Logo UAB
2023/2024

Influència Social i Grups

Codi: 102602 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francisco Javier Elejabarrieta Olabarri
Correu electrònic:
francisco.elejabarrieta@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francisco Javier Elejabarrieta Olabarri
Jenny Cubells Serra
Jesús Rojas Arredondo
Joan Moya Kohler
Nagore Garcia Fernandez
Maria Beatriz San Roman Sobrino
Marco Antonio Maureira Velásquez
Lidia Arroyo Prieto

Prerequisits

Es recomana haver cursat prèviament l'assignatura La dimensió social de la persona de primer curs.

Es recomana cursar de forma simultània les assignatures de segon curs del primer semestre.


Objectius

En l'assignatura de primer curs "La dimensió social de la persona" s'han desenvolupat temàtiques com a identitat, actituds, atracció, agressió... En aquesta altra assignatura, la segona que cursarà l'estudiant vinculada a l'àrea de Psicologia social, es treballaran altres processos psicosocials vinculats a la temàtica de la influència i s'introduirà a l'estudiant en aspectes teòrics i pràctics de les dinàmiques grupals i les relacions intergrupals. Es pretén que l'estudiant conegui alguns elements teòrics de les temàtiques esmentades i sigui capaç d'analitzar-los d'una forma pràctica. Reconèixer la dimensió social de l'ésser humà i la influència de factors socioculturals.

Competències

 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Aplicar tècniques per a recollir i elaborar informació sobre el funcionament dels individus, grups o organitzacions en el seu context.
 • Distingir i relacionar els principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.
 • Escoltar activament per poder obtenir i sintetitzar la informació pertinent i comprendre el contingut.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i apreciar les valoracions externes sobre la pròpia actuació.
 • Reconèixer la dimensió social de l'ésser humà, considerant els factors històrics i socioculturals que intervenen en la configuració psicològica humana.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i comparar conceptes i processos psicosocials que mostren la dimensió social del comportament individual de la persona.
 2. Aplicar conceptes i identificar processos psicosocials en l'anàlisi del comportament de la persona en relació amb la seva pertinença a categories socials i al seu context social.
 3. Aplicar conceptes i identificar processos psicosocials en l'anàlisi del comportament de la persona en relació amb la seva pertinença a determinats grups socials.
 4. Aplicar tècniques que permeten detectar les necessitats principals de l'activitat endogrupal.
 5. Aplicar tècniques que permeten la gestió de l'activitat grupal.
 6. Identificar alguns conceptes i processos psicosocials que permeten comprendre i explicar la interacció social entre les persones.
 7. Identificar alguns principis psicosocials que intervenen en el funcionament dels grups.
 8. Identificar alguns principis psicosocials que intervenen en la interacció entre diferents grups socials.
 9. Identificar alguns principis psicosocials que permeten comprendre i explicar l'activitat endogrupal.
 10. Identificar alguns principis psicosocials que permeten comprendre i explicar la interacció social en els grups.
 11. Identificar les principals tècniques que permeten recollir informació en un grup.
 12. Identificar les tècniques d'anàlisi i interpretació de la informació recollides en un grup.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Reconèixer conceptes i processos psicosocials a partir d'analitzar experiències clàssiques de la psicologia social.
 15. Reconèixer i apreciar les valoracions externes sobre la pròpia actuació.
 16. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Continguts

1. Influència social:

1.1 Normalització, uniformitat, conformisme.

 • Normalització: les investigacions de Muzafer Sherif
 • Conformisme: les investigacions de Solomon Asch
 • Influència normativa i influència informativa

1.2 Obediència a l'autoritat.

 • Els experiments de Stanley Milgram
 • Obediència en el S. XXI
 • La banalitat del mal
 • Desobediència

1.3 Propaganda i persuasió.

 • De la propaganda Nazi a la Teoria de la Comunicació persuasiva
 • L'aparell de propaganda Nazi: el primer laboratori de persuasió de masses
 • La Segona Guerra Mundial i les seves necessitats bèl·liques i no bèl·liques
 • Característiques dels models duals de persuasió
 • El model de probabilitat d'elaboració de Petty i Cacioppo
 • Persuasió i acció
 • Persuadir no implica que un/e altre faci el que jo vull
 • Persuasió, raó, emoció i acció
 • Persuasió, Big Data i propaganda
 • Resistència a la persuasió: exposició i evitació selectives
 • Resistència a la persuasió: inoculació

1.4 Influència majoritària i Influència minoritària.

 • L’estudi de las minories actives
  • La influència com a procés recíproc
  • La noció de minoria
  • Tipus de minories
 • Minories actives i conflicte
  • El conflicte com a requisit de la influencia de les minories
  • Elements reguladors del conflicte
   
 • Acciones afavoridores i obstaculitzadores de la influència de les minories
  • Accions afavoridores de la influència de les minories
  • Mitjans per a obstaculitzar la influència de les minories
 • Models explicatius de la influència de les minories
  • Models cognitius
  • Models sociocognitius
  • Relacions de poder en un  context històric-social

2. Grups i moviments col·lectius:

2.1 Definició i tipus de grups.

 • Concepte de grup
 • Alguns tipus de grups

2.2 Estructura i processos grupals.

 • Noció d’estructura grupal
 • Elements de l’estructura del grup: rols i estatus
 • La cohesió grupal
 • La presa de decisions

2.3 Comunicació en els grups

 • Concepte de comunicació i comunicació al grup
 • Aspectes psicosocials de la comunicació
 • Xarxes de comunicació

 


Metodologia

Sessions teòriques en grup gran en les quals el docent desenvolupa elements teòrics de l'assignatura.

Sessions pràctiques en grups reduits d'anàlisis de casos d'influència social.

