Logo UAB
2022/2023

L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca

Codi: 43225 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313815 Recerca en Educació OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Melinda Dooly Owenby
Correu electrònic:
melindaann.dooly@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

Segons el perfil de l’alumne, i en línia amb el contingut, la interacció plurilingüe és una part natural del curs. S'accepten materials i discussions en castellà, català i anglès.

Equip docent

Júlia Llompart Esbert

Prerequisits

No hi ha requisits previs tot i que els estudiants han d'estar preparats per treballar amb múltiples idiomes i en un context plurilingüe.

Objectius

 • Introducció a projectes multilingües en centres educatius dins el marc europeu.
 • Introducció a la investigació relacionada amb l'aprenentatge integrat de llengües i altres disciplines.
 • Se amb la investigació i la seva aplicació a la multiliteracidad i la multimodalitat.
 • Familiaritzar-se amb i comprendre la investigació i la seva aplicació a l'aprenentatge d'idiomes en contextos multilingües.
 • Familiaritzar-se amb i comprendre la investigació i la seva aplicació a la globalització i les habilitats digitals relacionades amb l'aprenentatge d'idiomes.

Competències

 • Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la recerca.
 • Comunicar els resultats de la recerca, el coneixement adquirit i les implicacions per a la pràctica, i adequar-ne el registre al públic i als protocols formals.
 • Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i la comunicació de resultats.
 • Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços teòrics en el camp de coneixement.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
 • Reconèixer el coneixement aportat per la recerca en educació lingüística i literària com una eina imprescindible per a una societat més equitativa i respectuosa amb la igualtat d'oportunitats.
 • Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
 • Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els marcs teòrics de referència per a establir aquells que orienten la investigació.
 2. Analitzar les tendències actuals de la investigació en l'aprenentatge integrat de llengües i continguts curriculars.
 3. Buscar i analitzar referents teòrics.
 4. Conèixer els aspectes rellevants dels contextos d'educació plurilingüe i analitzar-los com a objectes d'investigació.
 5. Conèixer la investigació sobre els projectes d'educació plurilingüe al marc europeu.
 6. Conèixer les possibilitats que ofereixen el treball en xarxa i l'aprenentatge de les llengües des de les aportacions de la investigació educativa.
 7. Defensar oralment, utilitzant la tecnologia idònia, la investigació desenvolupada.
 8. Dissenyar estratègies de recollida d'informació.
 9. Elaborar conclusions tenint com a referència els objectius i qüestions de la recerca i els referents teòrics.
 10. Elaborar l'informe d'investigació d'acord a l'estructura de protocols formals.
 11. Identificar problemàtiques educatives i avaluar quines aproximacions metodològiques permeten donar-los resposta.
 12. Identificar referents teòrics i avaluar-ne l'adequació per interpretar problemàtiques relatives a l'educació plurilingüe.
 13. Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i comunicació de resultats.
 14. Interpretar les polítiques i les situacions d'aprenentatge de llengües des de l'òptica de la investigació educativa en contextos de globalització, de multilingüisme i de multiculturalitat.
 15. Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social d'una problemàtica d'investigació relativa a l'educació plurilingüe.
 16. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 17. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 18. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 19. Relacionar resultats en base a la seva procedència (fonts i / o instruments).
 20. Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.
 21. Utilitzar els mètodes, tècniques i estratègies de recerca i elaborar el disseny pertinent al problema de recerca en el seu context.

Continguts

Aquest mòdul és obligatori per als estudiants que s'especialitzen en l'àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura i és opcional per a les altres especialitats.

El mòdul tracta aspectes relacionats amb la investigació innovadora en l'àmbit de la didàctica de les llengües en el context de la globalització, la diversitat lingüística i la super-diversitat, el multiculturalisme i l'ús creixent de l'anglès com a lingua franca en diversos contextos educatius.

Els continguts inclouen:

 • Les bases teòriques de l'educació plurilingüe i intercultural;
 • Les característiques dels enfocaments que es centren en l'educació plurilingüe;
 • L'aplicació de la investigació qualitativa en contextos educatius multilingües (per exemple, la interacció plurilingüe a l'aula, en contextos digitals, i en contextos educatius informals).
 • Els enfocaments actuals sobre la recerca en el camp de l’ensenyament i l'aprenentatge de llengües mediats per la tecnologia.

