Logo UAB
2023/2024

Habilitats Tècniques, Ètiques i Polítiques en la Pràctica Professional amb Grups i Poblacions

Codi: 42779 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313402 Recerca i Intervenció Psicosocial OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jenny Cubells Serra
Correu electrònic:
jenny.cubells@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Lupicinio Iñiguez Rueda
Joel Feliu Samuel Lajeunesse
Luz Maria Martinez Martinez
Marisela Montenegro Martinez
Jesús Rojas Arredondo
Martín Mora Martínez

Prerequisits

No cal tenir cap tipus de prerequisits


Objectius

 • Conèixer  els principals debats contemporànis al voltant de l'ètica i la politica dins de l'ambit psicosocial.
 • Analitzar els principis ètics i polítics que guien la pràctica de la investigació i la intervenció psicosocial i comunitària.
 • Identificar diferents dilemes ètics i polítics presents en el treball amb persones, grups i poblacions.
 • Reflexionar al voltant de les implicacions ètiques i polítiques derivades del involucrament professional amb fenòmens i problemàtiques psicosocials concretes
 • Preparar i orientar el propi treball d'investigació per l'avaluació d'un comite d'ètica

 


Competències

 • Considerar el context institucional, ètic i polític de la pràctica psicosocial, valorant i donant resposta a les implicacions derivades de l'acompliment responsable en la relació professional amb institucions, grups i poblacions.
 • Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, d'una manera apropiada al context, valorant les aportacions d'altres persones
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de manera coordinada i col·laborativa

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els principis ètics i polítics de l'àmbit psicosocial i valorar-ne la pertinència per a un objecte d'estudi o d'acció concret
 2. Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, d'una manera apropiada al context, valorant les aportacions d'altres persones
 3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 4. Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de manera coordinada i col·laborativa

Continguts

Continguts

 • Introducció a les reflexions politiques i ètiques dins del camp de la psicologia social actual.
 • Aspectes ètics i politics de l'entrada al camp.
 • Comité d'ètica. Principals característiques, protocol d'investigació, etc.
 • Implicacionc ètico-polítiques de formar part del Camp.
 • Efectes politics de la investigació i l'intervenció psicosocial.
 • Implicacions ètico-polítiques de la praxis
 • Aspectes polítics i ètics de la difussió dels resultats
 • Dilemes ètics i politics, casos pràctics: ètica de la responsabilitat i ètica de la cura
 • Dilemes ètics i politics, casos pràctics: Com s'investiga al carrer i en els espais públic? Poder, poliítiques públiques i acció col.lectiva en entorns d'inseguretat urbana.
 • Ètica y politica en l'espai públic

 

 

 


Metodologia

Metodología docent

 Activitats autònomes

 • Lectura sistemática de material bibliogràfic.
 • Análisis i reflexió de lectures recomanades
 • Desenvolupament d'una reflexió personal
 • Reflexió al voltant de l'aplicació dels aprenentatges del mòdul en el TFM

 Activitats dirigides

 • Presentació dels diferents continguts
 • Presentació i anàlisi de les diferents propostes i lectures per a cada sesió
 • Exposició oral d'un tema previament treballat
 • Discusió i participació en grup-classe

 Activitats supervisades

 • Tutoríes individuals per poder preparar l'exposició oral.
 • Tutories per poder realitzar la reflexió final.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 40 1,6 1, 3
Exposicions orals 20 0,8 1, 2, 4
Tipus: Supervisades      
Tutorització del treball final de reflexió 20 0,8 1, 2, 3
Tutorització i supervisió de la seva exposició oral 14 0,56 1, 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'un treball de reflexió (escrit) al voltant dels aspectes ètics i polítcs del propi treball d'investigació 90 3,6 2

Avaluació

EV1. Exposició oral sobre l'ética en la intervenció i/o investigació (treball grupal).

EV2. Treball de reflexió al voltant dels aspectes étics i polítics del propi treballa d'investigació i/o intervenció (treball individual).

EV3. Informe d'aprenentatge del mòdul pel TFM (treball individual). Informe sobre l'aplicació del mòdul al procés del TFM, corregit pel tutor/a de l'estudiant seguint les directrius de qui coordina el mòdul.

 

Qualificacions:  

Mòdul superat: El mòdul es considerarà superat si l'estudiant obté una nota mitjana superior a 5 en el conjunt de les proves d'avaluació.

