Logo UAB
2022/2023

Planificació, Planejament i Avaluació

Codi: 104252 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Nadal Tersa
Correu electrònic:
jordi.nadal@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no té cap prerequisit específic. Tot i això la seva docència està pensada per a estudiants de tercer curs i per tant es dóna per suposat que s'han adquirit els coneixements impartits a les assigntures de primer i segon curs. Cal tenir destresa en la utilització dels Sistemes d'Informació Geogràfica.

Objectius

Aquesta assignatura té com a objectiu principal que els i les estudiants adquireixin els coneixements necessaris per tenir una visió crítica de la planificació territorial i puguin valorar els continguts ambientals amb els que s'estructura el territori.

Per assolir aquest objectiu principal, es proposen els següents objectius durant el curs:

 • Analitzar la planificació territorial i urbanística des del punt de vista ambiental
 • Analitzar la protecció ambiental a nivell internacional, europeu i nacional
 • Treballar el concepte del paisatge des del punt de vista normatiu
 • Desenvolupar les eines per avaluar l'impacte ambiental en els processos normatius

Competències

 • Aplicar la normativa bàsica legal territorial, ambiental i urbana a la planificació territorial i ambiental.
 • Integrar coneixements de diverses disciplines socials i ambientals amb l'objectiu de descriure i interpretar les dinàmiques espacials vinculades a les transformacions socials, econòmiques i ambientals.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Enumerar la normativa bàsica territorial, ambiental i urbana corresponent a cada administració responsable, referida a Catalunya.
 2. Integrar informació econòmica, social i ambiental en els instruments de planificació territorial.
 3. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Continguts

Bloc 1. La planificació territorial ambiental

 • Plans d’Ordenació Urbanística Municipal
 • Pla d'espais d'interès natural (PEIN)
 • Llei d'alta muntanya

 

Bloc 2. El paisatge

 • Conveni europeu del paisatge
 • Llei catalana del paisatge
 • Catàlegs del paisatge
 • Cartes del paisatge
 • Unitats de paisatge
 • Directrius del paisatge
 • Estudis d’impacte i integració paisatgística
 • Observatori Català del Paisatge
 • La participació ciutadana: metodologies
 • Custòdia del territori

 

 Bloc 3. Elaboració d'un Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística

 • Seminaris i tallers
 • Presentació pública

Metodologia

Les primeres sessions de l'assignatura es fa la formació teòrica per donar pas a una sortida de camp i l'elaboració d'un Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística que s'anirà seguint a les tutories.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Preparació d'informes 25 1 1, 2, 4
Suport docent als estudiants en els fòrums de debat 25 1 1, 2, 4
Tipus: Supervisades      
Reconeixement de l'àrea d'estudi 10 0,4 2
Seguiment de pràctiques i informes 25 1 1, 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Preparació de materials i estudi 9 0,36 3, 4
Redacció de l'informe de curs 20 0,8 1, 3

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es basa en:

 • Examen presencial dels contingut teòrics
 • Elaboració d'un treball de curs
 • Presentació pública del treball
 • Sortida de camp

Totes les activitats avaluables es podran recuperar, excepte les presentacions fetes a l’aula, que no tenen possibilitat de ser fetes fora d'encàrrec inicial, la sortida de camp, que per raons òbvies només es fa els dia que està programada, i les tutories.

Per superar l'assignatura cal tenir una nota mínima de 3,5 en cadascuna de les tres activitats avaluables, independentment del pes que aquestes tenen a la nota final, i haver assistit inexcusablement a la sortida de camp i a les tutories.

S'obtindrà la qualificació de No avaluable si no s'ha entregat cap activitat o bé s'ha entregat només la primera activitat. Per tant doncs haver entregat dues o més activitats implica que s'ha seguit el curs i la qualificació a obtenir serà la d'aprovat (10-5) o la de suspès (4,9-0).

Per últim, l'estudiant haurà de tenir present les activitats presencials d'obligada assistència, sense la qual no podrà tenir l'avaluació final de l'assignatura:

 • Assistència a les tutories
 • Sortida de camp
 • Elaboració del treball de curs
 • Presentació pública del treball
 • Avaluació i en el seu cas també re-avaluació

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en papero en format digital. Vegeu documentació de la UAB sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a les tutories i sortides de camp 15% 15 0,6 1, 2, 4
Examen escrit sobre els continguts 30% 5 0,2 1, 2, 4
Presentació pública del treball 15% 4 0,16 3, 4
Treball de curs 40% 12 0,48 1, 2, 4

Bibliografia

Bibliografia

Borja, Jordi, 2010, Llums i ombres de d’urbanisme de Barcelona, Empúries

Cortina, Albert, 2010, Nova cultura del territori i ètica del paisatge, Consell Assessor per al desenvolupament sostenible.

Bru, Josepa, 1997, Medio ambiente poder y espectáculo, Icaria.

Nel·lo,Oriol, 2003, Aquí no! Conflictes territorials de Catalunya, Empúries.

Anuari territorial de Catalunya, 2009, Societat Catalana d’Ordenació del Territori, Institut d’Estudis Catalans.

Diputació de Barcelona, Els processos de l'agenda 21 Local en els municipis de Barcelona. Manuals (3 vol.).

Folch,Ramon, 2003, El territorio como sistema, conceptos y herramientas de ordenacción. Col·lección Territorio y gobierno. Visones num 3 DIBA Xarxa demunicipis.

Boada, Martí i Saurí, David, 2003, El canvi global. Ed. Rubes.

Cerdán, Rufí i altres, 2004, Anàlisi del paisatge del Bages, Perspectives territorials 6, DPTOP, 13-22.

Esteban, Juli, 2001, L'ordenació urbanística: Unitats, eines i pràctiques, Col·lecció espai públic urbà. DIBA.

DMAH 2010, Balanç i perspectives de l’avaluació ambiental a Catalunya

 

Regulatory framework

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

Directiva 2001/42/CE d’avaluació ambiental de plans i programes

Ley 9/2006 de evaluación de planes y programas que pueden afectar el medio ambiente.

Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació delpaisatge de Catalunya

Llei 6/2009 d'avaluació ambiental de plans i programes

RDL 1/2008 de evaluación de impacto ambiental de proyectos

 

Webs

http://www.diba.cat/xarxasost/

http://es.groups.yahoo.com/group/territori/

http://territori.scot.cat/cat/anuari.php

DTES Planificació territorial

DTES Avaluació ambiental de plans i infraestructures

Programari

A l'assignatura no es fa servir cap programa específic fora del que s'ha utilitzat en els cursos anteriors