Logo UAB
2022/2023

Preproducció

Codi: 43777 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4315970 Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
María Pilar Cid Leal
Correu electrònic:
pilar.cid@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Marc Riera Irigoyen
Pilar Sánchez Gijón
Antoni Oliver Gonzalez
Oscar Nogueras Bastardo

Equip docent extern a la UAB

Lucía Morado

Prerequisits

Haver cursat o estar cursant els mòduls anteriors del màster.

Objectius

 

 • Conèixer els fonaments de la preproducció.
 • Aprendre a identificar problemes en la fase de preproducció.
 • Conèixer els fonaments de la gestió de corpus.
 • Familiaritzar-se amb les eines de gestió de corpus i les seves funcions bàsiques.
 • Aprendre a compilar un corpus.
 • Conèixer els fonaments bàsics de la gestió de formats dels productes que es tradueixen.
 • Aprendre a transformar arxius entre formats.
 • Conèixer els formats estàndard bàsics en traducció.
 • Conèixer els fonaments bàsics de l'automatització de tasques.
 • Aprendre a utilitzar de manera aplicada expressions regulars.
 • Conèixer els fonaments dels sistemes de gestió de continguts (CMS).
 • Familiaritzar-se amb les eines lliures aplicades a la traducció.
 • Aprofundir en l'ús d'eines lliures per a traduir.

Competències

 • Conèixer el mercat professional de la traducció i la post-edició, els seus perfils, requisits i el seu paper socioeconòmic.
 • Conèixer i utilitzar els recursos especialitzats per documentar-se sobre aspectes temàtics propis de les tecnologies de la traducció.
 • Definir, avaluar i solucionar problemes relacionats amb les tecnologies de la traducció
 • Prendre decisions argumentades en informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Usar de manera eficient programes per a la traducció i la correcció assistides

Resultats d'aprenentatge

 1. Definir els fonaments de la preproducció com a fase del procés de traducció.
 2. Gestionar i intercanviar informació lingüística entre eines de Traducció Assistida per Ordinador.
 3. Gestionar informació lingüística en forma de corpus per a la traducció.
 4. Identificar els problemes associats amb la preproducció d'un projecte de traducció i oferir solucions automatitzades mitjançant expressions regulars i macros.
 5. Prendre decisions argumentades i informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 9. Treballar amb formats i els estàndards propis de la indústria de la traducció.
 10. Treballar amb programari lliure per dur a terme processos professionals de traducció.

Continguts

El mòdul de preproducció inclou els continguts propis de la fase prèvia a la traducció, és a dir, aquells relacionats amb l'obtenció d'informació i el producte que ha de ser traduït. En concret inclou els continguts següents:

 • Fonaments de la preproducció. 
 • Corpus.
 • Gestió de formats.
 • Formats estàndar. 
 • Expressions regulars. 
 • Sistemes de gestió de continguts (CMS). 
 • Sistemes operatius lliures. 

Metodologia

-Classes teòriques.
-Seminaris.
-Classes de resolució de problemes/ casos /exercicis.
-Pràctiques a l'aula.
-Lectura de llibres/ articles/ informes.
-Estudi autònom.
-Elaboració d'informes/treballs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats formatives a l'aula 37 1,48 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Activitats formatives supervisades pels docents 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Activitats formatives realitzades per l'alumne de manera autònoma fora de l'aula 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

-Fonaments de preproducció: 10%
-Gestió de formats: 20%
-Formats estàndard: 15%
-Sistemes operatius lliures: 15%
-Content Management Systems (CMS): 15%
-Expressions regulars: 15%
-Corpus: 10%  

Sistema d'avaluació

L'avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant diverses activitats d’avaluació. El calendari d’aquestes activitats, així com els detalls sobre cada una d’elles,  es proporcionarà a l’inici de les classes. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.  

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.  

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control de coneixements pràctics 60% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Lliurament de treballs 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pràctiques d'aula 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

El/La docent de cada contingut proporcionarà la bibliografia corresponent.

 

Diaz Fouces, O., García González, M. (eds.) (2008). Traducir (con) software libre. Granada: Comares.

Esselink, B. (2000). A practical guide to localization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Jiménez-Crespo, M. A. (2013). Translation and Web Localization. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Kenny, D. (2009). Corpora. En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 59-62). Londres: Routledge.

Martín-Mor, A.; Piqué, R.; Sánchez-Gijón, P. (2016). Tradumàtica: Tecnologies de la traducció. Vic: Eumo Editorial.

O’Hagan, M. (2009). "Computer-aided translation (CAT)". En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 48-51). Londres: Routledge.

Oliver, A. (2016). Herramientas tecnológicas para traductores. Barcelona: UOC.

Oliver, A.; Moré, Q. (2007). Les tecnologies de la traducció. Barcelona: UOC.

Ping, K. (2009). "Machine translation". En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 162-168). Londres: Routledge.

Somers, H. (ed.) (2003). Computers and translation: A translator’s guide. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.

Programari

-Editors de textos

-Eines de gestió de formats.

-Sistemes operatius lliures.

-Gestors de continguts.

-Eines per treballar amb corpus.

-Programari lliure i privatiu.