Logo UAB
2023/2024

Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència

Codi: 102538 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Natàlia Díaz-Regañón Serra
Correu electrònic:
natalia.diazreganon@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Debora Perez Garcia
Esther Trepat Ancos

Prerequisits

Es recomana cursar l’assignatura d’Avaluació Psicològica Clínica en la Infància i l’Adolescència, que s’imparteix el mateix semestre.


Objectius

Objectius Generals

 1.     Aprofundir en alguns dels trastorns mentals que solen presentar-se a la infància i l’adolescència.
 2.     Aplicar els coneixements adquirits en la resolució de casos pràctics.

Objectius Específics

 1.     Conèixer els Trastorns del Neurodesenvolupament.
 2.     Conèixer els Trastorns Internalitzats.
 3.     Conèixer els Trastorns Externalitzats.
 4.     Aprofundir en algues patologies severes i cròniques de la infància i l’adolescència.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Formular hipòtesis sobre les demandes i les necessitats de les persones destinatàries.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Proposar i negociar les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció amb els destinataris.
 • Reconèixer els determinants i els factors de risc per a la salut, i també la interacció entre la persona i el seu entorn físic i social.
 • Reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències, tant en la normalitat com en l'anormalitat i la patologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els factors de risc que influeixen en casos clínics pràctics.
 3. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant les dimensions social, econòmica i/o mediambiental.
 4. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 5. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 6. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 7. Establir criteris per seleccionar les conductes objectiu.
 8. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Formular els objectius del tractament en termes operatius.
 10. Formular hipòtesis i identificar els factors que determinen la conducta problemàtica actual.
 11. Identificar les implicacions socials, econòmiques i/o mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 12. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 13. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 14. Identificar variables funcionals d'adquisició i manteniment de problemes i trastorns en exemples de casos clínics.
 15. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 16. Prioritzar els objectius del tractament.
 17. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 18. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 19. Proposar noves maneres de mesurar la viabilitat, l’èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 20. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 21. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 22. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i/o mediambientals.
 23. Reconèixer les etapes del procés d'avaluació clínica.
 24. Reconèixer les principals influències en els trastorns i els problemes clínics de la infantesa i l'adolescència.
 25. Resumir els principals factors i variables de l'anàlisi funcional de la conducta.
 26. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 27. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1. Trastorns del Neurodesenvolupament.

a. Trastorn Específic de l'Aprenentatge.

b. Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).

c. Trastorn per Dèficit d'Atenció/Hiperactivitat (TDAH).

2. Trastorns Disruptius, del Control dels Impulsos i de Conducta.

a. Trastorn Negativista Desafiant.

b. Trastorn de la Conducta.

c. Trastorn Explosiu Intermitent.

3. Trastorns Depressius.

4. Conducta Suïcida a la infància i l'adolescència.

5. Trastorns d'Ansietat.

a. Fòbies Específiques.

b. Trastorn d'Ansietat Social (Fòbia Social).

c. Trastorn d'Ansietat per Separació.

d. Trastorn d'Ansietat Generalitzada.

6. Trastorn Obsessiu-Compulsiu.

7. Trastorn d’Estrès Posttraumàtic.

8. Trastorns de la Conducta Alimentària.

        a. Anorèxia Nerviosa.

        b. Bulímia nerviosa.


Metodologia

Dirigides

Classes teòriques: Classes magistrals amb suport multimèdia. Mida dels grups: 1/1

Classes pràctiques: Anàlisi i resolució de casos en format de seminari. Grups petits

Supervisades

Tutories programades pel professorat per a la revisió d’activitats dirigides.

Autònomes

Lectura i síntesi dels continguts de l’assignatura. Ampliació de coneixements amb la cerca i l’anàlisi actualitzada.

