Logo UAB
2022/2023

Política i Societat de l'Àsia Oriental

Codi: 43485 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313800 Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament OT 0 2
4317118 Estudis Globals d'Àsia Oriental OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Blai Guarné Cabello
Correu electrònic:
blai.guarne@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

Part del mòdul s'impartirà en anglès.

Equip docent

Irene Masdeu Torruella
Gustavo Pita Céspedes
Manuel Pavon Belizon
Kei Matsushima
Just Castillo Iglesias
Uh Jeen Lee

Prerequisits

Cap.

Objectius

El Mòdul 4 “Política i societat de l'Àsia Oriental” és un mòdul de 10 ECTS que aborda de manera detallada diversos aspectes del pensament polític, econòmic i social de l'Àsia Oriental per a poder entendre la seva relació amb Europa i Amèrica en la construcció de la modernitat. Amb aquest objectiu es desenvolupen una sèrie d'aproximacions crítiques que van des del colonialisme i el postcolonialisme, fins a la modernitat i la postmodernitat, el postcapitalisme i el postcomunisme, tot introduint la perspectiva de gènere i la seva relació amb la política i la societat.

Competències

  Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament
 • Analitzar la realitat internacional i reconèixer-ne la complexitat utilitzant les eines teòriques vistes en el màster, i amb una visió prospectiva de futur arrelada en un coneixement molt bo de les característiques de períodes anteriors.
 • Fer un diagnòstic de les problemàtiques de seguretat i de desenvolupament als països, regions i àmbits del sistema internacional proposats, i a partir d'aquest diagnòstic generar orientacions útils a la presa de decisions.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
  Estudis Globals d'Àsia Oriental
 • Aplicar els paradigmes i corrents teòrics en l'estudi de les transformacions socioculturals i politicoeconòmiques que, amb l'Àsia oriental com a actor principal, es desenvolupen a escala planetària.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Seleccionar i aplicar els instruments metodològics i les tècniques d'anàlisi que permetin una comprensió sistemàtica i especialitzada dels escenaris que es deriven de la redefinició de la presència de l'Àsia oriental al món.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adoptar una perspectiva crítica davant dels fenòmens que es desenvolupen a l'Àsia Oriental contemporània que pugui ser integrada en el diagnòstic i en les orientacions de presa de decisions proposades.
 2. Adoptar una perspectiva crítica davant els fenòmens que es desenvolupen a l'Àsia Oriental contemporània que pugui ser integrat en el diagnòstic i en les orientacions de presa de decisions propostes
 3. Comprendre la complexitat dels processos dels fenòmens sociopolítics relacionats amb l'Àsia Oriental contemporània, tant en el cas de països que exerceixen el paper de receptor com el d'emissor.
 4. Comprendre la complexitat dels processos dels fenòmens sociopolítics relacionats amb Àsia Oriental contemporània, tant en el cas de països que exerceixen el paper de receptor com d'emissor
 5. Proposar actuacions per a la resolució de problemes i per a la punta en marxa de polítiques de relacions culturals, econòmiques i polítiques amb lasa Oriental contemporània i dels seus processos interculturals
 6. Proposar actuacions per resoldre problemes i per posar en marxa polítiques de relacions culturals, econòmiques i polítiques amb l'Àsia Oriental contemporània i els seus processos interculturals.
 7. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Continguts

Els continguts del mòdul s’orienten a l'adquisició de coneixements sobre les estructures, organitzacions i processos socials i polítics de l’Àsia Oriental, així com de la seva relació amb la resta de món, des de diferents perspectives teòriques i metodològiques. Els continguts del mòdul són:

1. Política d'Àsia Oriental: sistema polític i política exterior

2. Societat d'Àsia Oriental: transformacions socials i culturals

3. Polítiques públiques d'Àsia Oriental: identitat, diversitat, desigualtat

Metodologia

- Classes magistrals

- Seminaris

- Defensa oral de treballs

- Debats

- Tutories

- Participació en activitats complementàries

- Elaboració de treballs

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, seminaris, debats 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Defensa oral de treballs, debats, tutories 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs, participació en activitats complementàries 180 7,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre el mòdul és a títol informatiu. El professorat responsable del mòdul la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral de treballs 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Entrega i discussió de treballs 70% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

A l'inici de les classes el professorat dels diferents continguts del mòdul facilitarà la bibliografia específica corresponent a cada tema.

Programari

No es preveu l'ús de programari específic.