Logo UAB
2023/2024

Comunicació a les Organitzacions

Codi: 101846 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Llobet Llorens
Correu electrònic:
jordi.llobet.llorens@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi ha prerequisits


Objectius

Les organitzacions vinculades a la seguretat i les emergències tenen unes necessitats comunicatives pròpies i característiques diferenciades de les de qualsevol altre organisme. Aquestes organitzacions, tant si són públiques com privades, necessiten projectar la seva imatge, ja sigui per obligacions derivades de la legislació (cas, per exemple, de l’àmbit de Protecció Civil), o bé per gaudir d’una bona reputació i consolidar la seva marca com a referent.
Els alumnes del Grau de Prevenció i Seguretat Integral, com a futurs professionals que en formaran part o tindran interlocució amb aquestes organitzacions, han de disposar d’uns coneixements relatius al funcionament dels sistemes de comunicació d’una empresa, administració o altre organisme, especialment els vinculats al món de la seguretat i les  emergències. La comunicació és una realitat transversal que afecta i arriba a tots els
elements d’una organització, per simple o complexa que sigui.
Comunicar estratègicament és una necessitat. Com comunicar, a qui i mitjançant quines eines, quin és el paper de les xarxes socials o dels mitjans de comunicació en l’estratègia comunicativa d’una institució o empresa són elements a conèixer per part d’un professional de la prevenció i la seguretat.
També cal conèixer els mecanismes d’afrontar comunicativament una crisi, com detectar‐la i gestionar‐la per tal que els efectes negatius en la reputació de qualsevol organització, siguin controlats. Aquesta assignatura ofereix una visió general sobre la comunicació de les organitzacions i específica de la comunicació de les organitzacions vinculades a la seguretat i emergències. L’alumne podrà assolir els coneixements bàsics necessaris sobre la matèria enfocats a la pràctica professional.
 
OBJECTIUS FORMATIUS
 
Assolir els coneixements bàsics sobre la realitat de la comunicació de les organitzacions en l’entorn actual, especialment de les organitzacions vinculades a la seguretat i les emergències. Conèixer quins són els mecanismes informatius dels mitjans de comunicació i com interactuen amb les organitzacions públiques i privades. Conèixer el panorama mediàtic del nostre entorn. Conèixer l’estructura, mecanismes i canals de comunicació interna i externa d’una organització. Analitzar les capacitats comunicatives i assolir els coneixements suficients per comunicar eficaçment en el rol de portaveu. Conèixer el funcionament de les xarxes socials aplicades al món de la comunicació de les organitzacions vinculades a la seguretat i les emergències.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Formular estratègies comercials en el sector de la seguretat.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
 6. Aplicar els fonaments de la comunicació i les formes d'anàlisi del comportament dels ciutadans i estratègies de màrqueting per al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 7. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 8. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 10. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 11. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 12. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 13. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 14. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 17. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 19. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 20. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 21. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

TEMA 1.‐ EL PROCÉS COMUNICATIU: història i evolució de la comunicació humana i tecnològica.

TEMA 2.‐ TIPOLOGIA I FUNCIONAMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ: relació amb les organitzacions privades i publiques. Els generes periodístics i les fonts d’informació. Panorama mediàtic actual. Infoshows.

TEMA 3.‐ LES XARXES SOCIALS. Característiques i tendències. Realitat virtual. Intel·ligència artificial. Fake news i manipulació.

TEMA 4.‐ LA COMUNICACIÓ CORPORATIVA: estratègies institucionals. Publicitat, propaganda, màrqueting i canals de divulgació.

TEMA 5.‐ LA COMUNICACIÓ DE CRISI: preparació, detecció i gestió. Estudi de casos.

TEMA 6.‐ LA COMUNICACIÓ DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES: singularitats i adaptació al nou Paradigma. Estudi de casos.

TEMA 7.- LA CONSTRUCCIÓ DEL MISSATGE. TÈCNIQUES PER PARLAR EN PÚBLIC: anàlisi de les habilitats comunicatives en el rol de portaveu. Característiques del relat i el missatge. L’ús del llenguatge des de la perspectiva integradora, de gènere i no sexista. La força de la comunicació no verbal. Pràctiques i enregistrament en vídeo.


Metodologia

Llengua de docència: català

El present pla d’estudis dóna un gran i necessari protagonisme a l’auto aprenentatge de l’alumnat. Tanmateix això no exclou la pervivència d’un percentatge d’activitats dirigides que es concretarien, d’un cantó, en classes magistrals amb suport TIC i inclusió d’eines dinamitzadores, i d’un altre, en una supervisió i assessorament docent en les pràctiques individuals i/o grupals de l’alumnat.

En quant a les activitats autònomes, l’alumnat haurà:

- d’analitzar i resoldre diferents casuístiques comunicatives, elaborant treballs de manera individual i/o en grup. Exposar en públic temes definits o simulats, segons la seva especialització, i d’acord a les variables que es trobarà en la seva vida laboral.

- planificar l’estudi personal per tal de cercar la necessària consolidació de coneixements i superar l’assignatura.

En les classes dirigides, el docent imparteix sessions magistrals, distribuint el temps en una part de continguts teòric-pràctics, seguit de l’anàlisi comunicatiu d’un tema d’actualitat i, posteriorment, implicant a l’alumnat en l’aprenentatge d’habilitats i estratègies per a parlar en públic i com a portaveus.

