Logo UAB
2022/2023

Literatura del Romanticisme Britànic

Codi: 106297 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 2 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 2 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OB 2 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Cristina Pividori Gurgo
Correu electrònic:
mariacristina.pividori@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver aprovat "Introducció a la Literatura Anglesa" de primer curs.

Es recomana tenir presents en tot moment els coneixements adquirits a l’assignatura de primer curs, "Història Cultural de les Illes Britàniques".

Cal un nivell d’anglès de C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.  Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

 

Objectius

L'assignatura 'Literatura del Romanticisme Britànic' ofereix una introducció a la poesia anglesa del període del Romanticisme a les Illes Britàniques (c. 1798-c. 1830) i també a obres representatives de la ficció novel·lística del mateix període, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació.

La formació obtinguda és imprescindible per a cursar la resta d'assignatures relacionades amb la Literatura Anglesa al llarg del grau en tant que el seu objectiu principal és formar l'estudiant com a lector.

Al completar l'assignatura ‘Literatura del Romanticisme Britànic’, l'estudiant podrà:

- Demostrar una molt bona comprensió lectora de les obres clau del Romanticisme en anglès

- Generar crítica literària bàsica mitjançant assajos i presentacions.

- Utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació a la matèria Literatura del Romanticisme Anglès.

- Expressar una valoració informada sobre els textos literaris que llegeixi.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Aplicar la metodologia d'anàlisi i conceptes crítics per analitzar la literatura, la cultura i la història dels països de parla anglesa.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Identificar i analitzar els principals corrents, gèneres, obres i autors de la literatura en anglès i comparada.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
 • Utilitzar metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i el seu context cultural i històric.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar-ne els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d’acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de les literatures en llengües catalana i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès i en espanyol aplicant les tècniques i els mètodes propis de l’edició crítica i del processament digital.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Interpretar textos literaris en anglès o en espanyol dins del context cultural i històric utilitzant metodologies filològiques actuals i estratègies textuals i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de la literatura en llengües anglesa i espanyola en el seu context historicosocial.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar de manera crítica les diferents metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i francès i el seu context cultural i històric.
 • Avaluar i proposar solucions a problemes teòrics o pràctics dels àmbits de la literatura, la cultura i la lingüística angleses i franceses.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, tradicions, tendències, obres i autors més significatius de la literatura en llengua anglesa i francesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Aplicar la metodologia d’anàlisi i els coneixements sobre gèneres, mètrica i estilística per comentar textos literaris i analitzar la cultura i la història dels països de parla anglesa i del món antic.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, les obres i els autors més significatius de les literatures en llengües grega, llatina i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell bàsic textos literaris en anglès del s. XIX.
 2. Comprendre textos acadèmics especialitzats a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre recerca dels textos i contextos de la literatura anglesa.
 3. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès del s. XIX dins de la història de la literatura anglesa.
 4. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès del s. XIX en el seu corresponent entorn històric i cultural.
 5. Demostrar que es comprèn (C2) una àmplia varietat de textos literaris en llengua anglesa del s. XIX i reconèixer-hi sentits implícits.
 6. Demostrar que es comprèn a nivell d'usuari experimentat (C2) una àmplia varietat de textos literaris en llengua anglesa del s. XIX i reconèixer-hi sentits implícits.
 7. Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos literaris a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) en llengua anglesa del s. XIX i reconèixer-hi sentits implícits.
 8. Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos literaris en llengua anglesa del s. XIX i reconèixer-hi sentits implícits a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 9. Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos literaris en llengua anglesa del s. XIX i reconèixer-hi sentits implícits.
 10. Demostrar un coneixement sòlid dels temes relacionats amb l'estudi de la literatura i la cultura en general.
 11. Distingir les idees principals de les secundàries i fer la síntesi dels continguts dels textos literaris en anglès del s. XIX.
 12. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia apropiada en relació amb l'estudi de la literatura anglesa del s. XIX.
 13. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic, utilitzant la terminologia apropiada per a l'estudi dels textos i contextos de la literatura anglesa.
 14. Fer cerques bibliogràfiques de fonts secundàries relacionades amb la literatura anglesa del s. XIX utilitzant tecnologies digitals.
 15. Fer presentacions orals en anglès (C2) de contingut acadèmic sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 16. Fer presentacions orals en anglès a nivell d'usuari experimentat (C2) de contingut acadèmic sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 17. Fer presentacions orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) de contingut acadèmic sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 18. Fer presentacions orals en anglès de contingut acadèmic sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 19. Integrar les fonts secundàries relacionades amb la literatura anglesa del s. XIX a la producció de crítica acadèmica bàsica.
 20. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, bases de dades i biblioteques, i aplicar-la als entorns de treball i/o recerca.
 21. Participar en debats presencials i virtuals en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 22. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi dels textos i contextos de la literatura anglesa.
 23. Redactar assaigs argumentatius (C2) d'extensió mitjana i comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 24. Redactar assaigs argumentatius a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) d'extensió mitjana i comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 25. Valorar com els estereotips i els rols de gènere són presents en els textos literaris del romanticisme britànic i l'època victoriana.

