Logo UAB
2022/2023

Fonologia Catalana

Codi: 105829 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OB 2 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 2 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Eulàlia Bonet Alsina
Correu electrònic:
eulalia.bonet@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es recomana haver cursat les assignatures de llengua catalana de primer curs.

Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és la identificació i caracterització dels principals processos fonològics del català, parant una atenció especial en les varietats dialectals més generals.

Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, l'evolució al llarg de la història i l'estructura actual.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i de l’anglesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la variació de les llengües catalana i anglesa, tant en un context històric com en el context social global i multilingüe actual.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar els principals factors de variació lingüística del català i de l’espanyol, siguin historicopolítics, diatòpics, semàntics o pragmàtics, i la seva evolució al llarg de la història i a l’actualitat.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les estructures lingüístiques.
 2. Analitzar les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua actual que més problemàtica susciten.
 3. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 4. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 5. Aplicar els principis de correcció que requereix la llengua estàndard i els diferents registres i varietats.
 6. Descriure les característiques articulatòries dels sons del català.
 7. Distingir el gènere gramatical del gènere natural.
 8. Fer treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 9. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 10. Identificar l'origen dels errors en l'ús de la llengua per parlants no nadius.
 11. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 12. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 13. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per a fer-ne una anàlisi crítica.
 14. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 15. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 16. Mantenir una actitud de respecte envers les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 17. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 18. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 19. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 20. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 21. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 22. Utilitzar recursos tecnològics (digitals i audiovisuals) per a l'adquisició del coneixement i les seves aplicacions en llengua i literatura.

Continguts

1. Conceptes fonològics essencials: forma subjacent i forma fonètica; processos lèxics i postlèxics; trets distitntius.

2. Processos fonològics que afecten les vocals.

3. Estructura sil·làbica.

4. Processos fonològics que afecten les consonants.

Metodologia

Es combinaran les explicacions dels diversos conceptes i fenòmens amb la discussió i resolució de problemes.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
explicació del temari i discussió de problemes 45 1,8 2, 6, 7, 9, 13, 16, 22
Tipus: Supervisades      
pràctiques d'aula i resolució de problemes 45 1,8 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22
Tipus: Autònomes      
estudi i lectura de textos específics 54 2,16 2, 3, 6, 8, 9, 13, 18, 21

Avaluació

Lliurament d’exercicis: 10%

Proves parcials: 15% (prova 1), 25% (prova 2)

Prova final: 50%

 

La nota final de l'assignatura serà la suma (ponderada) de les puntuacions obtingudes en cada activitat, la qual haurà se ser com a mínim 5. Després de cada prova, hi haurà sempre un procediment de revisió del resultat.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

Només tindran accés a la recuperació els estudiants que hagin obtingut com a mínim un 3,5 de la nota global i hagin estat avaluats en un mínim de 2/3 parts de la qualificació de l'assignatura. Només es podrà recuperar l'examen final i la nota màxima serà 5.

Els errors de normativa penalitzaran en la forma que s'estableixi per a cada activitat.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’una activitat d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquesta actitivitat d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. Si es produeixendiverses irregularitats en les activitats, la qualificació final d’aquest assignatura serà 0.

 En cas que les proves no es puguin fer presencialment se n’adaptarà el format (mantenint-ne la ponderació) en funció de les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Les activitats i la participacióa classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament d'exercicis 10% 1 0,04 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Prova parcial 1 15% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 20, 22
Prova parcial 2 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20
examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20

Bibliografia

Bonet, Eulàlia i Maria-Rosa Lloret1998. Fonologia catalanaBarcelona:Arielhttp://ddd.uab.cat/record/132995

Lloret, Maria-Rosa. 2011. La fonologia del catalàBarcelona: Santillana.

Prieto, Pilar. 2004. Fonètica i fonologia. Els sons del catalàBarcelona: Editorial UOC

Recasens, Daniel. 1993. Fonètica i fonologiaBarcelona: Enciclopèdia Catalana.

Solà, Joan, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró, Manuel Pérez Saldanya (eds.). 2002. Gramàtica del català contemporani. Volum I. Barcleona:Empúries.

Programari

...