En aquest sentit, es dinamitzaran les classes amb material audiovisual, objectes d’anàlisi històric, lectures d’articles, debats en grup, argumentacions individuals, construcció i us de llenguatge no sexista i igualitari, creativitat virtual, així com la participació convidada de professionals de referència. També hi cap la possibilitat, fora dels dies de classe i de manera voluntària per l'alumnat, d’efectuar una visita a una organització públicao privada, contextualitzant algun dels temes impartits.

En les classes assignades en el calendari com a pràctiques (Dissabte/Dimecres), l’assistència és obligatòria ja que, per la naturalesa de les activitats, es requereix la participació activa de l'alumnat. Per a qualsevol excepció, és necessari presentar el document acreditatiu de la impossibilitat d'assistir a classe, notificant-lo, per correu electrònic, al professor i amb còpia a coordinació acadèmica, per a la seva valoració. 

En les activitats supervisades l’alumne/a, rep l’assessorament i consell del professor en els treballs i pràctiques, així com tutories, prèvia petició, com a reforç per avançar en l’aprenentatge dels continguts i matèries de l’assignatura.

En aquestes activitats l’alumnat adquirirà les següent competències: CT11, CE3 i CE7.

Finalment l’alumne/a serà objecte d’una avaluació, sent aquesta un sumatori percentual de les notes obtingudes en els treballs o pràctiques, la presencia i participació activa a l’aula, i d’una prova final, escrita i/o oral, amb tots els continguts de l’assignatura.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic, i podran ser presencials o per videoreunió.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport TIC i participació activa de l'alumnat. Avaluació. 44 1,76
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització del treball pràctic i teòric. 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Realització, exposició i debat d'exercicis i casos pràctics de forma individual i / o en grup i d'un treball individual i / o en grup 94 3,76 14

Avaluació

Avaluació continuada

El sistema d'avaluació de l’assignatura consistirà en 3 ítems:

1 - La presencia i participació activa a l'aula (10%)

2 - El lliurament de diferents treballs i pràctiques d’assignatura (40%):

 • De manera individual, l'elaboració d’un treball d’anàlisi de comunicació.
 • De manera grupal, l’elaboració i presentació d’una campanya de comunicació institucional relacionada amb seguretat, prevenció i/o emergències.
 • De manera individual, l’enregistrament en vídeo d’una activitat com a portaveu.

 3 - La realització d’una prova final, escrita i/o oral, amb tots els continguts de l’assignatura (50%).

La nota per aprovar l’avaluació continuada serà el resultat de la suma percentual de les notes dels treballs i pràctiques (40%), de la presencia i participació activa a l’aula (10%), així com una prova final escrita i/o oral, amb els continguts de tota l’assignatura (50%). Per aprovar l’avaluació continuada aquesta mitjana ha de ser 5 o superior.

Avaluació Única

Els estudiants que optin per l'avaluació única faran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran els treballs i pràctiques de l'assignatura (50%)

La data per a aquesta prova i el lliurament dels treballs i pràctiques de l’assignatura serà la mateixa programada en l’horari per a l’últim examen d’avaluació continuada.

S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

Avaluació de l'alumnaten segona convocatòriaomés

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i els exàmens programats i lliurar els treballs i pràctiques de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.

Examen de Recuperació

L'alumne/a que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts als dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre i quan l'alumne/a s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, pes de les que equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura. Si no ha estat avaluat d’aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l’examen final de recuperació.

En aquest examen es tornarà a avaluar de la totalitat dels continguts de l’assignatura.

En cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda a l'examen.

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Un cop emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a la coordinació del Grau.

Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l’alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l’alumnat d’avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

Altres consideracions

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb lanormativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En el cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0”.

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l’assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l’avaluació de l’assignatura.

plenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
 
Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament dels exercicis i treballs realitzats per l'alumnat. Participació activa a l'aula. 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

1. Bibliografía bàsica de curs:

 • Bermejillo, Ana. El portavoz corporativo: Manual de supervivència. Baltha Publishing, 2020
 • CANEL, María José. La comunicación de las instituciones públicas. Madrid: Tecnos, 2007.
 • CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial, 2009.
 • GUILLAMET, J. Història del periodisme. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2003.
 • LEITH, SAM. ¿Me hablas a mí?: La retórica, de Aristóteles a Obama. Madrid: TAURUS, 2012.
 • VARIOS AUTORES. Comunicación política en tiempos de coronavirus. Barcelona: UPF-Ideograma, 2020. https://www.upf.edu/documents/220602201/233560922/Definitiu+Comunicaci%C3%B3n+Coronavirus/1c1d3def-34ae-fe5d-0019-ef40c936b0e3
 • WESTON, ANTHONY. Las claves de la argumentación. Madrid: Editorial Ariel, 2011.

2. Bibliografía complementària: 

 • KAPUSCINSKI, RYSZARD. Viajes con Herodoto, Anagrama, 2008.
 • LOSADA DÍAZ, José Carlos. (NO) CRISIS La comunicación de crisis en un mundo conectado. Barcelona: Editorial UOC, 2018.
 • MARTÍN VIVALDI, Gonzalo. Curso de Redacción, Madrid, Paraninfo, 1994.
 • PONT, Carles. Comunicar las emergencias. Actores, protocolos y nuevas tecnologías. Barcelona: Editorial UOC, 2013.
 • RODRÍGUEZ, Encarnación. Comunicación de riesgo y estudio de caso. Los polígonos químicos españoles. Barcelona: Editorial UOC, 2016.

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'Office 365.