Logo UAB
2022/2023

Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acció a la Creació

Codi: 43206 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313815 Recerca en Educació OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mar Moron Velasco
Correu electrònic:
mar.moron@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

L'estudiantat pot utilitzar indistintament català o castellà

Equip docent

Mar Moron Velasco
Lurdes Martinez Minguez

Prerequisits

Els que estan establerts per a accedir al Màster de Recerca en Educació.

Objectius

Aquest mòdul és obligatori de l’especialitat d’ Art, Cos i Moviment, i és optatiu de la resta d’especialitats.
La configuració de la proposta es planteja a través de la interacció entre la psicomotricitat i les arts visuals. Es pretén exposar, analitzar, contrastar i reflexionar sobre diferents enfocaments conceptuals de recerca en els que partint de l’acció, el joc, l’experimentació i el moviment, s’arribi al pensament, la representació i la creació.
Els blocs de contingut d’aquest mòdul es conformen a partir dels següents plantejaments:
 El cos, el joc i la psicomotricitat proporcionen i construeixen processos de creació integrals i globals a través de diverses formes d’expressió i comunicació dels múltiples llenguatges artístics.
 Els processos de creació integrals i globals s’enriqueixen quan es realitzen mitjançant estudis i projectes innovadors i inclusius d’intervencions educatives des de la interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat.
En aquest mòdul s’abastaran les següents temàtiques:
 Cos, joc i psicomotricitat
 Llenguatges artístics
 Procés de creació
 Projectes interdisciplinaris, innovadors i inclusius

Competències

 • Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la recerca.
 • Aplicar en l'àmbit de la recerca educativa les perspectives i les estratègies creatives per innovar en l'educació física, artística i psicomotriu.
 • Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços teòrics en el camp de coneixement.
 • Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els marcs teòrics de referència a l'Educació Física, Artística i Psicomotriu per a establir aquells que orienten la investigació i anàlisi de projectes interdisciplinaris, innovadors i inclusius.
 2. Buscar i analitzar referents teòrics sobre investigació, llenguatges artístics i processos de creació.
 3. Conèixer els aspectes rellevants de les investigacions sobre el cos, el joc i la psicomotricitat i analitzar-los com a objectes d'investigació.
 4. Demostrar l'aprenentatge aplicat a l'àmbit de la investigació educativa referit a l'educació física, artística i psicomotriu.
 5. Determinar eines d'anàlisi adequades a la naturalesa de les dades.
 6. Establir estratègies d'anàlisi de dades pertinents.
 7. Identificar i interpretar els coneixements i estratègies necessaris per a la investigació en la innovació de l'educació física, artística i psicomotriu.
 8. Identificar problemes en la pràctica des de les tendències actuals en investigació de l'Educació Física, Artística i Psicomotriu.
 9. Identificar problemàtiques educatives i avaluar quines aproximacions metodològiques permeten donar-los resposta.
 10. Identificar referents teòrics i avaluar-ne l'adequació per interpretar problemàtiques pròpies en les investigacions sobre el cos, el joc i la psicomotricitat.
 11. Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social d'una problemàtica d'investigació en educació física, artística i psicomotriu.
 12. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 13. Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Continguts

Perspectives teòriques i estratègies en la investigació de les següents temàtiques:
1.-Cos, joc i psicomotricitat
1.1.- La importància del cos
1.2.- El joc com a font de plaer i aprenentatge
1.3.- L’Educació Psicomotriu
2.- Llenguatges artístics
2.1.- Els llenguatges artístics: musical, corporal, visual i plàstic,...
2.2.- Competències que desenvolupen
2.3.- Importància en la formació de la persona
3.- Procés de creació
3.1.- Estructura i metodologia
3.2.- El paper de l’adult o educador
4.- Projectes interdisciplinaris, innovadors i inclusius
4.1.- Disseny i característiques
4.2.- Anàlisi de projectes en l’entorn formal i no formal

Metodologia

L’activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:
 Classes magistrals/expositives per part del professor
 Lectura d’articles i fons documentals
 Anàlisi i discussió col·lectiva d'articles i fonts documentals
 Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis.
 Presentació / exposició oral de treballs.
 Tutories.
Les sessions 3 i 8 es realitzaran a Barcelona i l'horari serà de 10 a 13: 30h.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencials: magistrals i seminaris amb tot el grup 36 1,44
Tipus: Supervisades      
Tutoria i acompanyament 36 1,44
Tipus: Autònomes      
Treball autònom de l’estudiant 78 3,12

Avaluació

L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.
Es realitzaran activitats d'avaluació en les sessions 4ª, 9ª i 10ª.
La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari obtenir com a mínim un 4 a totes les activitats, les realitzades durant el desenvolupament del mòdul i a la memòria/treball final del mòdul.
L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà d'haver assistit a un mínim d'un 80% de les classes.
El procediment de recuperació-revisió de les proves es realitzarà de forma individual durant la quarta setmana de gener.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats individuals i grupals de suport al marc teòric i de recerca 30% - 35% 0 0 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13
Assistència i participació en les sessions 15% - 20% 0 0 6, 8, 10, 11, 13
Memòria / treball individual del mòdul 45% - 50% 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12

Bibliografia

En la següent bibliografia més del 50% de les autores són dones:

Abad, J. (2008).El placer y el displacer en el juego espontáneo infantil. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, 3: 167-188.

Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. Madrid: Catarata.

Aguirre, I. (2005). Teorías y prácticas en educación artística. Navarra. Universidad Pública de Navarra.

Alvarado, M. (2016). #JugarEnPsicomotricidad. Estudios, anàlisis, reflexión y pràctica. Buenos Aires: Revista de Psicomotricidad.