Continguts

UNITAT 1: Poetes de la Primera Generació del Romanticisme (Blake, Wordsworth, Coleridge)

UNITAT 2: Poetes de la Segona Generació del Romanticisme (Byron, Shelley, Keats)

UNITAT 3: Mary Shelley: Frankenstein

UNITAT 4: Jane Austen: Pride and Prejudice

Metodologia

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació > 6 crèdits = 150 hores

Nota:es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 30 1,2 2, 6, 7, 9, 11, 25
Estudi personal 25 1 1, 2, 8, 9, 14, 20, 22, 23, 24, 25
Lectura i debat dels textos a l'aula 15 0,6 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21
Tipus: Supervisades      
Redacció de comentaris 25 1 3, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24
Tipus: Autònomes      
Lectura de textos individual 55 2,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19

Avaluació

L'avaluació del curs es basa en el següent:

 • 1 comentari crític (2 textos) sobre la poesia romàntica de primera i segona generació= 25%. [En finalitzar Unitats 1 i 2, aprox]
 • 1 Treball curt (a casa) sobre Frankenstein de Mary Shelley = 20%. [En finalitzar Unitat 3]
 • 1 Treball ("essay") sobre Pride and Prejudice de Jane Austen = 45%. [Lliurament l'últim dia de classe o abans;] Si el professor requereix que es presenti una proposta per separat (vegeu "Treball sobre'Austen", a continuació), els percentatges són els següents: proposta 10%; assaig 35% [total, 45%].
 • Participació a classe = 10%

Les dates definitives de cada exercici es publicaran dins el calendari de l'assignatura al començar el curs.

El comentari crític requerirà que els estudiants escriguin una apreciació crítica (350-500 paraules) de (i) un poema de la primera generació i (ii) un poema de la segona generació de poesia romàntica. 

El treball curt (Mary Shelley) consta d'un text d'entre 500 i 700 paraules que ofereix una visió personal i menys formal de l'estudiant sobre aquesta novel·la.

El treball sobre l'Austen consta d'un text escrit de 1000 paraules (aprox.) sobre la novel·la estudiada degudament recolzat per fonts crítiques (un mínim de tres, citades dins el treball); la seva bibliografia ha de tenir un format correcte. Hi haurà una llista de possibles temes per facilitar el tòpic del treball. En funció del grup classe, el professor pot requerir als estudiants que presentin una proposta per al treball diverses setmanes abans del termini de presentació final del propi treball definitiu. En aquest cas, la proposta tindrà una ponderació del 10% i el treball del 35% (ponderació total combinada: 45%)

 • Les qualificacions atorgades per a determinades activitats d’avaluació poden millorar-se, amb el vistiplau del professor, si l’estudiant grava continguts de vídeo (relacionats amb els treballs) pel canal de YouTube del departament. Això confirmarà a classe durant el curs.
 • CAL LLEGIR LES OBRES OBLIGATÒRIES DEL CURS. Qualsevol indicació que l’estudiant no hagi completat la seva lectura pot afectar l’avaluació negativament.
 • L’avaluació serà continuada i el nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final.
 • Tots els exercicis son obligatoris per poder aprovar l'assignatura. (Consulteu "Recuperació".)
 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (via Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Procediments de revisió d’exercicis:

L’estudiant té el dret a revisió en tutoria personal al despatx del docent, dins els terminis anunciats. L’estudiant perd el dret a revisió si no recull l’exercici retornat en el termini anunciat pel docent. En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (via Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació:

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

 • L’estudiant s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació.
 • L’estudiant haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.
 • La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5,0.

No es pot recuperar per millorar nota.

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més dos terços dels ítems d’avaluació.

En casos justificats per malaltia, un estudiant podrà recuperar mitjançant aquest examen en una data acordada amb el professor.

IMPORTANT:

El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1. Comentari crític (a casa) de la poesia de la primera i segona generació del Romanticisme 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25
2.Treball curt (a casa) de "Frankenstein" de Mary Shelley 20% 0 0 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25
3. Treball ("essay") sobre "Pride and Prejudice" de Jane Austen 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25
4. Participació a class 10% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25

Bibliografia

UNITATS 1-2 (Romantic Poetry): 

Abrams, Meyer Howard (ed.), The Norton Anthology of English Literature, volume 2, Norton & Company, 1986.

Webs

UNITAT 3 (Mary Shelley): Frankenstein. (Oxford University Press, 2008 [1818], Ed. M. K. Joseph). http://bit.ly/FKNSTN

UNITAT 4: (Jane Austen). Pride and Prejudice. (Oxford University Press, 2008 [1813], Ed. James Kinsley). http://bit.ly/PR_PR.  

 

Tots els textos que llegirem en aquest curs es podran trobar en format electrònic a la bibliografia digital de Romanticism, a aquest enllaç: http://blogs.uab.cat/romanticismbibliography

___________________________________________________________________________________________

ALTRES TEXTOS RECOMENATS

 

Antologies anotades de la literatura romàntica

Kermode, Frank et. al. (eds.), The Oxford Anthology of English Literaturevolume II. “1800 to the Present”, OUP, 1973.

