Logo UAB
2023/2024

Estudis Culturals en els Països de Parla Anglesa

Codi: 106322 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OT 3 1
2504212 Estudis Anglesos OT 4 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 0 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Andrew Monnickendam Findlay
Correu electrònic:
andrew.monnickendam@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És una assignatura optativa impartida íntegrament en anglès.
L'estudiantat ha de tenir interès en la cultura en general, inclosa la literatura, el cinema i l'art, així com un interès específic en els estudis alimentaris/food studies.


Objectius

 Estudis culturals és un terme extremadament ampli. El 2023-24, el curs se centrarà en l'àrea d'interès i la recerca de més expansió: els estudis alimentaris.

 • L'objectiu principal d'aquest curs és introduir l'estudiant al fascinant món dels estudis alimentaris, ja que afecta el nostre món quotidià, el nostre llenguatge i la nostra cultura, a la literatura, el cinema i l'art.
 • El segon és comprendre que els estudis alimentaris contemporanis formen una disciplina acadèmica altament inter i multidisciplinària. Per què, fins fa poc temps, els estudis alimentaris, fora de camps específics com la ciència de la nutrició, van jugar un paper tan important a les nostres vides i un paper tan secundari al pla d'estudis universitari?
 • El tercer serà analitzar les dues línies bàsiques de recerca: sistemes alimentaris i formes alimentàries.
 • El quart serà comprendre les ramificacions d'aquesta paraula difícil: "foodways", pràctiques culinàries, pràctiques alimentàries, costums alimentaris…

  Usant el món de parla anglesa i la seva cultura com a punt de partida, ampliarem la nostra visió a problemes i fenòmens globals.


