Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Màster

Codi: 44534 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313223 Història de la ciència: ciència, història i societat OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jaume Sastre Juan
Correu electrònic:
jaume.sastre@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

A més del català, també es fan servir el castellà i l'anglès al llarg del mòdul.

Equip docent extern a la UAB

Jesús Galech Amillano

Prerequisits

Estar cursant o haver cursat els moduls M4 Pràctiques externes o M5 Metodologia de la recerca.

Objectius

L'objectiu d'aquest modul es assegurar que l'alumne que acaba el master es capac de dur a terme pel seu compte una investigacio en el camp de la historia de la ciencia i ha adquirit les competencies per dur a terme un treball autonom.

Competències

 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Recollir i valorar de manera crítica informació per a la resolució de problemes, dacord amb els mètodes i les tècniques danàlisi pròpies de la disciplina.
 • Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions amb propostes innovadores.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de la informació i la comunicació en la investigació, i també aplicar-les a lactivitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 3. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 4. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 5. Recollir i valorar de manera crítica informació per a la resolució de problemes, dacord amb els mètodes i les tècniques danàlisi pròpies de la disciplina.
 6. Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions amb propostes innovadores.
 7. Utilitzar adequadament les tecnologies de la informació i la comunicació en la investigació, i també aplicar-les a lactivitat professional.

Continguts

L'alumne desenvoluparà el projecte de TFM proposat en M4 o M5, sota la direcció dels/les mateix/es tutors/es, fins a la redacció final d'un treball de fi de màster que ha de tenir la màxima correcció conceptual i formal.

Sessions

1. Tutoria general obligatòria. Seguiment de treballs.

2. Tutoria general opcional.

Juliol: Data límit per al lliurament de TFMs a través del Campus Virtual.

Setembre: presentació pública dels TFMs i avaluació.

Metodologia

El modul permet a l'alumne desenvolupar les habilitats i competencies adquirides al llarg del master a traves de la realizacio del Treball de Fi de Master. El modul consisteix en la redaccio del treball, un cop elaborat el projecte a M4 o M5.

En cas que les activitats i proves de l'assignatura no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de TEAMS, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Elaboració del Treball de Fi de Màster 140 5,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Reunions amb els tutors i les tutores 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

La memòria final del Treball de fi de Màster constarà d'unes 12.000 paraules (40 pàgines), sense incloure la bibliografia. Pot adoptar el format d'un article publicable en una revista de qualitat reconeguda, relacionada amb qualsevol vessant de la història de la ciència.

El/la director/a del projecte enviarà als/les coordinadors/es del mòdul una proposta de qualificació (nota quantitativa de 0 a 10 amb un decimal) i un informe raonat de justificació. El dia que fixi el calendari, els/les alumnes presentaran públicament el seu Treball de fi de Màster davant una comissió de tres membres del professorat; en el cas dels Treballs de fi de Màster de l'especialitat de Comunicació, s'intentarà que un dels membres de la comissió sigui el tutor o tutora externs. L'alumne/a tindrà 15 minuts per a presentar el treball i les conclusions.

La qualificació final consistirà en el promig de la qualificació del/a director/a del Treball i les qualificacions dels membres de la comissió que l'examinarà públicament.

En cas que les activitats i proves de l'assignatura no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de TEAMS, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjansalternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació pública del Treball de Fi de Màster 100 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Bibliografia general del màster i específica de cada treball de fi de màster.

Programari

No es requereix programari específic.