Logo UAB
2023/2024

Estratègies de Recerca i Estudis sobre el Mercat

Codi: 42433 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4313256 Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Nuria Garcia Muñoz
Correu electrònic:
nuria.garcia@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Emilio Prado Pico
Natividad Ramajo Hernandez
Ana Belen Monclus Blanco

Prerequisits

Es requereix una bona comprensió de l'anglès


Objectius

Aquest mòdul pretén dotar del coneixement específic de caràcter metodològic aplicat a la investigació de continguts audiovisuals i publicitaris, oferint les bases del treball científic i dels estudis de mercat. La formació que s'ofereix es centra en els mètodes i tècniques d'investigació quantitatives, qualitatives i experimentals.


Competències

 • Analitzar els resultats de recerca per obtenir nous productes o processos, valorant-ne la viabilitat industrial i comercial per a la seva transferència a la societat.
 • Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
 • Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
 • Elaborar, planificar, dirigir, coordinar i gestionar projectes de recerca acadèmics i professionals en l?àmbit de la comunicació audiovisual i publicitària seguint criteris de qualitat, igualtat i responsabilitat ètica i social.
 • Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser capaç de millorar el rendiment
 • Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Seleccionar, dissenyar i aplicar estratègies metodològiques de recerca científica en l'estudi de la comunicació audiovisual i el desenvolupament de productes
 • Treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar les fases de la recerca a les disponibilitats temporals de la recerca.
 2. Analitzar els resultats de recerca per obtenir nous productes o processos, valorant-ne la viabilitat industrial i comercial per a la seva transferència a la societat.
 3. Aprendre a dissenyar preprojectes de recerca.
 4. Avaluar les diferents estratègies metodològiques per a la recerca en comunicació audiovisual i publicitària.
 5. Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
 6. Definir i acotar un objecte d'estudi
 7. Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació
 8. Distingir les bases i estratègies per a la investigació de mercats.
 9. Identificar i descriure les etapes metodològiques de la recerca científica.
 10. Identificar i diferenciar les tècniques metodològiques.
 11. Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser capaç de millorar el rendiment
 12. Potenciar el treball en equip en la gestió i desenvolupament de la planificació dels projectes.
 13. Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
 14. Presentar i defensar els preprojectes creats.
 15. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 16. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 17. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 18. Saber recopilar, sistematitzar, conservar i difondre la informació sobre les dones, les obres escrites per dones, els documents referents a les polítiques i lleis d'igualtat i els generats per les recerques en estudis de gènere, valorant els biaixos de gènere que puguin incloure els cercadors i descriptors existents.
 19. Saber utilitzar i crear indicadors qualitatius i quantitatius, incloent-hi els estadístics, per conèixer millor les desigualtats de gènere i les diferències en les necessitats, condicions, valors i aspiracions de dones i homes.
 20. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 21. Treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos
 22. Valorar la importància del coneixement sobre els mercats en el disseny i desenvolupament dels projectes.

Continguts

Bases del coneixement científic

 • Objectius fonamentals del treball científic en comunicació
 • Aproximació al procés d'investigació
 • Etapes en el procés d'investigació
 • Estratègies per al disseny metodològic

Aproximació a la investigació de mercats

 • Context dels estudis de mercat en la comunicació audiovisual i publicitària
 • Estratègies per a la investigació dels mercats
 • Pautes per al disseny dels estudis dels mercats audiovisuals

Mètodes i tècniques quantitatives

 • La investigació quantitativa en comunicació
 • Característiques de la metodologia quantitativa
 • Tècniques quantitatives

Mètodes i tècniques qualitatives

 • La investigació qualitativa en comunicació
 • Característiques de la metodologia qualitativa
 • Tècniques qualitatives
 • L'enfocament etnogràfic en la investigació en comunicació

La investigació experimental

 • Pràctiques i usos de la investigació experimental en comunicació
 • Tipus de disseny en la investigació experimental

Metodologia

L'adquisició de coneixements i competències per part dels alumnes es durà a terme a través de diferents procediments metodològics que inclouen les classes magistrals a l'aula, excercicis d'anàlisi, debat i reflexió a partir de visionats i de material de lectura en els espais de l'aula i dels seminaris.

La situació sanitària podria fer que les sessions, en lloc de presencials, hagin de ser telemàtiques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 54 2,16 1, 3, 4, 6, 8, 10, 22
Seminaris 21 0,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22
Tipus: Supervisades      
Anàlisi de casos 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 22
Lectura de textos 27 1,08 7, 8, 10
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 150 6 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21

Avaluació

L'avaluació consisteix en tres parts diferenciades:

Pre-projecte (70%)


Defensa oral del pre-projecte (20%)


Participació als seminaris (10%)

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral del pre-projecte + participació als seminaris 20% 4 0,16 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Participació als seminaris 10% 0 0 7, 13, 14, 15, 16, 20
Pre-projecte de recerca 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

-Campbell, Donald y Stanley, Julian (1993). Diseños experimentales y causi experimentales en la investigación social. Buenos Aires: Amorturu.

-Cea D'Ancona, Maria Angeles (2001). Metodología cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Síntesis.

-Delgado, Juan Manuel y Gutiérrez, Juan (Coords) (1995). Métodos y Técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales. Madrid: Síntesis.

-Corbetta, Piergiorgio (2003). Metodologías y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw Hill/Interamericana.

-Hansen, Anders, Cottle, Simon, Negrine, Ralph, & Newbold, Chris (1998). Mass communication research methods. Londres: Macmillan.

-Gaitán, Juan Antonio y Piñuel, Jose Luis (1998). Técnicas de investigación en comunicación social. Elaboración y registro de datos. Madrid: Síntesis.

-Guía para el uso no-sexista del lenguaje. Servei de llengües, Universitat Autònoma de Barcelona.

-Jensen, Klaus Bruhn (2002). A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies. New York: Routledge.

-Kerlinger, Fred, Lee, Howard (2002). Investigación del comportamiento: Métodos de Investigación en Ciencias Sociales. México: Mc Graw-Hill., Bosch.

-Krippendorff, Klaus (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona: Paidós.

-Lindlof, Thomas (1991). "The qualitative study of media audience", en Journal of Broadcasting y Electronic media, 35 (1):23-42.

-Pink, Sara et al. (2019). Etnografia digital. Madrid: Morata.

-Prado, Emili et al. (2020). “General-television programming in Europe (UE5): Public versus commercial channels”. El profesional de la información, v. 29, n. 2, e290204. https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.04

-Ragin Charles (1987). The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. University of California Press.

-Tashakkori, Abbas y Teddlie, Charles (1998). Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks: Sage.

-UNESCO. Indicadores de género para medios de comunicación: marco de indicadores para evaluar la sensibilidad en materia de género en las operaciones y contenidos mediáticos. 2014. ISBN: 978-92-3-300007-0. Disponible en: https://es.scribd.com/document/260415367/UNESCOIndicadores-de-Genero-para-Medios-de-Comunicacion

-Wimmer, Roger y Dominick, Joseph (1996). La investigación científica de los medios de comunicación. Barcelona: Bosch.

 

 


Programari

Edició de text (Word o similar)
Presentacions (Powerpoint o similar)
Full de càlcul (Excel o similar)