Logo UAB
2022/2023

Dret Antidiscriminatori

Codi: 105786 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de Gènere FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Esther Murillo Blasco
Correu electrònic:
esther.murillo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cursar el primer curs del grau d'Estudis de Gènere i nocions bàsiques de drets humans

Objectius

 

En aquesta assignatura es proporciona a l’alumnat conceptes jurídics fonamentals en relació als drets de les dones i de les persones LGTBI. Es tracta de facilitar un coneixement jurídic bàsic que permeti comprendre l’estructura jurídica de les polítiques públiques de gènere i dels drets de les dones.

 

Competències

 • Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Identificar els conceptes jurídics bàsics, la legislació i la jurisprudència relacionats amb els drets dels col·lectius afectats per desigualtats de gènere.
 • Proposar accions correctives de les violències que desencadenen els tipus i graus de discriminació per raó de sexe, gènere i orientació sexual.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer informació jurídica bàsica, bases de dades jurídiques, legislació i sentències.
 2. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 3. Fer un ús inclusiu del llenguatge.
 4. Identificar els problemes vinculats a la igualtat entre homes i dones en la legislació i en la jurisprudència.
 5. Identificar i proposar actuacions sobre les discriminacions directes, indirectes o múltiples per raó de sexe, gènere i orientació sexual. 
 6. Proposar solucions jurídiques als problemes de discriminació de les dones i del col·lectiu LGTBI.
 7. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 8. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 9. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts

 

 1. El concepte de dret, dret i moral i les seves diferències i connexions. Funcions del dret
 2. Dret i estat. Estat liberal, estat social de dret,  estat neoliberal
 3. Les fonts del dret. Dret internacional i europeu, dret constitucional, dret autonòmic, dret local. Legislació, jurisprudència i costums.
 4. Estructura i tipologia de drets : drets fonamentals, drets polítics, civils, drets econòmics i socials.
 5. Nocions de la igualtat : igualtat formal, igualtat real, igualtat d’oportunitats, igualtat efectiva.
 6. Concepte de discriminació/subordinació. Discriminació directa e indirecta.
 7. Tècniques del dret antidiscriminatori: accions positives, transversalitat de gènere e interseccionalitat.
 8. Legislación antidiscriminació de gènere. La llei espanyola 3/2007 i la llei catalana
 9. Legislació andiscriminació LGTBI.
 10. Legislació d'igualtat de Tracte i no discriminació. Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació

Metodologia

 

El curs tindrà classes teòriques i pràctiques amb lectures i treballs obligatoris. El treball de l'alumnat serà en grup i treball individual. El treball individual es dividirà entre un examen i la realització de pràctiques

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe pràctiques 25 1 4, 5
Classe teòrica 25 1 1, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 13 0,52 2, 5
Tipus: Autònomes      
Treball en grup 0 0 2, 5, 8
Treball individual 45 1,8 2, 6, 9

Avaluació

La nota de l'avaluació inclourà:

a) Un examen sobre les lectures obligatòries (50%) de la nota

b) Pràctiques individuals (40%)

c) Treball en grup i en el aula (10%)

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 2 0,08 1, 4
Treball a classe i en grup 10% 20 0,8 2, 3, 9
Treballs individuals 40% 20 0,8 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

 

BARRÈRE UNZUETA, Mª Angeles (2001): “Problemas del derecho antidiscriminatorio: subordinación versus discriminación y acción positive versus igualdad de oportunidades”, Revista Vasca de Administración Pública, nº 60, pp. 145-166.

BELTRÁN, Elena; MAQUEIRA, Virginia (eds.): Feminismos. Debates teóricos contemporáneos, Madrid: Alianza Editorial.

BODELÓN, Encarna y GIMENEZ, Pilar (2007): Construint les drets de les dones: dels conceptes a les politiquees locals, Barcelona: Diputació de Barcelona.

BODELÓN, Encarna (2010): “Las leyes de igualdad de género en España y Europa: ¿hacia una nueva ciudadanía?”, Anuario de Filosofía del Derecho, nº 26, pp. 85-106.

FACIO, Alda (1995): Cuando el Género suena, cambios trae, Caracas: Gaia, centro de las Mujeres, Mediateca de las Mujeres ULA.

GILLIGAN, Carol (1982): In a different voice: psychological theory and women’s development, Cambridge: Harvard University Press.

HEIM, Daniela; BODELÓN, Encarna (coord.): Derecho, Género e Igualdad: cambios en las estructuras androcéntricas, Barcelona: Antígona, págs. 127-140.

IGAREDA, Noelia (2012): “Las madresposas en el sistema de protección social español”, Aequalitas, Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, nº30, Enero-Junio 2012, pp. 48-

MACKINNON, Catherine (1995): Hacia una teoría feminista del Estado, Madrid: Ediciones Cátedra.

MESTRE I MESTRE, Ruth (2006): La caixa de Pandora: introducció a la teoria feminista del dret, Valencia: Tirant lo Blanch.

MESTRE, Ruth; BARRERE, Maggy; BELTRÁN, Elena (2008): Mujeres, derechos y ciudadanía, Madrid: Tirant lo Blanc.

NAVAS, Susana (dir) (2012): Iguales y diferentes ante el derecho privado, Valencia: Tirant lo Blanch.

NICOLÁS, Gemma; BODELÓN, Encarna (comps): Gènero y dominación. Críticas feministas del derecho y el poder, Barcelona: Antropos, pp. 95-116.

PATEMAN, Carole (1995): El contrato sexual, Barcelona: Anthropos

PITCH, Tamar (2003): Un derecho para dos: la construcción jurídica del género, sexo y sexualidad. Madrid: Trotta.

DAHL, Tove (1987): El Derecho de la Mujer, Vindicación Feminista Publicaciones, Madrid.

VV.AA. (2011): Estudio sobre la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, Barcelona: Centre d’estudis Jurídics i Formació Especialitzada,

Programari

Cap