Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes d'Intervenció Psicosocial

Codi: 42599 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313402 Recerca i Intervenció Psicosocial OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Marisela Montenegro Martinez
Correu electrònic:
marisela.montenegro@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francisco Javier Elejabarrieta Olabarri
José Luis Lalueza Sazatornil
Margarita Pujal Llombart
Juan Pujol Tarres
Joel Feliu Samuel Lajeunesse
Luz Maria Martinez Martinez
Jenny Cubells Serra
Esther Arozarena Cañamares
Jesús Rojas Arredondo
Marta Padrós Castells
Isabel Pellicer Cardona
Maria Beatriz San Roman Sobrino
Silvia Camps Orfila
Francisco Javier Tirado Serrano
Remedios Rubio García

Prerequisits

El mòdul ha de cursar-se després d'haver superat -o estar cursant- la resta dels crèdits corresponents a l'itinerari d'Intervenció Psicosocial i Comunitària.


Objectius

 • Utilitzar les eines adquirides per a la detecció de necessitats i avaluació de les demandes presents en l'àmbit d'intervenció específic.
 • Aplicar tècniques d'intervenció i avaluació adequades per a les problemàtiques i situacions identificades i els plans d'acció desenvolupats.
 • Adaptar els seus coneixements a las necessitats i procediments del centre.
 • Treballar en equip de manera coordinada i col·laborativa, comunicant-se amb claredat i oportunitat amb l'equip del centre.
 • Respondre i actuar de manera adequada i professional, tenint en compte les implicacions ètiques i polítiques de la seva pròpia actuació i de la del resta de l'equip.

Competències

 • Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, d'una manera apropiada al context, valorant les aportacions d'altres persones
 • Establir objectius operatius fonamentals, rellevants teòricament i socialment, que tinguin en compte la complexitat de la realitat psicosocial
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Seleccionar i aplicar les tècniques necessàries per a la recollida, l'anàlisi i la presentació de material empíric de caràcter qualitatiu
 • Seleccionar, dissenyar, adaptar i aplicar instruments de descripció i diagnòstic de fenòmens i problemàtiques psicosocials que contribueixin al desenvolupament i a l'avaluació de plans i programes d'intervenció psicosocial.
 • Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de manera coordinada i col·laborativa

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar tècniques de recollida d'informació sobre el pla de pràctiques realitzat per a la seva avaluació posterior
 2. Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, d'una manera apropiada al context, valorant les aportacions d'altres persones
 3. Dissenyar, juntament amb els professionals del centre de pràctiques externes, objectius d'intervenció a partir de demandes i situacions concretes
 4. Proposar un procediment de diagnòstic de la problemàtica psicosocial que s'aborda en les pràctiques
 5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 7. Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de manera coordinada i col·laborativa

Continguts

Les pràctiques externes es desenvoluparan en centres on es duguin a terme activitats d'intervenció psicosocial. Els/les estudiants s'incorporaran en un projecte desenvolupat pel centre i compliran les activitats professionals d'acord amb els objectius d'aquest, posant en pràctica els coneixements adquirits en relació amb la intervenció social.


Metodologia

Es realitzaran entre 200 - 225 hores de pràctiques, depenent del conveni de col·laboració que es defineixi en cada cas.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats en el centre de pràctiques 200 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutoríes 5 0,2 2, 7
Tipus: Autònomes      
Diari de Camp 7,5 0,3 2, 7
Memòria de pràctiques 12,5 0,5 2, 7

Avaluació

Memòria de pràctiques: informe individual escrit que inclourà una anàlisi de les pràctiques fetes, així com el diari de camp de la/l'estudiant.

Informe tutor/a del Centre: consisteix en una plantilla de valoració (quantitativa i qualitativa) de l'execució de la/l'estudiant a les pràctiques.

Informe tutor/a de la UAB: es tracta d'una valoració quantitativa i qualitativa sobre l'aprofitament acadèmic de la/l'estudiant en relació amb les seves pràctiques.

 

Nota: En tractar-se de pràctiques externes, no es contempla l'opció d'avaluació única.

 

Pautes d'avaluació de la Facultat de Psicologiahttps://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe tutor/a acadèmic 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 7
Informe tutor/a centre 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 7
Memòria de pràctiques 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Aquella recomanada pels diferents centres, necessària pel desenvolupament de les tasques.

 


Programari

S'afavorirà l'ús de Programari lliure sempre que sigui possible.