Logo UAB
2022/2023

Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar

Codi: 42957 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313816 Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura OT 0 1

Fe d'errades

El correu de la docent ha canviat i actualment és juliabaena@ub.edu

Professor/a de contacte

Nom:
Júlia Baena Argudo
Correu electrònic:
julia.baena@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent extern a la UAB

Júlia Baena Argudo

Prerequisits

Cap.

Objectius

Referits a coneixements:

 • Organitzar els  recursos digitals per facilitar-ne l’ús
 • Implementar serveis a la comunitat basats en les tecnologies
 • Aplicar criteris de selecció específics per als recursos electrònics en suports digitals o en línia
 • Crear productes per a la difusió de les activitats de la biblioteca i les generades per la comunitat
 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l’ètica en la pràctica professional

Referits a procediments:

 • Utilitzar les aplicacions TIC adequades per facilitar la difusió de la biblioteca i la comunicació amb els seus usuaris
 • Utilitzar sistemes informatitzats de gestió documental i saber optimitzar les seves prestacions
 • Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en diferents contextos educatius  

Competències

 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica, en particular, el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 • Detectar, valorar i seleccionar els recursos de ficció i no-ficció adequats als diferents tipus de destinataris de la intervenció educativa o de promoció.
 • Dominar els processos de tractament de la informació i organització dels recursos impresos i electrònics de la biblioteca.
 • Dominar i aplicar les TIC en els processos de gestió i difusió en un context de biblioteca 2.0.
 • Gestionar la colecció, els recursos i els serveis de la biblioteca.
 • Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Relacionar i difondre les activitats culturals i de lectura, tant dels projectes propis com del context social, a través dels instruments adequats.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar criteris de selecció específics per als recursos digitals de la biblioteca.
 2. Crear productes per a la difusió de les activitats de la biblioteca i les generades per la comunitat.
 3. Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica, en particular, el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 4. Implementar serveis a la comunitat basats en les tecnologies.
 5. Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
 6. Organitzar els recursos digitals per facilitar-ne l'ús.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 9. Utilitzar les aplicacions TIC adequades per facilitar la difusió de la biblioteca i la comunicació amb els seus usuaris.
 10. Utilitzar sistemes informatitzats de gestió documental i saber optimitzar-ne les prestacions.

Continguts


1.      Recursos digitals d’informació: la biblioteca digital

2.      Eines per a la desenvolupament de la biblioteca digital

3.      L’organització i curació dels recursos en línia

4.      La tria i la selecció de recursos

5.      La difusió i la comunicació

6.      Serveis i activitats

7.      Promoció de la lectura

8.      Competència informacional en context digital

 

Metodologia

L’activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents: 

• Classes magistrals/expositives per part del professor 

• Lectura i visualització de tutorials textuals i audiovisuals 

• Anàlisi i discussió en fòrums virtuals d'articles i fonts documentals 

• Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis

• Elaboració de treballs d’aplicació de TIC i selecció de recursos 

• Tutories i seguiment de les activitats en línia

 

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Creació de productes i eines digitals 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pràctiques de selecció i organització de recursos digitals per a la col.lecció 25 1 1, 2, 9

Avaluació

L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen:

- Assistència a les sessions presencials i participació en les activitats virtuals (20%).

- Exercicis de selecció i organització de recursos digitals per a la col.lecció (30%)

- Creació de productes i eines digitals (50%).

La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari obtenir com a mínim un 4 a totes les activitats realitzades durant el desenvolupament del mòdul.

L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà d'haver assistit a un mínim d'un 75% de les sessions.

El procediment de revisió de les proves es realitzarà de forma individual.

Per poder-se acollir a l’avaluació continuada l’alumne ha de presentar i complir totes les condicions esmentades. En cas contrari, es considerarà No presentat.

No es preveuen condicions específiques d’avaluació per a casos particulars. En tot cas, si ni n’ha algun, es considerarà en la comissió de coordinació.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència a les sessions presencials i participació en les activitats virtuals 20% 17 0,68 3, 5, 8
Creació de productes i eines digitals 50 % 31 1,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Exercicis de selecció i organització de recursos digitals per a la col.lecció 30% 27 1,08 1, 5, 9

Bibliografia

Baró, Mònica (2011). Biblioteca escolar y nuevas alfabetizaciones. A: Ministerio de Educación. Leer.es. https://leer.es/documents/235507/242734/art_prof_biblioescolar_monicabaro.pdf/2abe33ca-89c2-48c6-880e-3231333a42f8 [10-III-2018] 

Blasco, Anna, Durban, Glòria. (2011). "La biblioteca escolar i les TIC, entorns articulars de la c-info". Competència informacional a l'aula. https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/ [10-III-2018]

Generalitat de Catalunya. Biblioteca escolar 2.0 https://sites.google.com/a/xtec.cat/biblioteca-escolar-2-0/ [10-III-2018].

IFLA/UNESCO (2013). Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre las Bibliotecas Digitales. https://www.ifla.org/ES/publications/manifiesto-de-las-ifla-unesco-sobre-las-bibliotecas-digitales

IFLA/UNESCO (2018). Directrius IFLA per a la biblioteca escolar. 2a edició revisada. https://drive.google.com/file/d/146_i1nBwVt9FMmGDT_2D_tNpkN50NPwF/view

Margaix, Dídac. (2007). "Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: origen, definiciones y retos para las bibliotecas actuales". El profesional de la información, v. 16, n. 2.  http://www.oei.es/tic/kx5j65q110j51203.pdf [10-III-2018] 

Merlo, José Antonio. (2010)."La Biblioteca en la web social". A: Educación y bibliotecas, nº 177, 61-65. http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/75726/1/DBD_MerloVega_La_Biblioteca_en_la_web_social.pdf [10-III-2018]

Pons, Amadeu. (2012). Directrius de l'IFLA sobre el servei d'informació digital. Barcelona: COBDC. http://www.cobdc.org/publica/directrius/sumaris.html [10-III-2018].

 

Programari

Wordpress

Thinglink

Issuu

Pearltrees

People Art Factory