Logo UAB
2022/2023

Emprenedoria i Creació d'Empreses

Codi: 104747 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Marc Espin Heras
Correu electrònic:
marc.espin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Aquesta assignatura no té requisits previs.

Objectius

 • Aprendre a desenvolupar un pla d'empresa a partir d'una idea pròpia.

 • Trobar oportunitats en un mercat donat a partir del seu estudi i del maneig de tècniques de foment de la creativitat.

 • Conèixer els aspectes jurídics i legals essencials de l'àmbit de les empreses.

 • Explicar com la innovació s'ha convertit en un motor del canvi econòmic i social, i de quina manera aquesta innovació afecta a la tipologia i les característiques internes i externes de les empreses que es creen.

 • Analitzar iniciatives d'èxit i bones pràctiques desenvolupades per emprenedors en l'àmbit de la comunicació digital.

 • Estudiar els aspectes gerencials i econòmics bàsics de la gestió empresarial, així com les qüestions ètiques bàsiques que convé considerar en una empresa.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip.
 • Demostrar consciència ètica, així com empatia amb l'entorn.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Promoure projectes professionals i empresarials complexos i innovadors de nous mitjans i comunicar-los eficientment.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 6. Demostrar els coneixements bàsics jurídics i de gestió per comprendre l'estructura de les empreses dels nous mitjans.
 7. Demostrar els coneixements per dirigir equips multidisciplinaris de treball de manera eficient.
 8. Demostrar habilitats de lideratge i iniciativa per a la creació d'un projecte d'empresa.
 9. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 10. Diferenciar les característiques dels treballadors en funció de les seves responsabilitats laborals.
 11. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 12. Expressar-se amb ordre, fluïdesa i eficàcia comunicativa en les dues llengües oficials de manera oral i escrita i desplegar una capacitat argumentativa correcta.
 13. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 14. Planificar i executar treballs en l'àmbit de l'emprenedoria i la creació d'empreses.
 15. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 16. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 17. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 18. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 19. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 20. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 21. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 22. Treballar en equip i respectar l'ètica per crear treballs de curs correctes.
 23. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 24. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o els projectes, a curt o mitjà terminis, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A L'EMPRENEDORIA I LA CREACIÓ D'EMPRESES. Conceptes clau. Pla d'empresa. Innovació i creativitat.

2. L'EMPRESA DIGITAL EN EL SEU ENTORN. Entorn macro (PESTEL) i principals indicadors macroeconòmics i entorn micro (estudi de mercat). Tipus d'estructura juridicoeconòmica de les empreses. Les organitzacions sense ànim de lucre. L'ètica empresarial.

3. MÀRQUETING I MODELS DE NEGOCI DIGITAL. Objectius i estratègies de màrqueting (pla màrqueting, 4 P). Models de negoci i estratègies de comunicació.

4. PRODUCCIÓ I ORGANITZACIÓ. Lideratge. Organigrama. Processos, recursos i costos de producció (pla de producció).

5. PLA FINANCER I FONTS DE FINANÇAMENT. Inversions i fonts de finançament. Instruments de planificació i informació economicofinancera: pressupostos i comptes anuals (pla financer).

Metodologia

L'assignatura consta d'una part teòrica i una part pràctica que es desenvoluparan de manera presencial.

En les sessions de teoria, es realitzarà una introducció als principals conceptes de l'emprenedoria, que es complementaran amb lectures obligatòries i recursos digitals.

Posteriorment, es desenvoluparà l'activitat pràctica durant el seminari, sempre relacionada amb la classe teòrica impartida. En aquests seminaris es desenvoluparà un pla d'empresa que es presentarà durant les últimes sessions del curs.

La metodologia docent pot veure's modificada quan s'estableixi la persona titular de l'assignatura.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 28 1,12 6, 7, 8, 9, 10, 16
Pràctiques 10 0,4 7, 12, 14, 16, 22
Seminaris 10 0,4 7, 8, 12, 14, 22
Tipus: Supervisades      
Anàlisis, plantejament i presentació oral de casos reals i d'estudi 4 0,16 8, 12, 16, 22
Tutories 3 0,12 12, 14, 16, 22
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 15 0,6 5, 6, 8, 9, 10
Lectures relacionades 4 0,16 5, 6, 9
Preparació de treballs i pràctiques 42 1,68 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 22
Presentació oral dels treballs 4 0,16 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 22

Avaluació

Per a superar l'assignatura s'han d'aprovar com a mínim les activitats A i B d'avaluació que consisteixen en:

 • Activitat A.: Test teòric individual: 40% de la qualificació final
 • Activitat B.: Treball final de pràctiques en grup: 40% de la qualificació final
 • Activitat C.: Presentació oral dels treballs: 10% de la qualificació final
 • Activitat D.: Assistència i participació en classe: 10% de la qualificació final

Les activitats A i B es poden compondre de més d'una prova. En aquest cas, és igualment necessari aprovar cadascuna de les proves que les componen.

L'assistència presencial als seminaris és obligatòria i només s'admet que l'estudiant falti a un 20% de les sessions.

Al Campus Virtual es penjaran les qualificacions de les proves avaluables.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats, el pes de les quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per a això, podrà realitzar un examen teòric i/o pràctic durant les últimes setmanes de curs.

L'alumnat que no es presenti a cap de les proves avaluables ni a la recuperació, serà qualificat com No avaluable.

En el cas de segona matrícula, l'alumnat podrà realitzar una única prova de síntesi que consistirà en un examen teòric i pràctic.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

La metodologia docent i l'avaluació proposades en la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació en classe 10% 5 0,2 6, 7, 9, 12, 22
Presentació oral dels treballs 10% 5 0,2 1, 4, 8, 12, 15, 16, 17
Test teòric individual 40% 10 0,4 5, 6, 9, 12
Treball final de pràctiques en grup 40% 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Bibliografia

De Mateo, Rosario; Laura Bergés; Marta Sabater (2009) Gestión de empresas de comunicación. Sevilla/Zamora: Comunicación Social.

Cerezo, Pepe. (2019) Los medios ante los modelos de suscripción. Barcelona. Editorial UOC

Sáinz de Vicuña Ancín, Jose Maria. (2021). El plan de marketing digital en la práctica (23rd ed.). Madrid: ESIC.

Salaverría, Ramon. (2020) Digital Native News Media: Trends and Challenges. Media and Communication, 2020, Volume 8, Issue 2.  

Covey, Stephen. (2016). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Barcelona: Paidós.

Ries, Eric, and F. Javier San Julián Arrupe (2012). El Método Lean Startup : cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua / Eric Ries ; traduccido por Javier San Julián. Barcelona: Deusto.

Programari

Paquets d'ofimàtica.