Logo UAB
2022/2023

Anàlisi Electoral

Codi: 106742 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Enrique Hernandez Perez
Correu electrònic:
enrique.hernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Els estudiants haurien d'haver cursat les assignatures obligatòries Metodologia de l'Anàlisi Polític i Comportament Polític.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar als estudiants les eines teòriques i pràctiques per analitzar els processos electorals i els diversos elements i actors que hi participen: els sistemes electorals, les campanyes, els candidats i els electors.

Es tracta d'una continuació natural de l'assignatura 'Comportament polític' de tercer curs, en la que es presenta l'estat actual de la recerca en comportament electoral combinada amb una vessant més aplicada d'anàlisi i estratègia electoral.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar el comportament dels actors polítics, tant individuals com col'lectius (partits, grups de pressió, moviments socials, etc.)
 • Analitzar els processos electorals, incloent-hi campanyes, estratègies electorals dels partits, escenaris polítics i anàlisi i interpretació dels resultats electorals.
 • Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 • Demostrar que comprèn el comportament ciutadà i els valors democràtics, en particular en casos concrets de l'esfera interna i internacional
 • Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
 • Emprar les diferents aportacions teòriques sobre actors i xarxes d'actors, així com les característiques de l'acció col'lectiva
 • Explicar les actituds i els comportaments polítics, individuals i col·lectius, així com el procés de formació i expressió de les preferències polítiques
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar els principals actors del sistema polític, examinar les seves interaccions i avaluar el seu comportament en el seu entorn i en el sistema polític, des d'una perspectiva teòrica i aplicada
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Identificar i diferenciar el funcionament dels sistemes electorals
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 • Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Analitzar el comportament dels actors polítics, tant individuals com col·lectius (partits, grups de pressió, moviments socials, etc.)
 5. Analitzar el processos electorals, incloent campanyes, estratègies electorals dels partits, escenaris polítics i l'anàlisi i interpretació dels resultats electorals
 6. Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 7. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 8. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 9. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 10. Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
 11. Emprar les diferents aportacions teòriques sobre actors i xarxes d'actors, així com les característiques de l'acció col·lectiva
 12. Explicar les actituds i els comportaments polítics, individuals i col·lectius, així com el procés de formació i expressió de les preferències polítiques
 13. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 14. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 15. Identificar els principals actors del sistema polític, examinar les seves interaccions i avaluar el seu comportament en el seu entorn i en el sistema polític, des d'una perspectiva teòrica i aplicada
 16. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 17. Identificar i diferenciar el funcionament dels sistemes electorals
 18. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 19. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 20. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 21. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 22. Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
 23. Treballar autònomament.
 24. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 25. Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.

Continguts

1.         Introducció i repàs dels models bàsics de comportament electoral

1.1.      Introducció

1.2.      El model sociològic

1.3.      El model psico-social

1.4.      El model racional

2.         Opinió publica i comportament electoral: consideracions prèvies

2.1.      El super-ciutadà i les teories elitistes de la democràcia

2.2.      Mobilització cognitiva i heurístics

2.3.      La formació i canvi de la identificació partidista

2.4.      Votem correctament?

3.         Les enquestes i la predicció electoral

3.1.      Dades individuals vs. agregades

3.2.      Per què "fallen" les enquestes?

3.2.1.   Problemes de mostreig

3.2.2.   La no-resposta a les enquestes

3.2.3.   Desitjabilitat social: L'ocultació del vot i de l'abstenció

3.2.4.   Els indecisos i els "late-deciders"

3.2.5.   Precisió estadística

3.3.      La "cuina" de les enquestes

3.4.      Influeixen les enquestes en el vot?

3.5.      Els nous models de predicció electoral (forecasting)

4.         Cóm participem i qui participa: Abstenció i altres formes de participació

4.1.      Diferents formes departicipació política

4.2.      Factors explicatius de la participació política: El model del Voluntarisme Civic

4.3.      Desigualtats en participació i desigualtat política

4.4.      El vot i altres formes de participació: complement o substitut?

4.5.      És racional votar? "Duty to vote" i vot obligatori

5.         "Dealignment" o "realignment"?

5.1.      Model de vot sociològic, clivelles i alineament

5.2.      "Dealignment"

5.2.1.   Definició

5.2.2.   Evidencia

5.3.      "Realignment"

