Logo UAB
2023/2024

Intervenció i Consultoria de Processos

Codi: 102590 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Cesar Luis Fernandez Llano
Correu electrònic:
cesar.fernandez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es recomana haver cursat les assignatures de:

 • Psicologia de les organitzacions (102559)
 • Planificació i Gestió dels RRHH (102589)

Per conèixer els processos que es donen en les organitzacions i la gestió dels recursos humans a les mateixes.


Objectius

Aquesta assignatura forma part de la Menció de Psicologia del Treball i de les Organitzacions, adreçada a proporcionar a l'alumnat una formació d’especialització a l’àmbit de la Psicologia del treball i del factor humà a les organitzacions.

Es tracta d’una assignatura optativa que té com a finalitat proporcionar a l’estudiant models teòrics, formes d’intervenció i eines per al desenvolupament professional a l’àmbit de la consultoria del desenvolupament Organitzatiu i dels RRHH.

Els objectius formatius específics de l’assignatura són:

 • Objectiu 1. Bases conceptuals
  • Conèixer el procés del servei d'intervenció i consultoria en l'àmbit de les organitzacions i el factor humà.
  • Conèixer les eines i mètodes que s'utilitzen de manera més habitual en aquest àmbit.
  • Comparar diferents models de consultoria i les seves implicacions conceptuals i metodològiques per a la intervenció a les Organitzacions.
 • Objectiu 2. Coneixement casos pràctics
  • Analitzar casos i questions de consultoria a l’àmbit de les Organitzacions.
 • Objectiu 3. Cas real d’intervenció
  • Portar a terme un procés inicial real de consultoria a l’àmbit de les Organitzacions.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Aplicar estratègies i mètodes d'intervenció directes sobre els contextos: construcció d'escenaris saludables, etc.
 • Dominar les estratègies i les tècniques per involucrar en la intervenció les persones destinatàries.
 • Escoltar activament per poder obtenir i sintetitzar la informació pertinent i comprendre el contingut.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Seleccionar indicadors i construir instruments per avaluar programes i intervencions.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar les tècniques a les característiques dels diferents contextos (individuals, grupals i organitzacionals).
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 3. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant les dimensions social, econòmica i/o mediambiental.
 4. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 5. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 6. Assumir propostes d'intervenció diferents de les pròpies.
 7. Categoritzar les diferents alternatives en una proposta d'intervenció.
 8. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 9. Escollir els predictors òptims per al procés d'avaluació.
 10. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 11. Explorar les variables més rellevants en els diferents processos organitzatius.
 12. Identificar les implicacions socials, econòmiques i/o mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 13. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 14. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 15. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 16. Proposar accions compartides en la intervenció organitzacional.
 17. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 18. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 19. Proposar noves maneres de mesurar la viabilitat, l’èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 20. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 21. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 22. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i/o mediambientals.
 23. Treballar en equip.
 24. Utilitzar tècniques de mobilització de persones per a fer augmentar la participació.
 25. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 26. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 27. Valorar la importància dels factors relacionats amb les demandes d'intervenció.

Continguts

 1. Introducció a l'assignatura
 2. La consultoría de processos: Orígens i evolució
 3. El paper de la consultoría
 4. Consultoría: anàlisi des de els diferents models
 5. Rols i competèncias de la persona consultora
 6. Disseny i gestió:
  1. Demanda
  2. La proposta de consultoría i el pressupost
  3. Diagnòstic i informe final
  4. Eines i recursos
 7. L' avaluació en consultoría 
 8. Treballar per projectes
 1. Inclusió de la perspectiva de gènere en la consultoría

Metodologia

L’assignatura es desenvolupa utilitzant metodologies docents àgils (eduscrum, classe invertida...:

La classe participativa que desenvolupa els conceptes clau de la matèria i que permet presentar l’assignatura conceptualment:

La preparació de situacions, resolució de casos i discussió dels mateixos apropen a l’alumnat a la realitat de la consultoria organitzacional.

Es treballa en els diferents casos tan de forma presencial com a través de casos pràctics i activitats diverses, que permeten a l’alumnat desenvolupar les seves competències,

Es prioritza la participació activa tant individualment com en equip. Es permet el treball a distància, per a complementar el presencial.

S’introdueixen eines tecnològiques d'ús professional habitual i la formació precisa per a la seva utilització, ja que poden resultar noves per a les persones participants: wiki, google drive, moodle...