Competències

  Estudis Anglesos
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Aplicar la metodologia d'anàlisi i conceptes crítics per analitzar la literatura, la cultura i la història dels països de parla anglesa.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Demostrar habilitats per desenvolupar-se de manera professional en els àmbits de les aplicacions lingüístiques, la docència i la gestió literària i cultural en anglès.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura, de la cultura i de la lingüística i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
 • Valorar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura, de la cultura i de la lingüística en anglès i francès i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar-ne els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d’acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès i en espanyol aplicant les tècniques i els mètodes propis de l’edició crítica i del processament digital.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura, de la cultura, de la teoria literària, de la llengua i la lingüística, en espanyol i en anglès, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Aplicar de manera crítica les diferents metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i francès i el seu context cultural i històric.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Avaluar i proposar solucions a problemes teòrics o pràctics dels àmbits de la literatura, la cultura i la lingüística angleses i franceses.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura, de la cultura i de la lingüística en anglès i francès i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Aplicar la metodologia d’anàlisi i els coneixements sobre gèneres, mètrica i estilística per comentar textos literaris i analitzar la cultura i la història dels països de parla anglesa i del món antic.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura, de la cultura i de la lingüística i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell avançat qualsevol aspecte de la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 2. Aplicar a un context professional relacionat amb la comunicació cultural i social en llengua anglesa els coneixements adquirits.
 3. Comprendre i diferenciar adequadament els conceptes de literatura i cultura en anglès, així com les seves relacions i interaccions mútues.
 4. Debatre amb arguments crítics oralment a l'aula les fonts primàries i secundàries que tractin de la cultura i la societat en llengua anglesa actuals i la seva representació textual.
 5. Demostrar autonomia en l'aprenentatge en temes d'interès social, científic o ètic relacionats amb la literatura i la cultura.
 6. Demostrar la plena comprensió d’una àmplia varietat de textos literaris, audiovisuals i assagístics relacionats amb aspectes de la cultura i la societat actuals en llengua anglesa a nivell d’usuari competent avançat (C1) i reconèixer-hi sentits implícits.
 7. Demostrar que es comprèn a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1) una àmplia varietat de textos literaris en llengua anglesa del s. XIX i reconèixer-hi sentits implícits.
 8. Demostrar que es comprèn plenament una àmplia varietat de textos literaris, audiovisuals i assagístics a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) relacionats amb aspectes de la cultura i la societat actuals en llengua anglesa, i reconèixer-hi sentits implícits.
 9. Demostrar que es comprèn plenament una àmplia varietat de textos literaris, audiovisuals i assagístics relacionats amb aspectes de la cultura i la societat actuals en llengua anglesa (C2) , i reconèixer-hi sentits implícits.
 10. Demostrar que es comprèn plenament una àmplia varietat de textos literaris, audiovisuals i assagístics relacionats amb aspectes de la cultura i la societat actuals en llengua anglesa, i reconèixer-hi sentits implícits a nivell d'usuari avançat (C1).
 11. Demostrar que es comprèn plenament una àmplia varietat de textos literaris, audiovisuals i assagístics relacionats amb aspectes de la cultura i la societat actuals en llengua anglesa, i reconèixer-hi sentits implícits a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 12. Desenvolupar arguments crítics propis de nivell avançat aplicats a la interpretació de les fonts primàries i secundàries que tractin de la cultura i la societat en llengua anglesa actuals i la seva representació textual.
 13. Desenvolupar discursos coherents sobre la literatura i la cultura en anglès, i aplicar aquests discursos a l'anàlisi de la realitat social i acadèmica.
 14. Distingir les idees principals de les secundàries i fer la síntesis dels textos literaris, audiovisuals i assagístics relacionats amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 15. Distingir les idees principals de les secundàries i fer una síntesi dels textos literaris, audiovisuals i assagístics relacionats amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 16. Entendre i reflexionar sobre la literatura i la cultura en anglès, situant-les en els seus contextos i en les seves circumstàncies històriques.
 17. Expressar-se de manera fluida, correcta, adequada i eficaç, tant oralment com per escrit, en l'àmbit acadèmic.
 18. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals als textos formals i científics, en la llengua estudiada.
 19. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia apropiada en relació amb els estudis culturals, transnacionals i de gènere dels països de parla anglesa.
 20. Fer cerques bibliogràfiques de fonts secundàries relacionades amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual, utilitzant tecnologies digitals (catàlegs i bases de dades).
 21. Fer presentacions orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) de contingut acadèmic avançat sobre temes relacionats amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 22. Fer presentacions orals en anglès (C2) de contingut acadèmic avançat sobre temes relacionats amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 23. Fer presentacions orals en anglès (C2), de contingut acadèmic avançat sobre temes relacionats amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 24. Fer presentacions orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) de contingut acadèmic avançat sobre temes relacionats amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 25. Fer presentacions orals en anglès de contingut acadèmic avançat sobre temes relacionats amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 26. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 27. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, bases de dades i biblioteques, i aplicar-la als entorns de treball i/o recerca.
 28. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 29. Participar en debats presencials i virtuals en anglès sobre temes relacionats amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 30. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 31. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell avançat (C1).
 32. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell d'usuari avançat (C1).
 33. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 34. Produir treballs acadèmics avançats de contingut crític en relació amb les fonts primàries i secundàries que tractin de la cultura i la societat en llengua anglesa actuals i la seva representació textual.
 35. Redactar assaigs argumentatius a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) en anglès sobre temes relacionats amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 36. Redactar assaigs argumentatius a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) en anglès sobre temes relacionats amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 37. Redactar assaigs argumentatius avançats (C2) en anglès sobre temes relacionats amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 38. Valorar amb rigor els valors transmesos pels textos analitzats, fent-ne una crítica constructiva.

Continguts

Els continguts segueixen l'estructura del llibre Willa Zehn, Food Studies, A Hands-on Guide (Bloomsbury 2019), la lectura obligatòria per a aquesta assignatura.

Introducció: Què són els estudis daliments?

 • De foodie a estudis sobre alimentació
 • Alimentació, identitat i cultura
 • De productors a consumidors
 • Menjar i tecnologia
 • Globalització i alimentació.

Metodologia

La lectura obligatòria d'aquesta assignatura és Food Studies, Hands-on Guide de Willa Zehn (Bloomsbury 2019). Els estudiants han d'obtenir aquest llibre, també disponible com a llibre electrònic, abans del començament del curs per familiaritzar-se amb el contingut.

1.El nostre mètode consisteix a analitzar els principis teòrics bàsics articulats al llibre de Zehn abans d'aplicar-los a les àrees dels sistemes alimentaris i “foodways”. Per tant, al llarg del semestre, els estudiants hauran d'adquirir la terminologia correcta.

El segon pas serà analitzar com un assumpte teòric ens afecta a la vida quotidiana.

