Logo UAB
2022/2023

Llengua Xinesa per a Fins Específics

Codi: 105869 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Vargas Urpi
Correu electrònic:
mireia.vargas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
xinès; mandarí; guanhua (chi)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Les classes s'impartiran en xinès, català i castellà.

Equip docent

Maria Carmen Espin Garcia

Prerequisits

Cal haver superat les assignatures de llengua xinesa dels cursos anteriors.

Objectius

Els principals objectius d'aquesta assignatura són:

1. L'adquisició de les estratègies i dels coneixements lingüístics i culturals necessaris per poder integrar-se i comunicar-se amb eficiència en un entorn laboral xinès.

2. L'adquisició de coneixements sobre fonètica, morfologia, lèxic, sintaxi, semàntica, pragmàtica i variació lingüística del xinès. 

3. L'estudi de documents, en el seu vessant oral i escrit, en xinès des d'un punt de vista contrastiu.

Competències

 • Descriure els fonaments lingüístics en els quals se sustenta els estàndards de l'espanyol i del xinès mandarí.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Descriure aspectes lingüístics del xinès amb un to divulgatiu no especialitzat.
 2. Descriure aspectes lingüístics del xinès utilitzant terminologia especialitzada.
 3. Identificar eines i instruments per a l'aprenentatge autònom de la llengua xinesa i per a resoldre dubtes lingüístics.
 4. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de comunicació.
 5. Interpretar la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 6. Reconèixer estructures bàsiques en xinès i descriure-les utilitzant la terminologia adequada.

Continguts

Els continguts generals d'aquesta assignatura són:

1. Introducció

        a. Xinès amb fins específics

        b. Xinès amb fins professionals i acadèmics

2. Convencions tant orals com escrites que regeixen la comunicació en l'àmbit laboral, així com en les convencions culturals que hi vehiculen les relacions interpersonals.

3. Exploració de textos, en el seu vessant oral i escrit, d'àmbits diversos: periodisme, negocis, turisme i ensenyament de llengües estrangeres.

4. Convencions textuals, discursives i culturals del xinès des d'un punt de vista contrastiu.

 

 

 

Metodologia

Per tal d'assolir els objectius de l'assignatura, la metodologia triada és la següent:

 • Aprenentatge per tasques: sota la supervisió del professor o de la professora i també de forma autònoma, els alumnes i les alumnes acompleixen tasques i projectes per reflexionar sobre els problemes que poden tenir en llegir i traduir textos en xinès i buscar la manera de resoldre’ls.
 • Estudi de casos: Els i les estudiants analitzen situacions professionals presentades pel professor o per la professora amb la finalitat de realitzar una conceptualització de l'experiència i una cerca de solucions eficaces.
 • Aprenentatge cooperatiu: Metodologia que fomenta que els i les estudiants construeixin els coneixements socialment; ús de grups petits per tal que els i les estudiants treballin plegats amb la finalitat d'optimitzar el seu aprenentatge i el dels companys i de les companyes.

 Les activitats formatives que duran a terme en aquesta assignatura es divideixen en activitats dirigides, activitats supervisades, treball autònom i activitats d'avaluació.

 • Les activitats dirigides consisteixen a explorar documents de tipologies diverses, en la seva dimensió oral i escrita, per comentar-los, resumir-los i reconèixer i reproduir la seva estructura.
 • Les activitats supervisades consisteixen en la realització d'activitats proposades pel professor o per la professora de l'assignatura.
 • Treball autònom: es requereix unes 50 hores de treball autònom. Els estudiants han de preparar autònomament el vocabulari, els textos i els exercicis indicats per la professora, d’aquesta manera a classe la professora podrà dirigir l'estudiper resoldre qüestions sobre els àmbits d’intercultural, fonètica, lèxic, sintaxi, producció de textos orals i escrits i de traducció.
 • Les activitats d’avaluació són proves i tasques que permeten, tant al professorat com als i a les  estudiants, avaluar el progrés de l’aprenentatge i reflexionar sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats pràctiques de tipologia diversa. 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6
Sessions teòriques de contingut aplicat 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Realització d'exercicis de tipologia diversa, correcció d'exercicis i resolució de dubtes de manera individual i grupal. 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectura de textos i preparació d'activitats pràctiques 50 2 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura consistirà en:

 • Proves o projectes - 60%
  • prova parcial o projecte I - 25% 
  • prova final o projecte final - 35%
 • Carpeta docent - 40%
  • Lliurament de totes les activitats comentades i corregides a classe durant el semestre - 15%
  • Activitats grupals o individuals avaluades per la professora (exposicions orals, resums dels llibres de lectura, traduccions, etc.) - 25% (mínim 2).

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a  títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

 Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l'alumnat.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 4,2 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta docent 40% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6
Projecte o prova final 35% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6
Proyecto o prueba parcial 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

 

MANUALS DE LLENGUA XINES AMB FINS ESPECÍFICS

Hao Yamin (昊雅民). (2008). Baokan Yuedu Jichu (报刊阅读基础) [Learning about China from Newspapers]. Beijing Language and Culture University Press.

Li Li (李立);Ding Anqi (丁安琪) . Gongsi Hanyu (公司汉语) [Business Chinese]. Peking University Press.

Liu Xun (刘珣). (2009). Tiyan Hanyu (体验汉语) [Vivir el chino]. Higher Education Press.

 

OBRES DE REFERÈNCIA

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2020. Lengua china para traductores: 学中文,做翻译. Vol I. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. (Materials, 188). (6ª ed.).  

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2021. Lengua china para traductores: 学中文,做翻译. Vol II. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. (Materials, 198). (6ª ed.).  

López Calvo, F.; Zhao, Baoyan. 2013. Guía esencial de la lengua china. Madrid: Adeli Ediciones.

Ramírez, Laureano. 1999. Del carácter al contexto: Teoría ypráctica de la traducción del chino moderno. Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB. (Materials, 74).

Zhou Minkang, Gramática china, 1997, versió castellana, Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB. (Materials, 30). 

 

La bibliografia s'ampliarà durant el semestre amb referències directament relacionades amb els continguts de l'assignatura.

 

 

Programari

Es continuarà utilitzant Teams i Moodle. També es faran activitats amb plataformes com Wordwall, Kahoot o Padlet, entre d'altres.