Logo UAB
2022/2023

Disseny de Sistemes de Comunicacions

Codi: 42837 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313797 Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Angeles Vazquez Castro
Correu electrònic:
angeles.vazquez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent extern a la UAB

Aitor Sánchez Abellán

Prerequisits

 

Es requereixen coneixements de comunicacions digitals i sistemes de comunicacions.

Objectius

 

El disseny de l’enginyeria de sistemes és un camp interdisciplinari cap a la conceptualització, l’optimització i la realització de sistemes d’enginyeria d’èxit.
										
											
										
											Els requisits i les funcionalitats estan orientats al client i poden arribar a ser altament interdisciplinaris i complexos. Les alternatives de disseny i la validació del sistema formen part del procés de disseny, que requereix esforços interdisciplinaris de l'equip.
										
											
										
											A diferència del que aprèn un estudiant d’enginyeria, l’objectiu general d’aquesta assignatura és com pensar en lloc que pensar.
										
											
										
											Es donarà una visió taxonòmica dels sistemes de comunicacions dins de l'enginyeria de sistemes per contextualitzar el disseny del sistema de comunicacions.
										
											
										
											
										
											Exemples reals de disseny de sistemes de comunicacions grans i molt grans seran impartits per enginyers de disseny de sistemes perquè els estudiants s’inspiraran perquè el seu propi disseny es desenvolupi en el treball pràctic.

 

Competències

 • "Capacitat de la planificació, presa de decisions i el ""packaging"" de les xarxes, serveis i aplicacions tenint en compte la qualitat dels costos de serveis, directes i d'operació, el pla d'implementació, supervisió, procediments de seguretat, ampliació i manteniment i de la gestió i la garantia de qualitat en el procés de desenvolupament."
 • Capacitat per a la implementació de sistemes que utilitzen cable, línies, satèl · lit en entorns de comunicacions fixes i mòbils d'execució.
 • Capacitat per a modelar, dissenyar, introduir, gestionar, operar, administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
 • Capacitat per al disseny i dimensionament de xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia.
 • Capacitat per aplicar la teoria dels mètodes d'informació, modulació adaptativa i codificació de canal, així com tècniques avançades de processament de senyal digital en telecomunicacions i sistemes audiovisuals.
 • Demostrar un esperit innovador, creatiu i emprenedor
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un esperit innovador, creatiu i emprenedor
 2. Dissenyar i obtenir prestacions de tècniques de codificació i modulació en sistemes de comunicacions.
 3. Dissenyar sistemes de comunicacions considerant requeriments de qualitat i serveis oferts.
 4. Identificar i classificar mecanismes de difusió i distribució de senyals multimèdia en xarxes d'accés radio.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 8. Reconèixer estratègies de disseny de mecanismes d'assignació de recursos en xarxes d'accés radio.

Continguts


Conferències: 1. Introducció: sistema de pensament.

2. Disseny de sistemes d’enginyeria.

3. Elements dels sistemes de comunicació i sistemes incrustats.

4. Fases de disseny: declaració del problema i requisits.

5. Fases de disseny: arquitectura funcional i física.

6. Fases de disseny: verificació i validació del sistema (V i V).

7. Co-disseny de maquinari i programari: solucions.

8. Definició i estimació de recursos.

 

Laboratori:
Sessió 0. Ideació del sistema.
Sessió 1. Declaració de problemes i reunió de requisits.
Sessió 2. Disseny del sistema: Arquitectura funcional i física.
Sessió 3. Verificació i validació del sistema (V&V).
Sessió 4. Presentacions dels projectes dels estudiants.

Metodologia

 
La metodologia consistirà en classes teòriques i casos d’estudi.

Els estudiants rebran dos exemples de casos d’estudi de disseny complet basats en requisits, després dels quals, equips d’estudiants treballaran en els seus casos de disseny (interdisciplinaris).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lectures 45 1,8 2, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Practical activities 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Students's work 86 3,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

 

Avaluació
										
											
										
											Teoria: 50% (avaluació individual)
50% qüestionari de conceptes 50% Anàlisi funcional del sistema
Laboratori: 50% (avaluació d'equip)
50% Lliuraments de les sessions de laboratori 50% Memòria final i presentació


Els estudiants tindran l’opció de millorar les qualificacions obtingudes tant en cas d’error o puntuació baixa (<7).
										
											Això es farà proporcionant als estudiants un conjunt de millores potencials específiques sobre el disseny presentat, que es lliuraran abans de decidir la qualificació final.
										
											Els estudiants obtindran una qualificació "NO PRESENTADA" sempre que no existeixin registres d'avaluació per a l'alumne durant el període d'avaluació general.
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
A 0.25 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
B 0.25 1 0,04 3, 5
C 0.25 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
D 0.25 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

 

1.     Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden, "Systems Analysis and Design: An Object Oriented Approach with UML", 5th Edition, Wiley April 2015.
 
2.     Dennis M. Buede, "The Engineering Design of Systems: Models and Methods", Wiley 2009.

Programari

 

No es requereix.