Logo UAB
2022/2023

Organització i Gestió de Projectes

Codi: 105030 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Roser Maneja Zaragoza
Correu electrònic:
roser.maneja@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Marc Diego Feliu
Roser Maneja Zaragoza
Carles Gasol Martinez

Prerequisits

És altament recomanable la matrícula d'aquesta assignatura l'any que es cursa el treball de fi de grau (tant per CCAA com per CCAA+Geologia).

En realitat, tot seguint indicacions de Coordinació de CCAA, aquesta assignatura l'heu de considerar "obligatòria".

Objectius

Objectius generals:

-Proporcionar els coneixements i les eines necessàries per a desenvolupar amb èxit el treball final de grau (TFG).

-Saber desenvolupar totes les etapes d’un projecte a partir d’una temàtica/demanda en concret.

-Aprendre a defensar públicament el projecte a partir de l’exposició oral.

-Familiaritzar-se amb el treball en equip.
 

Objectius específics:

- Donar a conèixer les diferents tipologies de projectes en el camp de les ciències ambientals (projectes de recerca competitius, projectes de l’empresa i del sector privat, projectes de l’administració).

- Proporcionar les eines bàsiques per a una bona organització d’un determinat tipus de projecte: recerca bibliogràfica; obtenció de dades qualitatives; treball de camp; anàlisi i tractament de dades i cartografia.

- Proporcionar les eines necessàries de presentació d’un projecte: recursos TIC; eines de dinamització i tècniques de comunicació oral.
 
- Disseny i càlcul del pressupost (econòmic i ambiental) d’un projecte.
 
- Desenvolupar casos pràctics en relació a les diferents tipologies de projectes.

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Aplicar amb rapidesa els coneixements i habilitats en els diferents camps involucrats en la problemàtica ambiental, i aportar-hi propostes innovadores.
 • Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i conceptes de les matemàtiques, la informàtica i l'estadística per analitzar i gestionar problemàtiques ambientals.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més rellevants en medi ambient.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les disciplines científiques més rellevants en medi ambient.
 • Desenvolupar estratègies de comunicació ambiental, incloent-hi els riscos ambientals.
 • Integrar els aspectes físics, tecnològics i socials que caracteritzen la problemàtica ambiental.
 • Integrar la informació ambiental a fi de formular i comprovar hipòtesis.
 • Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 • Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 3. Aprendre i aplicar els principis teòrics i pràctics de l'avaluació de l'impacte ambiental.
 4. Aprendre i aplicar les metodologies més importants per a l'anàlisi epidemiològica de riscos ambientals i per a l'anàlisi de riscos en general.
 5. Aprendre les principals bases físiques i biològiques de l'oceanografia i les seves interaccions.
 6. Comunicar els problemes ambientals amb l'atenció adequada als problemes de risc ambiental i les regulacions rellevants en els camps de la seguretat i la salut ambiental.
 7. Conèixer els principals debats del pensament científic actual, especialment pel que fa al medi ambient.
 8. Conèixer les principals teories i metodologies de l'educació i comunicació ambiental i tenir la capacitat per aplicar als casos pràctics aquests ensenyaments teòrics.
 9. Demostrar coneixement d'algun dels àmbits principals de les disciplines científiques en medi ambient.
 10. Demostrar coneixement d'algun dels àmbits principals de les disciplines socials en medi ambient.
 11. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 12. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 13. Elaborar un informe explicatiu dels resultats obtinguts en la realització d'un treball en l'àmbit de les ciències ambientals.
 14. Identificar els processos de ciències, ciències de la vida i ciències socials en l'entorn mediambiental i valorar-los adequadament i originalment.
 15. Integrar la informació ambiental amb els coneixements ambientals adquirits seguint la seqüència d'observació, el reconeixement, la síntesi i la modelització.
 16. Observar, reconèixer, analitzar, mesurar i representar adequadament i de manera segura processos mediambientals.
 17. Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 18. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 19. Treballar amb autonomia.
 20. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

Programa provisional i genèric de l’assignatura:

1.   Introducció i relació OGP-TFG

2.   Les parts d'un TFG. Com organitzar un projecte?

       a.  Recerca bibliogràfica i documental

       b.  Obtenció de dades i treball de camp

       c.  Anàlisi i tractament de dades qualitatives i quantitatives

            i.      Presentació de les dades: gràfics i taules  

            ii.     Tècniques d’anàlisi qualitativa: entrevistes/enquestes

3.   Eines de presentació de projectes

       a.  Recursos TIC, eines de dinàmiques de treball on-line, participació

       b.  Tècniques de comunicació oral  

4.   Pressupost en projectes

       a.   Pressupost ambiental (petjada de carboni)

       b.  Pressupost econòmic en projectes per l’empresa privada i l'administració

5.   Tipologies de projectes I. Projectes de l’Administració

6.   Tipologies de projectes II. Projectes de l’Empresa Privada

7.   Tipologies de projectes III. Projectes de recerca

8.   Casos pràctics I. Projectes de l’Administració

9.   Casos pràctics II. Projectes de l’Empresa Privada

10. Cas pràctic III. Projectes de recerca

 

Metodologia

Es combinaran les sessions teòriques a classe amb l'organització de treball en grup i la discussió dels elements fonamentals per a la redacció de la memòria.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Problemes d'aula o classes de problemes 3 0,12 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20
Seminaris 3 0,12 1, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Teoria 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Preparació treballs 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tutoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Autònomes      
Lectures, estudi informació rebuda i cerca d'informació 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 19

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es farà per mitJà de la presentació i la defensa oral d'una temàtica definida de projecte (administració, empresa i recerca). Aquest projecte es farà en grups de 3-4 estudiants i serà guiat i tutoritzat per un dels professors/es de l'assignatura. La nota final del treball serà el resultat de l'avaluació del tutor/a (80%), l'avaluació d'un membre expert en la matèria que formarà part del tribunal (15%) i l'avaluació creuada per part dels companys/es de classe (5%). 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat avaluativa 80% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Avaluació creuada 5% 0 0 1, 12, 15, 16, 20
Avaluació externa i experta 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

La que es posi a disposició a principi de curs.

Programari

-