 

 

Metodologia

L’activitat formativa es desenvoluparà a partir de les següents propostes didàctiques:

 • Classes magistrals/expositives per part de les professores.
 • Lectura d’articles i d’altres fonts documentals.
 • Anàlisi i discussió d'articles i fonts documentals.
 • Activitats empíriques: aplicació de conceptes de recerca sobre interaccions d'aula; anàlisi de contextos educatius plurilingües; resolució de problemes o casos.
 • Desenvolupament del treball final (en format article) i defensa oral dels treballs.

*Nota important: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de qualsevol restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials; treball en grup 36 1,44
Tipus: Supervisades      
Anàlisi i discussió col·lectiva d'articles i fonts documentals 36 1,44
Tipus: Autònomes      
Elaboració del treball individual del mòdul. Participació en debats i tallers a l'aula. 78 3,12

Avaluació

Criteris d’avaluació del mòdul

Assistència i participació 15%

Es tindran en compte els següents aspectes:

 • L’assistència regular a les sessions de classe;
 • La puntualitat a la classe;
 • La participació activa en les activitats proposades a l’aula;
 • La col·laboració amb els companys de classe;
 • Facilitació i suport tant a l'aprenentatge dels companys com del seu propi procés d'aprenentatge.

Activitats realitzada durant el desenvolupament del mòdul (lectures, activitats de preparació per a classe, o de seguiment posterior a la classe, etc.) 35%

Es tindran en compte:

 • Lectura crítica dels textos i dels materials proposats;
 • La preparació prèvia a les classes;
 • Exploració, després de classe, dels fonaments teòrics necessaris per avançar en l’elaboració de les tasques d’avaluació i en la comprensió conceptual dels continguts del mòdul;
 • Execució de les tasques intermèdies per avançar cap al producte final (participació en el taller d’escriptura, lliurament d’esborranys, etc.);
 • Implicació en la resolució de les tasques empíriques de recerca proposades (estudis de casos, etc.).

Treball final (50%)

El treball final consisteix en:

 • L'elaboració d’un text escrit, en format d’article acadèmic en que es proposi unes petits anàlisi de dades justificades teòric i metodològicament.
  • Extensió de l'article: de 3.000 a 4.000 paraules. El text ha de seguir les pautes d'estil presentades en el taller d'escriptura acadèmica.
 • La defensa oral i la discussió de l'article durant una sessió de classe, tal com es faria en un congrés o en una conferència.

Es tindrà en compte el següent:

Sobre l’article acadèmic escrit:

 • El contingut: interès del tema, originalitat de l’enfocament; rigor investigador; resultats obtinguts;
 • Els aspectes comunicatius i formals: text coherent i entenedor que tingui totes les característiques de la redacció acadèmica i no utilitza un llenguatge discriminatori.

Sobre la defensa pública de l'article:

 • El contingut: exposició del marc teòric i metodològic de l’article, presentació i discussió de les dades; reflexions sobre les implicacions de l’estudi. Cal que estigui en compte a l’oient;
 • Les habilitats expositives: presentació ordenada i entenedora; bona organització de la presentació, ús del discurs acadèmic en la explicació i discussió sense fer servir un llenguatge discriminatori.
Un estudiant que ha suspès el curs pot recuperar-lo si lliura un segon article, el qual ha de tenir una extensió més llarga de 5000-6000 paraules i ha de complir els estàndards de qualsevol article a una revista científica. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats durant el desenvolupament del mòdul 35% 0 0 1, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17
Assistència i participació en les sessions 15% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 14, 20
Treball final (escrit i defensa oral) 50% 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21

Bibliografia

Bibliografia recomanada (no totes les lectures d'aquesta llista s'utilitzaràn específicament durant les activitats dirigides, però són útils per al treball autònom.) Al començament del curs i durant el desenvolupament del mòdul es donarà bibliografia específica per poder realitzar  les activitats que l’alumnat durà a terme. Els enllaços que consten en aquest document s’actualitzaran a principis de curs, si és necessari.

Recursos educatius oberts / Open Educational Resources (OER):

 

Programari

Tecnologia utilitzada en aquest mòdul:

 • VLE Moodle
 • Editor de vídeo (opcional - per a anàlisi de dades)
 • Lector PDF
 • Editor de documents
 • Punctualmente es pot introduir altres plataformes segons les necessitats dels continguts. El seu ús sempre serà acompanyat amb instruccions explícites.