris a les noves propostes turístiques, així com a la varietat de recursos (autors, personatges, llocs emblemàtics) que generen atractiu més enllà de la seva pròpia finalitat principal, i d'altra banda, permetre avançar en l'aprenentatge de la comunicació escrita i oral, des de la perspectiva de l'ús correcte de la llengua en la seva aplicació en el turisme. D'aquesta manera els continguts ofereixen les eines necessàries per a l'adquisició de les habilitats per a la gestió i comprensió dels textos literaris, així com de l'ús del llenguatge adequat en la seva aplicació al discurs turístic


Competències

 • Analitzar el valor de les arts i humanitats i les ciències socials aplicades al turisme.
 • Crear discursos expositius plurilingües interrelacionant els continguts turístics del patrimoni cultural amb les arts i les humanitats.
 • Dissenyar productes turístics adaptats als espais territorials a partir de recursos patrimonials culturals, tant tangibles com intangibles.
 • Gestionar i desenvolupar aportacions originals en el marc de la recerca teòrica o de l'aplicació pràctica.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i valorar les obres literàries que formessin part de nous productes turístics culturals.
 2. Explicar els criteris i procediments per adaptar una obra literària a una activitat turisticocultural.
 3. Gestionar i dur a terme aportacions originals en el marc de la investigació teòrica i/o de l'aplicació pràctica.
 4. Programar activitats del patrimoni cultural basades en manifestacions de la llengua i la literatura.
 5. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 7. Reconèixer el valor de la llengua i la literatura com a transmissors de la identitat cultural d'un territori.
 8. Reconèixer els diferents components de la literatura de viatges i la seva relació amb el patrimoni turístic cultural.
 9. Seleccionar i avaluar textos i altres recursos orals (com àudios, vídeos, etc.) com a eines per acostar el públic al turisme cultural.
 10. Utilitzar informació bibliogràfica per divulgar el patrimoni cultural i proposar productes turístics.
 11. Valorar les noves dimensions comunicatives que aporta la revolució digital aplicades als recursos turístics patrimonials.

Continguts

El continguts principals d’aquest mòdul van referits a:

 • Tant al Turisme i la Llengua: el Lèxic especialitzat en temes turístics relacionats amb el patrimoni tangible i intangible. Fraseologia i cultura. La traducció, i els diccionaris relacionats amb l’activitat turística. El turisme i internet, les característiques de la llengua en la xarxa. Els blogs dels viatgers.
 • Com al Turisme i la Literatura: el turisme literari, història del llibre, i la revisió de la situació actual del llibre com eix per a productes turístics patrimonials. El cafè com lloc literari, els parcs literaris, el llibre i el vincle amb el visitant – lector. La literatura d’autor connectada amb el territori. Llocs associats a la vida dels autors, i als personatges de les obres literàries, així com al territori on es produeixen aquestes obres, tant a nivell local, com nacional i internacional.
 • Amb especial èmfasi en les Rutes Literàries: l’autor, l’obra, la realitat i la ficció com eixos per a un producte patrimonial turístic adaptat a les necessitats dels turistes culturals.

Metodologia

Les metodologies a seguir en aquest mòduls són les següents:

 • Classes expositives
 • Pràctiques a l'aula i fora de l'aula
 • Tutories
 • Lectura d'articles, informes i llibres d'interès
 • Estudi personal

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 26 1,04 6, 2, 7, 10
Tipus: Supervisades      
Classes Supervidades i tutories 23,5 0,94 1, 5, 11, 2, 9
Tipus: Autònomes      
Elaboració de Treballs 22 0,88 1, 6, 3
Estudi 72,5 2,9 6, 2, 3, 4, 8, 7, 9, 10

Avaluació

L’avaluació d’aquest mòdul es basa en els següents criteris:

 • Assistència obligatòria a classe amb un mínim del 80%
 • Lliurament de Treballs
 • Defensa oral dels Treballs
 • Proves de Sintesis

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe 20% 0 0 6, 5, 11, 2
Defensa Oral de Treballs 35% 4 0,16 1, 6, 5, 11, 8
Lliurament de Treballs 35% 0 0 3, 7, 9, 10
Proves de Sintesis 10% 2 0,08 1, 2, 4, 8, 7, 10

Bibliografia

Arqués, R. (2011). Traduzioni e irradiazioni ispaniche novecentesche della Commedia di Dante (Ángel Crespo, Luis Martínez de Merlo, Abilio Echevarría e María Zambrano). Critica del testo [Roma], núm. 14 ps. 119-147.

Arqués, R. (2004). Reescriure Dante: la Comèdia de Segarra i de Mira. Reduccions [Vic], núms. 81-82, ps. 215-255.

Ferraz Gracia, Felisa (2020). Un perfil de viajero literario: el caso de las rutas literarias pirenaicas. http://dx.doi.org/10.15645/Alabe2020.21.1 (pàgina revisada en julio de 2022)

Garriga, C. (2017). La voces usadas “En Marruecos…” en el Diccionario de la Real Academia Española. RILCE (Revista de Filología Hispánica de la Universidad de Navarra) En prensa.

Garriga, C. (2015). Historia del léxico y lexicografía especializada: el Diccionario industrial; artes y oficios de Europa y América (1888-1891) de Camps y Armet como Fuente. Études Romanes de Brno. Vol.1, núm. 36. 61-84 ISSN 1803-7399

Garriga, C.; Pardo, Pilar. (2014). El Diccionario Tecnológico Hispano-Americano: un nuevo intento de institucionalización de la lengua de la ciencia y de la técnica en espanyol. International Journal of Lexicography. Vol. 2, núm. 27. 201-240. Oxford.

Hand, Felicity. (2010). “Untangling Stories and Healing Rifts: Abdulrazak Gurnah´sBy the Sea”. Research in African Literatures, Vol. 41, Nº 2,  pp 74-92.

De San Eugenio Vera, J.; Soldevila Balart, L. . (2012). Geografia literària dels Països Catalans. El cas de la comarca d'Osona. de San Eugenio Vera,. . Ausa., XXV, 975-997.

Nicolás Castilla, Sara. (2021). Barcelona, página a página: rutas literarias ambientadas en la Barcelona del siglo XX. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació. UAB 

Soldevila, L.(2016). Comarques Gironines. Barcelona. Ed. Pòrtic

Soldevila L.(2015). Barcelona Nova i el Barcelonés. Barcelona . Ed. Pòrtic

Soldevila, L.(2014). Comarques lleidetanes i l’Alt Pirineu i l’Aran. Barcelona. Ed. Pòrtic


Programari

A la plataforma Moodle