Logo UAB
2022/2023

Projectes de Telecomunicació

Codi: 42846 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313797 Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Verdu Tirado
Correu electrònic:
jordi.verdu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

No hi han requisits previs.

Objectius

El curs té com objectius:

 1. Eines sistemátiques per la planificació i gestió de projectes de Telecomunicacions.
 2. Coneixement i comprensió de la legislació per l'exercici de la professió. 
 3. Revisió general del rol de les TIC en la empreneduria. 

Competències

 • "Capacitat per a l'elaboració, direcció, coordinació, i gestió tècnica i econòmica de projectes sobre: sistemes, xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicació, incloent la supervisió i coordinació dels projectes parcials de la seva obra annexa; infraestructures comunes de telecomunicació en edificis o nuclis residencials, incloent els projectes sobre llar digital; infraestructures de telecomunicació en transport i medi ambient; amb les seves corresponents instal · lacions de subministrament d'energia i avaluació de les emissions electromagnètiques i compatibilitat electromagnètica"
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els principis de la gestió de recursos i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de les telecomunicacions.
 2. Dirigir obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, complint la normativa vigent, assegurant la qualitat del servei.
 3. Dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics.
 4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 5. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

Continguts

 1. Organització i gestió de projectes.
 2. Planificació i técniques de gestió.
 3. Gestió de la Qualitat.
 4. Metodologies de gestió per les TIC.
 5. El rol de les TIC en els nous models de negoci.
 6. Projectes de Telecomunicació: legislació, desenvolupament, implementació i certificació.

Metodologia

Activitats guiades

 • A classe: explicació de contingut teòric amb exemples d'aplicació.
 • En el lab: presentació i desenvolupament de les activitats planificades.

Activitats individuals:

 • Estudi individual.
 • Preparació de les activitats del laboratori, informes i presentacions.
 • Treball en grup: desenvolupament dels projectes proposats.

Activitats supervisades:

 • Seguiment individual o grupal per la evolució de les activitas programades.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe de teoria 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5
Sessions de laboratori 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Reunions de seguiment 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Treball en grup 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5
Treball personal 25 1 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

Activitats d'avaluació

Examen Final (30%): Conceptes teòrics  al llarg del curs.

2 projectes grupals  (35% + 35 %). Els dos tenen el mateix pes. Per la seva avaluació es tindrà en compte:

 • Contribució de l'estudiant al projecte (5%)
 • Presentació oral (10%)
 • Informe (20%)

Si l'estudiant no es presenta a cap activitat avaluable es considerarà "No Presentat".

Per aquells estudiants que no hagin superat el 5 amb les activitats proposades, es farà un Ex. de recuperació amb un pes del 100%.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5
Informe del projecte desenvolupat. 40% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5
Participació en classe 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5
Presentació del projecte 20% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

References:

W.R. Duncan, A Guideto the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute. Four Campus Boulevard. PA, 2000.

T.C. Belanger, How to plan a project, Sterling Planning Group, 1999

C. Romero López, Técnicas de Programación y Control de Proyectos, Ediciones Pirámide, 1988

Tim Williams, “EMC. Control y Limitación de Energía Electromagnética”, Editorial Paraninfo, 1996.

Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, Business Model Generation, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2010

A. Cartlidge et al., An introductory view to ITIL v3,  itSMF Ltd, 2007

Links:

Legislación básica de telecomunicaciones en España: http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx

Instituto para la Diversificació y Ahorro de la energía: http://www.idae.es

Colegio oficial de ingenieros de telecomunicación: http://www.coit.es

Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya - Associació Catalana de Ingenieros de Telecomunicación: http://www.telecos.cat

 


Programari

Microsoft Office