Logo UAB
2023/2024

L'Espanyol com a Llengua Estrangera

Codi: 106382 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 0 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Dolors Poch Olive
Correu electrònic:
dolors.poch@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

L'estudiant haurà de ser capaç d'expressar-se correctament de forma oral i escrita. Per aquesta raó, els possibles errors ortogràfics o d'expressió que els estudiants cometin comportaran un descens de la calificació final.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats a l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcials de materials aliens en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicació del seu origen implicarà, automàticament, la qualificació de SUSPENS (0).

L'estudiant ha de conèixer les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant, podrà aplicar les normes específiques indicades per el professor de l'assignatura si no considera necessari.


Objectius

 

EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA s'integra en el conjunt de la matèria LINGÜISTICA ESPAÑOLA APLICADA i forma part dels 54 crèdits optatius que l'estudiant ha de cursar durant el quart curs del GRAU DE LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES. És una de les assignatures ofertades a la menció de LENGUA ESPAÑOLA, reconeixement que rep l'estudiant si cursa al menys 30 dels 54 crèdits optatius entre les assignatura assignades especifícament a aquesta menció.


Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques o literàries.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua espanyola i el seu domini en totes les seves aplicacions a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura hispànica, de la teoria literària, de la llengua espanyola i la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els coneixements gramaticals a la resolució d'exercicis.
 2. Avaluar els seus propis progressos en l'adquisició de coneixements dels continguts d'aquesta matèria.
 3. Caracteritzar els fenòmens lingüístics tenint en compte els diferents nivells d'anàlisi.
 4. Detectar els errors més comuns en els parlants no nadius en funció de la seva llengua materna.
 5. Determinar els coneixements lingüístics adequats a cada nivell de coneixement.
 6. Distingir des del punt de vista gramatical els errors d'espanyol com a llengua estrangera en funció de la llengua nativa de l'aprenent.
 7. Identificar les implicacions culturals en la gramàtica.
 8. Identificar situacions que necessitin un canvi o millora des del punt de vista lingüístic.
 9. Inferir conclusions justificades a partir de l'observació de les dades.
 10. Proposar solucions que estiguin fonamentades en coneixements lingüístics.
 11. Saber explicar els errors gramaticals a alumnes i alumnes de secundària.
 12. Transmetre els coneixements literaris i lingüístics adquirits adaptant-los a un sector professional determinat.

Continguts

 

 1) L'adquisició de l'espanyol com a llengua materna i l'aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangeras (ELE).

 2) Corrents metodològiques en l'ensenyament de l'ELE. Relació entre teories lingüístices i metodologia d'ensenyament.

 3) Conceptes fonamentals: competència comunicativa, error, interllengua, distància lingüística.

 4) L'ensenyament de la gramàtica de l'ELE: problemes lingüístics.

 5) L'ensenyament del lèxic a l'ELE: problemes lingüístics.

 6) L'ensenyament de la pronunciació a l'ELE: problemes lingüístics.

 7) Els aspectes culturals a l'ensenyament de l'ELE.

 8) L'avaluació del coneixement de l'ELE: el MARCO COMÚN DE REFERENCIA.

 9) L'espanyol amb finalitats específiques.

 10) L'espanyol per a inmigrants.

 

 


Metodologia

 . Activitats dirigides (35%): classes magistrals i pràctiques i seminaris dirigits per el professor en els quals es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de textos.

 . Activitats supervisades (10%): tutories programades per el professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells de l'anàlisi lingüística.

 . Activitats autònomes (50%): temps dedicat a l'estudi personal i a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics i preparació de presentacions orals.

 . Activitats d'avaluació (5%): l'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant presentacions orals i proves escrites.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases teórico-prácticas 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutorías programas y evaluación 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Preparación de clases, pruebas y trabajos 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

La nota es calcularà de la manera següent:
1) Nota del treball: 45% de la nota total 2) Nota de l'examen: 45% de la nota total 3) Intervencions a classe: 10 % de la nota total
Les dates de lliurament del treball i de realització de l'examen s' acordaran entre els estudiants i la professora. Els alumnes hauran de atenir-se als acords fixats i la professora (excepte en casos de força major que els eventuals alumnes afectats hauran de justificar) no acceptarà feines ni realitzarà exàmens fora d'aquestes dates.
NOMÉS PODRAN PRESENTAR-SE A REAVALUACIÓ ELS ALUMNES QUE HAGIN OBTINGUT UNA QUALIFICACIÓ SITUADA ENTRE 4 I 5 TANT AL TREBALL COM A L'EXAMEN. ELS ALUMNES QUE HAGIN OBTINGUT QUALIFICACIONS INFERIORS O QUE NO HAGIN REALITZAT LES DUES PROVES NO TINDRAN ACCÉS A LA REAVALUACIÓ.

AVALUACIÓ ÚNICA: Els estudiants que s'acullin a aquesta modalitat d'avaluació hauran d'entregar
les mateixes evidències que la resta d'alumnes atès que han de demostrar haver adquirit
les competències pròpies de l'assignatura.

Hauran d'entregar aquestes evidències en la mateixa data que la professora fixarà el primer dia del curs.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 45 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Intervencions dels estudiants a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Trabajo experimental o bibliográfico 45 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Títols bàsics (la bibliografia específica s'indicarà durant el curs en funció de cada tema del programa).

 

Larsen-Freeman, D.; Long, M. (1991), Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas, Madrid, Gredos, 1994.

 

Muñoz Liceras, Juana. (1992), La adquisición de las lenguas extranjeras, Madrid, Visor.

 

Muñoz Liceras, Juana. (1996), La adquisición de las lenguas segundas y la gramática universal, Madrid, Síntesis.

 

Sánchez Lobato, Jesús.; Santos, Isabel. (eds.), (2004), Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español, Madrid, SGEL.

 

Sánchez Pérez, Aquilino. (1992), Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera, Madrid, SGEL.


Programari

No es requereix programari especific