Avaluable: Es considerarà Avaluable l’estudiant que hagi presentat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior 40% del total del mòdul.

No avaluable: Es considerarà No avaluable el fet que encara que l’estudiant hagi presentat vàries proves el pes total en relació amb el conjunt del mòdul sigui inferior al 40%.

Reavaluació: No hi ha reavaluació

Pautes d'avaluació de la Facultat de Psicologia: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html 

Eventualment i només en cas de segona matrícula l'estudiantat podrà ser avaluat mitjançant prova de sintesi. Aquesta prova consistirà en presentar un treball de reflexió (escrit) al voltant dels aspectes ètics i polítics del propi treball d'investigació i/o intervenció incloent en el treball l'informe d'aprenentatge del mòdul.

  Avaluació:

 • Exposició oral  30% (Grupal)
 • Treball de reflexió sobre els aspectes étics i polítics del propi treball de recerca i/o intervenció  50% (individual).
 • Informe d'aprenentatge del mòdul 20% (individual).

Avaluació ünica:

S'avaluaran tots els continguts del mòdul en la data de lliurament de l'Evidència 1. Aquell dia es farà una exposició oral (Ev2: 30%) en equip amb la resta de persones acollides a l'avaluació única o individual (si no hi ha cap estudiant més acollit/da a aquesta modalitat) sobre un dels temes del mòdul, que s'avaluarà amb els criteris marcats per a l'evidència 2; es lliurarà el treball escrit de l'evidència 1 a l'aula Moodle (Ev1: 50%) i es lliurarà l'informe sobre l’aprofitament del mòdul pel procés del TFM (Ev3: 20%).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV3. Informe d'aprenentatge del mòdul pel TFM. Evidència individual (evidència individual) 20% 0 0 1, 3
Exposició oral (en grup) 30 1 0,04 1, 2, 4
Treball de reflexió (escrit) al voltant dels aspectes ètics i polítcs del propi treball d'investigació (evidència individual) 50% 40 1,6 1, 3

Bibliografia

 

 

Bibliografía

 • Beaulieu Estalella Rethinking Research Ethics , Anne Beaulieu y Adolfo Estalella. 5th International Conference on e-Social Science, Colonia (Alemania), 24-26/06/2009
 • Common values, controversial facts: Enacting dialogical ethics Ponencia invitada en el 11th Annual workshop of the Center for Qualitative Psychology , Sassari (Italia), 12-14 de marzo de 2010.
 • Denscombe, Martyn (2007). The good research guide: For small-scale social research projects (Third Edition). Berkshire: Open University Press.
 • Denzin, K. y Lincoln, Y.S. (Eds.) (1994) Handbook of Qualitative Research. London: Sage.
 • Gilligan, C. (1982).In a different voice: Psychological theory and women's development. Cambridge: Harvard University Press.
 • Ibáñez, J. (1986) Perspectivas de la Investigación Social: el diseño en las tres perspectivas. En M. García Ferrando, J. Ibáñez y F. Alvira (Comps.) El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid: Alianza Editorial, 1996.
 • Ibáñez, T. e Íñiguez, L. (1997) Aspectos Metodológicosde la Psicología Social Aplicada. En J.L. Álvaro, A. Garrido y J.R. Torregrosa (Coords.) Psicol ogía Social Aplicada. Madrid: McGraw Hill.
 • Ibáñez, T. Los efectos políticos de la psicología social. Quaderns de Psicologia, 1983, 11, 95-106
 • Kohen, B. (2005). Ciudadanía y ética del cuidado. E. Carrió y D. Maffía (Eds) Búsquedas de sentido para una nueva política. Buenos Aires: Paidós.
 • Kohlberg, L. (1981). The Philosophy of Moral Development. Moral Stages and the Idea of Justice. San Francisco: Harper & Row Pubs.
 • Matín-Palomo, M. T. (2010). Autonomía, dependencia y vulnerabilidad en la construcción dela ciudadanía. Zerbitzuan: revista de servicios sociales, 48: 57-69.
 • Pla, M. (1999) El rigor en la investigación cualitativa. Atención Primaria, 5 (24), 295-300.
 • Raymond M. Lee and Claire M. Renzetti. The Problems of Researching Sensitive Topics: An Overview and introduction. American Behavioral Scientist. 1990 33:510
 • Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1984) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós, 1987

Programari

El Mòdul es desenvoluparà en l'entorn moddle en el marc del Campus Virtual de la UAB.