Fer ús de les tutories, tan individuals com grupals, es valorat positivament. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris i sessions de treball 36 1,44 1, 7, 9, 11, 16, 23, 24, 27
Tipus: Supervisades      
S1 Tutories 3 0,12 6, 9
S2 Supervisió virtual del projecte i de les activitats 4,5 0,18 6, 23
Tipus: Autònomes      
A1 Cerca d'informació 20 0,8 9, 11
A2 Lectura i anàlisis de textos 10 0,4 7, 9, 11, 27
A3 Estudi i assimilació de continguts i conceptes 20 0,8 7, 9, 11, 27
A4 Resolució de casos 20 0,8 1, 6, 9
A5 Desenvolupament del projecte 36,5 1,46 1, 6, 7, 9, 11, 23

Avaluació

Aquesta assignatura no preveu l'avaluació única.

Considerant les pautes d’avaluació de la facultat [https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html]

l'avaluació continuada de l'assignatura es farà a partir de 4 evidències.

EV1 Assistència i participació individual (10% de la nota)

La primera evidència consisteix en assistir i participar en classe amb suggerències, crítiques,... a les lectures i continguts. 

EV2 Experiència de camp (25%)

La segona  evidència es tracta de desenvoupar un apropament professional a la realitat empresarial de forma grupal, que es fará durant tot el semestre (contactar, planificar, organitzar les tasques, generar y analitzar les dades), utilitzant eines pròpies de la consultoria i fent la presentació posterior dels resultats i l'informe final davant la resta d'estudiants.

EV3 Treball en equip i presentació oral grupal (50%)

La tercera evidència consisteix en l'estableciment dels equips de treball i la realització de:

  - Un treball grupal de diagnòstic i proposta d'intervenció des de la consultoria

  - Presentació oral: Cada grup disposarà d'una hora de classe per a efectuar la presentació del treball grupal i ser avaluat per la resta de persones dels altres grups.

Aquesta presentació es realitzarà en les últimes classes de l'assignatura.

EV4 Treball individual (Reflexió)  (15%)

La quarta envidència consiteix en presentar a través de moodle un treball de reflexió crítica d'una lectura relacionada. (Es presentarà durant el mes d'abril)

 

L'alumnat ha de presentar totes les evidències. Es requereix un mínim de 5 en cadascuna per a aprovar l'assignatura. Si no es compleixen tots aquests criteris la nota màxima serà un 4,5.

Pot optar a recuperació l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total i hagi obtingut una nota inferior a 5 punts. L'equip docent de l'assignatura decidirà si ha de recuperar la ev.2 i/o la ev.3 i/o la ev.4. La nota obtinguda en l´evidencia que es recuperi substitueix la nota original i es recalcula la nota final (amb el topall de 4,5 si cadascuna de les evidències no arriba al 5).

Un/a estudiant que hagi lliurat  evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) no podrá constar en actes como “no evaluable”.

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev 1 Assistència i participació 10 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 27
Ev 2 Experiència de camp 25 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Ev 3 Treball i presentació en equip 50 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Ev 4 Treball individual (Reflexió) 15 0 0 2, 7, 9, 11, 16, 24, 27

Bibliografia

ALTRES RECURSOS FACILITATS A MOODLE

 

 • OBLIGATORIA:
 • Schein,Edgar H. Consultoría de procesos. Iberoamericana, 1987
 •  
 • COMPLEMENTARIA:
 • Grau de Treball Social. Universitat Rovira i Virgili: "Model del diari de camp" 
 • Informe agregat Campanya de Balanç Social 2013-2014. Xarxa d'Economia Solidària. "L'economia solidària ensenya el cor"
 • Íñiquez, L. "Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales". Atención Primaria. Vol.23, Núm8. 15 de mayo de 1999
 • Picado G., Xinia. "Hacia la elaboración deindicadores de evaluación"  
 • Poblete Ruiz, M. "Los roles de equipo"
 • Schein, E.H. "L'organització i les estructures organitzatives"
 • Vázquez Sixto, Félix. (1996). El análisis de contenido temático. Objetivos y medios en la investigación psicosocial. (Documento de trabajo). (pp. 47-70). Universitat Autònoma de Barcelona
 • Vázquez, F. "La entrevista individual". Guadalajara, 8-12 Septiembre 2008
 • "Uso de la Wiki por el estudiante en Moodle" (archivo de vídeo). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3_UkDJQcMAI&feature=youtu.be
 • http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha25045.html
 • http://www.remedioslopezleon.info/relaciones-laborales/

Programari

No aplica