Anàlisi dels casos presentats a les pràctiques (treball de grup).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques (24h), seminaris i discussions guiades (12h) 36 1,44 2, 14, 24
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 7,5 0,3 24
Tipus: Autònomes      
Lectura i ampliació de coneixements sobre els continguts de l'assignatura. Resolució d'exercicis d'avaluació relatius a l'anàlisi d'un cas 103,5 4,14 2, 7, 9, 10, 16, 23, 25

Avaluació

Activitats d'avaluació continuada:

 1. 2 exàmens parcials. Cadascun aportarà un 35% de la nota final (total 70%). Evidència 1: primer període avaluatiu. Evidència 2: segon període avaluatiu.
 2. En les classes de pràctiques es presentaran diversos casos per abordar i treballar el procés diagnòstic (diagnòstic diferencial, formulació d'hipòtesis diagnòstiques, factors de risc i de protecció, comorbiditat), i per avaluar la simptomatologia, la severitat i la disfuncionalitat. L'evidència "Cas pràctic" consistirà en el lliurament i presentació en públic d’un cas extret de vídeos, documentals, pel·lícules, sèries , etc., en el que s'analitzaran la simptomatologia, els factors de risc i de protecció, les aproximacions diagnòstiques, la comorbiditat i el diagnòstic diferencial. Aquesta activitat es farà en grups de 2/3 persones i representarà el 30% de la qualificació final. Evidència 3: setmanes 11 i 12. L'assistència a les sessions d'exposició oral és obligatòria per a tot l'alumnat.

L'assignatura es considerarà superada quan s'hagin presentat les 3 evidències d’aprenentatge i s'hagi obtingut una qualificació global de 5 o superior. 

No es contempla realitzar prova de síntesi per l'alumnat de 2ª matrícula o posterior.

Aquesta assignatura no preveu l'avaluació única.

L'alumnat que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior al 40% no podrà constar en actes com a "no avaluable".

Prova de recuperació final: Podrà optar-hi l’alumnat que hagi estat prèviament avaluat en un mínimde 2 de les 3 evidències i que la seva nota global estigui entre 3,5 i 4,9. Consistirà en una prova de síntesi de tots els continguts de l'assignatura. La nota només serà aplicable quan representi una millora respecte a la qualificació obtinguda anteriorment.

Evidència

Denominació

Pes

Format

Autoria

Via

Ev1

Examen 1

35%

Escrit

Individual

Presencial

Ev2

Examen 2

35%

Escrit

Individual

Presencial

Ev3

Cas pràctic

30%

Oral i Escrit

Grup

Presencial

Pautes d'avaluació de la Facultat: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev1 i Ev2 Examen 1 i examen 2 70% 3 0,12 2, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27
Ev3 Cas Pràctic 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26

Bibliografia

Nota: En cada tema es dona una lectura específica de fàcil accés per l'alumnat.

Manuals de referència:

American Psychiatric Association (2014). DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Editorial Médica Panamericana S.A.

American Psychiatric Association (2022). DSM-5-TR. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Text revision. American Psychiatric Association.

Ezpeleta, L., & Toro, J., (2014). Psicopatologia del Desarrollo. Editorial Pirámide.

Bibliografia complementària:

Goldstein, S. & DeVries, M. (Eds.) (2017). Handbook of DSM-5 Disorders in Children and Adolescents. Springer International Publishing

Luby, J.L. (2006). Handbook of preschool mental health: development, disorders, and treatment. Guilford Press

Martin, A., Bloch,M. & Volkmar, F.R. (2018). Lewis’s Child and Adolescent Psychiatry: A comprehensive Textbook (fith Edition). Wolters Kluder Helathbb

Matson, J.L. (Ed.) (2017). Handbook of Childhood Psychopathology and Developmental Disabilities Treatment. Springer International Publishing

Rutter, M., Bishop, D., Pine, D., Scott, S., Stevenson,J., Taylor, E. & Thapar, A. (2008). Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry (fifth edition). Blackwell Publisher.

Toro, J., (2010). El adolescente en su mundo. Pirámide.

Zero to Three (2016). DC:0-5. Diagnostic classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood. Authors.

www.APA.org/


Programari

No aplicable.