Logo UAB
2022/2023

ELE: Anàlisi d’Errors

Codi: 105870 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Eva Araceli Mejía Ugarte
Correu electrònic:
evaaraceli.mejia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i de les obligatòries, que ha adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquest motiu, les errades ortogràfiques i d'expressió que pugui cometre comportaran una penalització de 0,20 cadascuna en les activitats d'avaluació.

Les activitats pràctiques i els treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, en cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen comportarà, automàticament, la qualificació de suspens (0).

Així mateix, es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. Tot i això, el professor de l'assignatura pot donar normes específiques, en el cas que ho consideri necessari.

Objectius

Aquesta assignatura té com a fi descriure i analitzar els conceptes fonamentals entorn a l'anàlisi d'errors, la seva classificació, el seu tractament i la seva importància en el procés d'aprenentatge d'espanyol com a llengua estrangera, amb un especial interès en sinoparlants. Es pretén proporcionar a l'alumnat eines que els permetin identificar els diferents errors de base lingüística (fònics, morfològics, lèxics, sintàctics i pragmàtics) que podrien trobar en estudiants d'ELE i així poder actuar en el seu tractament per a afavorir l'aprenentatge de la llengua. En finalitzar aquesta assignatura, l'alumnat comptarà amb una base teoricopràctica que li permetrà dominar els conceptes essencials per a l'anàlisi d'errors (1). Identificar i analitzar els diferents errors fònics (2), morfològics, lèxics (3) i sintàctics (4) en estudiants d'ELE. A més l'estudiant podrà posseir les habilitats i coneixements necessaris per a reconèixer l'error com a prova d'aprenentatge en la llengua estrangera i proposar un tractament concorde a les necessitats de l'alumne (5).

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola i del xinès mandarí.
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, per a l'autoanàlisi i per a l'autocrítica.
 • Descriure els fonaments lingüístics en els quals se sustenten els estàndards de l'espanyol i del xinès mandarí.
 • Identificar i aplicar els diferents mètodes i enfocaments de l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.
 • Valorar la influència de les referències culturals dels estudis sinològics en la comunicació interlingüística i intercultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i comparar les estructures lingüístiques de l'espanyol i del xinès.
 2. Analitzar l'estructura de les paraules segons l'estructura morfològica: derivats i compostos.
 3. Aplicar els coneixements i competències adquirits a les activitats professionals acadèmiques relacionades amb la gramàtica de la llengua espanyola.
 4. Aplicar les tècniques de descripció i anàlisi de peces discursives per a la comparació de llengües.
 5. Descriure l'estructura fònica de l'espanyol per analitzar les diferències fonètiques entre els sistemes de l'espanyol i del xinès.
 6. Descriure l'estructura morfològica i sintàctica de l'espanyol per analitzar les diferències relacionades amb la morfosintaxi en el contrast dels sistemes de l'espanyol i del xinès.
 7. Determinar els coneixements lingüístics adequats a cada nivell de coneixement.
 8. Distingir els instruments d'avaluació fets servir per mesurar el grau de coneixement d'una llengua estrangera.
 9. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 10. Explicar els errors lingüístics relacionats amb la gramàtica de l'espanyol.
 11. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de forma adequada.
 12. Fer servir els conceptes, principis, teories i models relacionats amb els diferents camps de la lingüística aplicada a l'ensenyament de llengües estrangeres.
 13. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 14. Fer servir les eines digitals per recollir, classificar, interpretar i analitzar dades rellevants relacionades amb l'estudi de la llengua.
 15. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 16. Identificar els factors pragmàtics que condicionen l'ús de les diverses estructures lingüístiques.
 17. Identificar els problemes lingüístics en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.
 18. Identificar les construccions sintàctiques no normatives de la llengua espanyola.
 19. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 20. Identificar les implicacions culturals en la gramàtica.
 21. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 22. Reconèixer la influència de les diferències culturals en l'àmbit pragmàtic.
 23. Utilitzar els recursos necessaris, tant digitals com no digitals (bases de dades, repositoris de textos, diccionaris, obres de referència), per analitzar qualsevol document, oral o escrit, des del punt de vista lingüístic.