El tercer analitzarà la representació d'aquest tema a la cultura, tant històricament com contemporàniament. Per què els aliments i els àpats són tan importants en els textos literaris?

2. Per a cada capítol aplicarem el concepte general a un circumstància específic.

Per exemple, del capítol 5, sobre alimentació i tecnologia, prendrem el cas de les UPFs (aliments ultraprocessats), examinant la nostra pròpia experiència de consum d'UPFs. Quina UPF ingerim nosaltres mateixos? Per què estem menjant més? Quines són les conseqüències per a la nostra salut, l'economia, la interacció social i la cultura?

Al capítol 6, en quina mesura la globalització ha canviat el nostre coneixement d'altres cultures? ¿Ens ha fet més tolerants i posteriorment ciutadans del món? O, alternativament, menjar un plat de sushi significa apreciació cultural o apropiació cultural?

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats supervisades 50 2 17, 18, 19, 29, 32
Tipus: Supervisades      
Activitats supervisades 25 1 5, 10, 21
Tipus: Autònomes      
Activitats autònomes 50 2 1, 5, 11, 15, 20, 28, 34, 35, 36

Avaluació

Nota

El nivell d'anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l'avaluació final.

Avaluació continua

Les activitats de classe inclouen presentacions en grup, programades per al novembre o el desembre.

Treball escrit 1: esquema de projecte i treballs breus, programades per a novembre o desembre.

Treball escrit 2: projecte final o examen, a lliurar el darrer dia de classe del quadrimestre.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora
informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

 • Recuperació: La recuperació d'aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:
 • L'alumnat s'haurà d'haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d'avaluació. - L'alumnat haurà d'haver obtingut una qualificaciómitjana igual o superior a 3,5.
 • L'alumnat haurà d'haver aprovat el 45% de l'avaluació de l'assignatura.
 • La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5.
 • Els forums i la participacio no es podran recuperar.
 • No es pot recuperar per millorar nota. En casos justificats per malaltia, un estudiant podrà recuperar l'examen enla dataacordada amb el professor/a.

Avaluació única

Es realitzarà l'avaluació única en una dataúnica al gener, 2024.
Treballo a lliurar el dia de l'avaluació, 40%
Examen oral, 30%
Examen escrit, 30%

S'aplicael mateix sistemade recuperació que per a l'avaluació continuada.

Plagi

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte  d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la  qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar l'autoria, o un ús indegut de la IA com presentar com a original un treball que ha estat generat per una eina o programa d'IA. Aquestes activitats d’avaluació no són recuperables.

No avaluable

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 1/3  parts de les activitats d’avaluació.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació escrita 1 25% 5 0,2 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Avaluació escrita 2 50% 15 0,6 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Avaluació participativa 25% 5 0,2 1, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38

Bibliografia

Lectura obligatòria

Zhen, Willa. Food Studies: A Hands-on Guide. London: Bloomsbury, 2019.

 

Bibliografia

Belasco, Warren, Food: The Key Concepts. Oxford: Berg, 2019

Bower, Anne L (ed). Reel Food: Essays on Food and Film. ONLINE

Cairns, Kate & Johnston, Josée. Food and Femininity. London: Bloomsbury, 2015

Charles, Daniel. Lords of the Harvest: Biotech, Big Money and the Future of Food.

Counihan and Van Esterik (eds). Food and Culture: A Reader. London: Routledge, 2008

Cambridge MA: Perseus Cooks, 2002.

Donna Gabaccia. We Are What We Eat: Ethnic Foods and the Making of Americans. ONLINE

Lewis, Tania. Digital Food. London: Bloomsbury, 2020.

Mennell, Stephen. All Manners of Food: Eating and Taste in England and France from the Middle Ages to the Present. Oxford: Blackwell, 1986.

Mintz, Sidney. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York: Penguin, 1986.

Patel, Raj. Stuffed and Starved: Power and the Hidden Battle for the World Food System. London: Portobello, 2007.

Probyn, Eslpeth. Carnal Appetites: Food, Sex, Identities. ONLINE

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2001.

Stuart Tristram. Waste. Harmondsworth: Penguin, 2009.

Van Tulleken, Chris. Ultra-processed People


Programari

No procedeix.