Logo UAB
2023/2024

Pràcticum Internacional

Codi: 105060 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Georgeta Ion
Correu electrònic:
georgeta.ion@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

-  Mètodes d´ensenyança, principis de distintes instruccions de material didàctic i ICT

-  Mètodes i probes d’avaluació formatives i sumaries

-  Mètodes per a l’observació, la recol·lecció de dades i la documentació

-  Comunicació, entorns d’aprenentatge captivadors, la motivació i el benestar dels alumnes

-  L’organització i el desenvolupament de entorns d´aprenentatge acadèmics i socials dels alumnes

-  El contacte i el vincle amb els alumnes, els col·legues, els pares i altres parts interessades rellevants en l´escola


Competències

  • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
  • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.

Resultats d'aprenentatge

  1. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
  2. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
  3. Valorar situacions socials reals que succeeixen al entorn social proper i fomentar respostes cap a aquestes situacions que promogui el respecte pels Drets Humans.

Continguts

El pràcticum internacional (I.P) consisteix en 10 dies en els que el alumne realitza observació a una escola: un bloc d’observació de l´ensenyament i els dies d´entrega de projectes a l’escola.

Els alumnes treballaran en grups, la col·laboració es realitzarà durant el IP. Quan hagin dies d´entrega de projectes els tutors del programa del semestre els assignaran tasques per a treballar. L’escola d´acollida assignarà un professor de contacte del centre a cada alumne, aquest professor es farà responsable de proporcionar informació sobre el seu progres i sobre el seu rendiment a cada estudiant durant el IP.   


Objectius de destreses ‐ els estudiants podran:

 

-  Observar pràctiques docents i el aprenentatge de cada alumne amb l’objectiu de desenvolupar els seus propis mètodes d´ensenyament.

-  Dialogar amb els alumnes i amb els seus companys de treball per a fer adaptacions en les activitats d´ensenyament i aprenentatge i germanitzar, d´aquesta forma, la participació activa dels alumnes.

-  Establir i desenvolupar un marc del desenvolupament dels alumnes i un entorn

social del aula clars i positius.  

-  Crear i mantenir una bona relació laboral amb els alumnes, els col·legues, els pares i amb altres figures d’interès de l´escola, també tindre en compte la importància que tenen aquestes relacions per al aprenentatge dels alumnes i per al seu benestar en l’escola.


Metodologia

La metodologia que s´empra es basa en la premissa de que els estudiants tinguin un procés d´aprenentatge actiu.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Observació a l'escola 100 4
Seminaris 20 0,8
Tipus: Autònomes      
Portafoli 30 1,2

Avaluació

Els treballs corresponents a cadascuna de les parts s'indicaran el primer dia de classe. La còpia o plagi d'un examen o treball es considera un 0 en l'activitat.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Observació a l'escola 30 0 0 1, 2, 3
Portafoli 50 0 0 1, 2, 3
Seminaris 20% 0 0 1, 2, 3

Bibliografia

La bibliografia es donarà el primer dia de classe.


Programari

No cal