Continguts

Tema 1. Conceptes bàsics per a l’anàlisi derrors.

Definició d’error. Errors sistemàtics i errors no sistemàtics. Diferències entre errors i faltes. Actituds de l'aprenent davant dels errors. Errors en l’aprenentatge d’una llengua estrangera: teories conductistes, cognitivistes i la interllengua. La fossilització. Classificació d’errors.

Tema 2. Errors fònics.

Sistema fonològic de l´espanyol. Error fonèmic i error fonètic. Errors en el sistema vocàlic: les vocals, els diftongs, els triptongs i els hiats. Errors al sistema consonàntic. Les obstruents. La distinció fonològica de sonoritat i aspiració. Les nasals. Les líquides. Les regles fonotàctiques en xinès i en espanyol. Els trets prosòdics: l'accent i l'entonació. Els errors ortogràfics més freqüents.

 Tema 3. Errors morfològics i lèxics.

Llengua sintètica i llengua analítica. Els morfemes flexius i derivatius. Gènere dels substantius. Gradació dels adjectius. Els verbs. Els determinants. Els pronoms. Les preposicions. Restricció i amplitud dels camps semàntics. Diferències entre els verbs tenir i haver i els verbs ser i estar.

 Tema 4. Errors sintàctics.

L'ordre dels elements a la frase. Problemes de concordança entre el subjecte i el verb. L’objecte directe. L’objecte indirecte. Les oracions interrogatives directes i indirectes. Pragmàtica i sintaxi.

 Tema 5. El tractament de l’error.

L’error com a indici del procés d’aprenentatge d’una llengua estrangera. Els errors i la distància lingüística entre lesllengües de l’alumne i la llengua que aprèn. El tractament dels errors a l'aula.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:
· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.
· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi lingüística.
· Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions
orals.
· Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions teoricopràctiques 57 2,28 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 23
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 15 0,6 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 23
Tipus: Autònomes      
Estudi i preparació de proves i treballs 70 2,8 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 23

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà de manera continuada amb la finalitat que el professorat pugui observar l'evolució dels i les estudiants quant a l'assimilació i aplicació dels continguts.

Les activitats d'avaluació seran les següents:

 • Prova teoricopràctica 35%: l'alumnat haurà de mostrar un domini de la terminologia i els fonaments teòrics vists durant les sessions, a més de saber aplicar-los de manera pràctica en situacions que poden presentar-se en la classe d'ELE.
 • Prova final 35%: l'alumnat haurà d'aplicar i demostrar que domina els continguts vists en classes mitjançant la resolució d'exercicis pràctics i teòrics.
 • Treball pràctic en equip 20%: l'alumnat haurà d'aplicar els coneixements teoricopràctics apresos en classe per mitjà d'una anàlisi d'errors i realitzar una proposta per al seu tractament.
 • Exposició oral del treball pràctic en equip (10%).

Les faltes d'ortografia, expressió, lèxic i sintaxi tindran una penalització de 0,25 cadascuna, sense límit. Per a superar l'assignatura, s'hauran de realitzar i superar (amb mínim un 5) totes les proves. La nota final, una vegada sumades totes les notes i aplicats els percentatges a dalt indicats, la nota haurà de ser igual o superior a 5. Si bé és responsabilitat de l'alumnat portar al dia l'assignatura, el professorat indicarà amb suficient antelació la data de cadascuna de les proves.

S'obtindrà la qualificació de "No avaluable" quan el/la estudiant no realitzi cap de les proves o quan un/una estudiant hagi realitzat només un 30% de les evidències d'avaluació.