Sessions pràctiques en grups reduits d'aplicació de tècniques de dinàmica de grups.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi de casos pràctics, rol playing i dinàmiques de grup (seminari grup petit) 22,5 0,9 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14
Conferències 21 0,84 1, 2, 6, 7, 10
Tipus: Supervisades      
Debats i tutories virtuals 15,5 0,62 15, 16
Tipus: Autònomes      
Estudi 30 1,2
Lectura textos 30 1,2
Recerca documentació 10 0,4
Treball en grup 18 0,72

Avaluació

1. AVALUACIÓ CONTINUADA

 

Codi Evidència

Denominació

Pes

Format

Autoria

Via

EV1

Examen d'alternativa múltiple sobre els continguts del programa de teoria

25

escrit

individual

presencial

EV2

Examen d'alternativa múltiple sobre els continguts del programa de teoria

25

escrit

individual

presencial

EV3

Informe grupal sobre els continguts del cas pràctic influencia majoritaria

25

escrit

col·lectiva / individual

virtual

EV4

Participació activa en les activitats de les sessions de dinàmiques de grup

25

realització

individual

presencial

 • EV1: primer període avaluatiu
 • Ev2: segon període avaluatiu
 • Ev3: setmana 10
 • Ev4: setmana 10 - setmana 18

EV4 (sessions de dinàmiques de grup) implica assistència obligatòria a les sessions.

L'assignatura es considerarà superada si s'obté una qualificació superior o igualal50%. El còmput de percentatges es realitzarà independentment de la qualificacióque s'obtingui en cadascun d'ells.

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge (conjunt d'elles o una) amb un pes igual o superior al 40% constarà com a “avaluable”.

Recuperació:

 • Pot optar l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total i hagi obtingut una nota inferior a 5 punts en el total de l'assignatura i major o igual a 3,5 punts.
 • La prova de recuperació estarà focalitzada en l'evidències d'aprenentatge EV1 i EV2 i serà de preguntes obertes a desenvolupar. La qualificació final màxima que es pot obtenir en l'assignatura mitjançant recuperació és 5.
 • L'evidència EV3 es podrà recuperar de forma continuada.
 • EV4 no és recuperable.

 

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

Pautes d'avaluació de la Facultat de Psicologia: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

2. AVALUACIÓ ÚNICA

TAULA D’ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ÚNICA

Evidències

Pes

Durada en hores (de l'acte presencial)

Data realització/entrega

 EV1: Examen A (1er pacial)  25  6 hores

 Segon període avaluatiu

 EV2: Examen B (2on parcial)  25
 EV3: Informe de resolució de cas pràctic (Influència Majoritària)  25

 EV4: Examen sobre material de dinàmiques de grup

 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 S'aplicarà el mateix procés de recuperació que el de l'avaluació continuada

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1 - Examen d'alternativa múltiple sobre els continguts del programa de teoria 25 1,5 0,06 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14
EV2 - Examen d'alternativa múltiple sobre els continguts del programa de teoria 25 1,5 0,06 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14
EV3- Informe grupal cas pràctic 25 0 0 4, 8, 9, 13, 14, 16
EV4 - Participació activa positiva en les activitats de les sessions de dinàmiques de grup 25 0 0 3, 5, 11, 12, 15

Bibliografia

Fonamental

Feliu, Joel (2003). Influència, conformitat i obediència. Les paradoxes de l'individu social. A T.Ibañez Gracia (Ed.). Introducció a la psicologia social (pp. 251-366). Barcelona: UOC.

Sánchez, J.C. (2002). Psicología de los grupos. Madrid: McGraw Hill

 

Complementaria

Acosta Ávila, María Teresa (2006). La psicología de las minorías activas revisitada: entrevista con Serge Moscovici . Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 2(1), (pp. 141-177). Disponible a: http://www.redalyc.org/pdf/726/72620106.pdf

Apfelbaum, E. (1989). Relaciones de dominación y movimientos de liberación. Un análisis del poder entre los grupos. En J.F.Morales y C.Huici (Comps.). Lecturas de Psicología Social (pp. 261-295). Madrid: UNED.

Canto, Jesús M. (1998). Psicología de los grupos. Estructura y procesos. Málaga: Aljibe, 2006.

Canto, J. M. (1994). Psicología Social e Influencia. Estrategias de poder y procesos de cambio. Málaga: Algibe.

Cialdini, R. (2007). Influence : the psychology of persuasion (1º ed.). New York: Collins.  

Doise, W. y Moscovici, S. (1984). Las decisiones en grupo. En S.Moscovici (Ed.). Psicología Social, I. Influencia y cambio de actitudes. Individuos y grupos (pp. 261-278). Barcelona: Paidós,

Doms, Machteld y Moscovici, Serge (1984). Innovación e influencia de las minorías. En S.Moscovici (Dir.): Psicología social, I. Barcelona, Paidós, 1985, 71-116.

Hogg, M. (1985). Cohesión de grupo. En C.Huici (Ed.). Estructura y procesos de grupo (pp. 463-486). Madrid: UNED.

Huici, C. (1987). Definición y tipos de grupo. En C.Huici (Dir.) Estructura y procesos de grupo. (Vol 1). Madrid: UNED.

Huici, C. y Morales, J.F. (dirs.) (2011). Psicología de grupos I. Estructura y procesos. Madrid: UNED.

Huici, C.; Molero, F.; Gómez, Ä. y Morales, J.F. (coords.) Psicología de los grupos. Madrid: UNED.

Milgram, S. (1980). Obediencia a la autoridad: un punto de vista experimental. Bilbabo: Desclée de Brouwer.

Stangor, C. (2004). Social groups in action and interaction. New York: Psychology Press.


Programari

-