Anguera, M. T. (1988). Observació a l’escola. Barcelona: Graó.

Arnáiz , P.; Rabadán, M.; Vives, I. (2008): La psicomotricidad en la escuela. Una pràctica preventiva y educativa, Barcelona: Teide.

Bamford, A. (2009). El factor ¡wuau!. El papel de las artes en la educación. Barcelona: Octaedro.

Bancroft, S., Fawcett, M. y Hay, P. (2007). 5x5x5 researching children researching the world. England: Bath Spa University and Arts Council.

Barone, T. i Eisner, E. (2006) «Arts-Based Educational Research». En Green, J., Grego, C. y Belmore P. (eds.) Handbook of Complementary Methods in Educacional Research.  (pp. 95-109). Mahwah, New Jersey: AERA.

Bru, E. & Sarri, E. (2019). El cos i el moviment, presents a l’escola, Guix d’Infantil, 98, 17-19.

Bru, E. & Sarri, E. (2020). Què aporta la psicomotricitat a l’escola? Guix d’Infantil, 104, 28-32.

Bonàs, M.; Vives, I. (2003). El cuerpo tiene sus razones. Propuestas de la escuela para atender a estas razones.Aula, 122: 85-96.

Buxarrais, Mª R., i Burguet, M. (2017). Aprender a ser. Por una pedagogía de la interioridad. Barcelona: Graó.

Calmels, D. (2013). Fugas. El fin del cuerpo en los comienzos del milenio. Buenos Aires, Biblos, 18-21.

Camps, C., Mila, J., García, L., Peceli, M., i Tomás, I. (2011).El psicomotricista en sucuerpo. De lo sensoriomotor a la transformaciónpsíquica.Buenos Aires: Miño Dávila.

Cañabate, D. i Soler, A. (Coord.) (2017). Movimiento y lenguajes. De la experiència sensorperceptiva a la conciencia y el pensamiento. Barcelona: Graó.

Edo, M., Blanch, S. i Antón, M. (2016). El joc en la primera infància. Barcelona: Octaedro.

Eisner, E. W.  (2004). El arte y la creación de la mente. Barcelona: Paidós

                   ― (2005). Educar la visión artística. Barcelona: Paidós.1ª edición, 1972

Efland, A. (2004). Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum. Barcelona: Octoedro.

Garaigordobil, M. (2010). Juego y Desarrollo Infantil:Revisión Teòrica y Propuestas de Intervención. Resum conferencia a les V Jornades de Reflexió: Psicomotricitat i escola. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

Garaigordobil, M. y Berrueco, L. (2011). Effects of a Play Program on Creative Thinking of Preschool Children. The Spanish journal of psychology, 14, pp 608-618. doi:10.5209/rev_SJOP.2011.v14.n2.9.

García, L. (2000). La observación psicomotriz: transformar la experiencia compartida en comprensión. Propuestas para un análisi interactivo. Entre Líneas, 7, 10-14.

Grasso, A. (2013). Arte y corporeidad. Buenos Aires: Magisterio del Rio de La Plata.

Imbernón, F. (coord.) (2002). La investigación educativa como herramienta de formación del profesorado. Reflexión y experiencias de investigación educativa. Barcelona:Graó.

Lapierre, A., Llorca, M. i Sánchez, J. (2015). Psicomotricidad relacional.Reflexiones desde la práctica, Málaga: Aljibe.

Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó.

Lorente, E., Matos, D. (2018). Educación Física y Pedagogía Crñitica. Propuestas para la transformación personal y social. Lleida: Publicaciones Universitat dde Lleida

Mannay, D. (2017). Métodos visuales, narrativos y creativos. En investigación cualitativa. Madrid: Narcea.

Martínez-Mínguez, L. (coord.) (2008). Educación física, transversalidad y valores. Madrid: Wolters Kluwer

Martínez, L., Rota, J., Anton, M. (2017). Psicomotricitat, escola i currículum. Barcelona: Octaedro.

Marín, R. (2005). Investigación en Educación Artística. Universidad de Granada. Universidad de Sevilla.

Morón, Mar (2011). La creación artística en la educación de las personas con discapacidad intelectual. La autodeterminación. Directores: Isabel Gómez Alemany i Marián López-Fernández Cao. Facultat de Formació del Professorat. UB (tesis doctoral)

https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=927870
http://www.tesisenred.net/handle/10803/31794

Pateti, Y. (2014). Educacióny Corporeidad:la despedagogización del cuerpo. Armenia (Colombia): Editorial Kinesis.

Pérez Serrano, G. (1990). Investigación-acción: aplicaciones al campo social y educativo. Madrid: Dykinson

Rodríguez, M.A. (2016). Cuerpos del inconsciente: Sus paradigmes y escrituras. Málaga: Miguel Gómez.

Rogers, C. (1978).Libertad y creatividad en la educación. Barcelona: Paidós Educador Contemporáneo.

Roldán, J.; Marín, R. (2012). Metodologías artísticas de investigación en educación. Archidona (Málaga): Aljibe.

Rota, J. (2015): La intervención psicomotriz. De la práctica al concepto, Barcelona: Octaedro.

Sanchez, J.; Llorca, M. (2008). El rol del psicomotricista. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 62 (22,2), 35-60.

Saura, A. (2011). Innovación educativa con TIC en educación artística, plástica y visual: líneas de investigación y estudios de casos. Sevilla: MAD.

Vaca, M.; Varela, M.S. (2006). ¡Estoy dentro de mi cuerpo! Cuadernos de Pedagogía, 353: 26-28.

Wild, R. (2002). Educar para ser. Vivencias de una escuela activa. Barcelona: Herder.

Programari

No es necessita cap programari específic per a aquesta matèria.