Es podrà accedir a la recuperació només en el cas que el/la estudiant s'hagi presentat a les activitats d'avaluació el pes de la qual equivalgui a un 65% o més del percentatge total d'activitats d'avaluació i que hagi obtingut una nota ponderada de 3,5 o més de la qualificació final. Només es recuperaran les proves teòriques, les presentacions orals i els treballs en equip no es recuperen.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. Cap activitat d'avaluació on s'hagin trobat irregularitats és recuperable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposició oral del treball pràctic en equip 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 23
Prova final 35% 2 0,08 1, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 23
Prova teorico-pràctica 35% 2 0,08 1, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23
Treball pràctic en equip 20% 2 0,08 1, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17

Bibliografia

Blanco Pena, José Miguel. (2002). Dificultades lingüísticas de los estudiantes chinos en el aprendizaje del ELE. Carabela 52: 77–98.

Blanco Pena, José Miguel. (2013). Escollos lingüísticos de los principiantes chinos de español como lengua extranjera: Causas y sugerencias pedagógicas. Hispania 96.1 (2013): 97–109.

Blanco Picado, Isabel. (s.a). El error en el proceso de aprendizaje. En Cuadernos Cervantes de la Lengua Española. http://www.cuadernoscervantes.com/art_38_error.html.

Brucart, José M. (1997). La gramática en ELE y la teoría lingüística: coincidencias y discrepancias, X Congreso Internacional Expolingua.

https://marcoele.com/descargas/expolingua_1999.brucart.pdf.

Chen, Min. (2007). Pronombres relativos ‘que’ y ‘quien’. Tinta China 1: 28–30.

Corder, Stephen Pit. (1967). The Significance of Learners’ Errors. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 5, 161-170.

http://dx.doi.org/10.1515/iral.1967.5.1-4.161

Cortés, Maximiano. (1998). Sobre la percepción y adquisición de la entonación española por parte de hablantes nativos de chino. Estudios de Fonética Experimental 9: 67–134.

Cortés Moreno, Maximiano. (2014). Dificultades lingüísticas del español para los estudiantes sinohablantes y búsqueda de soluciones motivadoras. SinoELE, (10), 173-208.

Fernández Montoro, Dolores. (2003). Hacia el desarrollo de la habilidad de la expresión escrita y sus implicancias didácticas en el proceso de adquisición de ELE. Universidad Antonio de Nebrija. https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:17f41c1b-19ee-42d2-984e-669cae4d40d9/2004-bv-02-08fernandez-montoro-pdf.pdf

Flege, Jim. (1995). Second language speech learning: theory, findings and problems. En W.Strange, W. (Ed.). 1995. Speech Perception and Linguistic Experience: Theoretical and Methodological Issues in Cross-language Speech Research. Timonium, MD: York Press. pp. 233-272. http://jimflege.com/files/Flege_in_Strange_1995.pdf.

Gil, Juana. (2007). Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Madrid: Arco/Libros.

Lado, Robert. (1957). Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for Language Teachers. Ann Arbor, The University of Michigan Press.

Liu, Zhao. (2019). Análisis de las obstruyentes en chino y en español como L3. Estudio acústico y perceptivo para la categorización de errores. Tesis doctoral en Filología Española. Bellaterra, España: Universidad Autónoma de Barcelona.

Poch, Dolors y Alba Igarreta. (2014). Tender puentes: distancia lingüística y pronunciación. En Ferrús, B. y D. Poch (eds.), El español entre dos mundos. Estudios de ELE en Lengua y Literatura (pp. 139-157), Iberoamericana-Vervuert: Madrid/Frankfurt.

Roncero, Luis. (2011). La competencia pragmática en chino y español en la clase de E/LE en Taiwán: diferencias conceptuales, imagen pública y ambigüedad. SinoELE 4: 34–45.

Vázquez, Graciela. (1992). El concepto de error: estado de la cuestión y posibles investigaciones. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, 104-112. https://www.researchgate.net/publication/41091428_El_concepto_de_error_estado_de_la_cuestion_y_posibles_investigaciones

Programari

No és necessari cap programari en específic.