Martin, Brian (ed.),  “The Nineteenth Century (1798-1900)”, Macmillan Anthologies of English Literature, volume 4, Macmillan, 1989.


____________________________________________________________________________________________

Històries de la literatura anglesa

Baugh, Albert C. et al, A Literary History of England, 1967.

Ford, Boris (ed.),  From Blake to Byron, the New Pelican Guide to English Literature, volume 5, Penguin Books, 1982.

Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English Literature, Clarendon Press, 1994.


____________________________________________________________________________________________

Contextos

Briggs, Asa, A Social History of England, Weidenfeld and Nicolson, 1994.

Butler, Marilyn, Romantics, Rebels and Reactionaries, OUP, 1981.

Furet, François (ed.), El Hombre Romántico, Alianza Editorial, 1995.

Hobsbawm, Eric, The Age of Revolution,  Weidenfeld and Nicolson, 1972.

Morgan, Kenneth O. (ed.), The Oxford History of Britain, OUP, 1984.

Paz, Octavio, Los Hijos del Limo, Seix Barral, 1987.


____________________________________________________________________________________________

Crítica

Abrams. Meyer Howard (ed.), English Romantic Poets. Modern Essays in Criticism, OUP, London, 1975.

Bloom, Harold, The Visionary Company, Cornell University Press, 1971.

Frye, Northrop, Fearful Symmetry. A Study of William Blake, Princeton University Press, 1969.

Jones, Alun and Tydeman, William (eds.), Coleridge: The Ancient Mariner and Other Poems, Casebook Series, Macmillan, 1990.

———. Wordsworth: Lyrical Ballads, Casebook Series, Macmillan, 1988.

Kraft, Elizabeth. "Anna Letitia Barbauld's 'Washing-Day' and the Montgolfier Balloon." Literature and History 4.2 (1995): 25-41.

"Observations on Female Literature in General, Including Some Particulars Relating to Mrs. Montagu and Mrs. Barbauld." The Westminster Magazine (June 1776): 283-285.

Vargo, Lisa. "The Case of Anna Laetitia Barbauld's "To Mr C[olerid]ge." The Charles Lamb Bulletin New Series No. 102 (April 1998): 55-63.

Watson, John Richard. English Poetry of the Romantic Period 1789-1830, Longman Literature in English Series, Longman, 1992.

Wu, Duncan (ed.), A Companion to Romanticism, Blackwell, 1998.


____________________________________________________________________________________________

Jane Austen: biografies seleccionades i estudis crítics

Shields, Carol. Jane Austen. London: Phoenix, 2001.

Spence, Jon. Becoming Jane Austen: A Life. London and New York: Hambledon and London, 2003.

Tomalin, Claire. Jane Austen: A Life. (Revised & Updated Edition). London: Penguin, 2000.

Butler, Marilyn. Jane Austen and the War of Ideas. (1987 edition with a revised introduction). Oxford, UK: Oxford UP, 1987.

Copeland, Edward and McMaster, Juliet (Eds). The Cambridge Companion to Jane Austen. Cambridge, UK: Cambridge UP, 1997.

Gard, Roger. Jane Austen’s Novels: The Art of Clarity. New Haven and London:YaleUP, 1992.          

Tanner, Tony. Jane Austen. Hampshire & London: Macmillan Education LTD,1986.


____________________________________________________________________________________________

Context històric (història, societat, política, religió i tradicions literàries)

Copeland, Edward.“Money”. The Cambridge Companion to Jane Austen.Copeland, Edward, and McMaster, Juliet (Eds). Cambridge, UK: Cambridge UP, 1997.

———. Women Writing about MoneyWomen’s Fiction in England, 1790-1820.Cambridge, UK: Cambridge UP, 1995

Grundy, Isobel. “Jane Austen and Literary Traditions”. The Cambridge Companion to Jane Austen. Copeland, Edward and McMaster, Juliet (Eds). Cambridge, UK: CambridgeUP, 1997.

Kelly, Garry. English Fiction of the Romantic Period, 1789-1830. London & New York: Longman, 1989.

———. “Religion and Politics”. The Cambridge Companion to Jane Austen. Copeland, Edward, and McMaster, Juliet (Eds). Cambridge, UK: Cambridge UP, 1997.

———. “Romantic Fiction”. Cambridge Companion to British Romanticism. Stuart Curran (Ed). Cambridge, UK: Cambridge UP, 1993.

Pool, Daniel. What Jane Austen Ate and Charles Dickens KnewFrom Fox Hunting to Whist—The Facts of Daily Life in Nineteenth-Century England. New York:   Simon and Schuster, 1993.

Sales, Roger. Jane Austen and Representations of Regency England. London and New York: Routledge, 1994.

____________________________________________________________________________________________

Programari

Campus virtual de la UAB (https://cv.uab.cat)