5.3.1.   Definició

5.3.2.   Evidencia

6.         Vot d'extrema dreta i vot de classe a les societats post-industrials

6.1.      Existeix encara el vot de classe? És rellevant?

6.2.      Nous riscos i noves classes a les societats post-industrials

6.3.      Noves classes treballadores, professionals socio-culturals i vot

6.4.      Economia vs. Cultura

6.5.      El concepte de "welfare chauvinism"

7.         "Performance voting": Economia i corrupció

7.1.      Repàs: Vot econòmic

7.1.1.   Model bàsic

7.1.2 Moderadors

7.2.      Corrupció: definició i conseqüències

7.3.      Evidència de limitat castig electoral

7.4.      Explicacions del limitat castig electoral

7.4.1    Intercanvi implicit

7.4.2    Partidisme

7.4.3    Informació

7.4.4. Curt termini / Oblit

8.         Comportament electoral en sistemes multinivell

8.1.      El model d'eleccions de segon ordre

8.1.1.   Les eleccions regionals

8.2.      L'abstenció diferencial

8.3.      El vot dual

9.         Euroescepticisme i eleccions al Parlament Europeu

9.1.      Actituts envers la Unió Europea i vot a les eleccions al Parlament Europeu

9.1.1.   El model d''eleccions de segon ordre a les EPE

9.2.      Partits Eurosceptics

9.3.      Interacció oferta i demanda

10.       Referèndums

10.1.    Democràcia i referèndums

10.2.    Comportament electoral als referèndums

10.2.1. Qui vota als referèndums?

10.2.2. Cóm decideixen els votants?

10.2.3. La influencia de les campanyes

10.3.    La representativitat dels referèndums

10.4.    Referèndums i minories

11.       Gènere i política

11.1.    Introducció

11.2.    Participació política i gènere

11.2.1. Per què les dones participen menys?

11.2.2. Formes de participació i gènere

11.2.3. Conseqüències del "gender-gap"

11.3.    Vot i gènere

11.3.1. Ideologia i gènere

11.3.2. Voten les dones a les dones?

11.4.    La representació femenina

11.4.1. Dones i sistema electoral

11.4.2. Quotes de gènere

12.       La personalització de la política

12.1.    La creixent rellevància dels líders polítics

12.2     Els mitjans de comunicació i la personalització de la política

12.2.1 .La rellevància de la televisió

12.2.2 .Internet i xarxes socials

12.3     Les conseqüències de la personalització: participació i paper dels partits

Metodologia

Les classes de teoria tindran lloc habitualment els dimecres.

Les classes de pràctiques tindran lloc habitualment els dilluns. Aquestes estaran dividides en tres tipus d'activitats:

-  Elaboració d'un article acadèmic en grup. Inclou 4 sessions de tutoria personalitzades amb el professor de l'assignatura per avaluar l'evolució del treball i orientar-lo acadèmicament.

-  Tècniques per l'anàlisi de dades d'enquesta: 5 sessions de pràctiques davant d'ordinador

-  Discussió de textos: 3 sessions en què els estudiants hauran hagut de llegir un o diversos text previs a la classe, on es discutirà i es comentarà críticament.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Preparació i redacció d'article acadèmic 0 0 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24
Tipus: Supervisades      
Exercicis pràctics a classe 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24
Supervisió d'article acadèmica amb el tutor (5 sessions de 20 minuts) 0 0 2, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25

Avaluació

Examen final (40%) *

Treball final de l'assignatura (30%) * Dividit entre:

     -  Document entregat (25%)

     -  Assistència i avaluació seminari (5%)

El document s'haurà d'entregar com a molt tard el dia de l'examen de l'assignatura. No entregar el treball abans de l'examen no donarà dret a realitzar-lo.

Pràctiques a classe (30%) Dividit entre:

     -  Entrega de 4 pràctiques (15%)

     -  Lectura i discussió de 3 textos, avaluació a classe i entrega de document de síntesi (15%)

* Per aprovar l'assignatura s'ha d'haver obtingut almenys un 5/10 a l'examen final i al treball final. Recuperació:

Els alumnes que no superin l'examen o el treball final (nota < 5) podran fer un examen de recuperació i/o tornar a lliurar el treball el dia de l'examen de recuperació. 

Si el treball no s'ha lliurat prèviament i es presenta directament el dia de l'examen de recuperació s'aplicarà una penalització de - 25% sobre la nota del treball.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Pràctiques a classe 30 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Treball final de l'assignatura 30 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Bibliografia

Bàsica

Arzheimer, K., Evans, J., Lewis-Beck, M.S., 2017. The SAGE handbook of electoral behaviour. SAGE. Anduiza, Eva y Bosch, Agustí. 2004 Comportamiento politico y electoral. Barcelona: Ariel

Fraile, Marta, & Hernández, Enrique (2020). Determinants of voting behaviour. En D. Muro & I. Lago (Eds.),

The Oxford Handbook of Spanish Politics. Oxford University Press. Complementaria

Riba, Clara. 2000. "Voto Dual Y Abstención Diferencial. Un Estudio Sobre El Comportamiento Electoral En Cataluña." Revista Española de Investigaciones Sociológicas 91: 59-88.

Rose-Ackerman, Susan. 2008. "Corrupció política i reforma en sistemes democràtics: perspectives teòriques". A Corruption and Clientelism, Junichi Kawata (Ed.), pp 61-81 Kyoto: Minerva Ltd.

Riera, Pedro. 2009. L'evolució Del Vot Dual a Catalunya. Institut de Ciències Polítiques i Socials, Working paper 278.

Verge, Tània. 2012. "Les quotes: són necessàries". Revista Interdisciplinar de Estudios de Género 2: 21-31. La bibliografia obligatòria per a seminaris i pràctiques es lliurarà a l'inici del curs.

Programari

Per realitzar les pràctiques d'analisi de dades s'utilitzarà el software lliure "Jamovi"