Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Grau

Codi: 103989 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500891 Infermeria OB 4 0

Fe d'errades

S'ha fet canvis en la responsable de l'assignatura, ara és la professora Sabiniana San Rafael Gutiérrez (sabiniana.sanrafael@uab.cat)

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Isabel Fernandez Cano
Correu electrònic:
mariaisabel.fernandezc@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis (160 ECTS).

Tenir superades les assignatures de primer curs de grau:

 • "Metodologia científica i bioestadística"
 • "Evolució de les cures i el pensament en infermeria"

Objectius

 • Formular un problema o pregunta de recerca identificant els diferents components de l'enunciat.  
 • Realitzar una revisió bibliogràfica sobre la evidència científica que existeix sobre el problema de recerca elegit.
 • Redactar els antecedents o marc teòric, base científica de la pregunta d'investigació.
 • Formular la hipòtesi i els objectius d’investigació.
 • Justificar la utilitat i aplicació dels resultats de la recerca
 • Precisar la metodologia idònia per assolir els objectius de  la recerca.
 • Considerar els possibles conflictes ètics
 • Elaborar un pla de treball amb un cronograma que garanteixi que el projecte de recerca és viable en el temps. 

Competències

 • Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 • Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
 • Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
 • Demostrar que es coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola i que es comprenen les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.
 • Utilitzar la metodologia científica en les pròpies intervencions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 2. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
 3. Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
 4. Definir els conceptes de fiabilitat interna i externa.
 5. Definir les etapes del procés de recerca.
 6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 7. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 8. Enunciar els diferents nivells d'evidència i les seves característiques.
 9. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 10. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.
 11. Identificar les implicacions ètiques en la presa de decisions respecte a la salut.
 12. Utilitzar la metodologia científica en l'organització i el desenvolupament d'una tasca.

Continguts

Els estudiants de forma individual han d'elaborar un projecte de recerca del que han de presentar una memòria escrita.

Caldrà incloure els següents apartats amb els continguts adaptats al tipus de metodologia que s'utilitzi (quantitativa/qualitativa):

 • Títol
 • Antecedents
 • Objectius (general i específics) i/o hipòtesi
 • Metodologia
  • Tipus de disseny d'estudi
  • Període d'estudi
  • Població de referència
  • Selecció de la mostra (criteris d'inclusió i exclusió, grandària de la mostra, tipus de mostreig)
  • Recollida de la informació:
   • Variables i instruments de mesura (com es mesurarà l'exposició i l'efecte)
   • Fonts o tècniques de recollida d'informació qualitativa (entrevistes en profunditat, grups de discussió,..)
  • Anàlisi de dades:
   • Organització i depuració de les dades
   • Aplicació de les tècniques estadístiques o d'anàlisi qualitatiu.
  • Limitacions i control de biaixos, triangulació de dades
 • Aspectes ètics
  • Informe Comitè d'Ètica
  • Consentiment Informat
 • Utilitat i aplicació dels resultats
 • Pla de treball i cronograma
 • Bibliografia

Els estudiants també han d’exposar i defensar oralment el seu projecte davant un tribunal amb suport audiovisual.

Metodologia

El treball de fi de grau es fa individualment i no implica la realització del treball pràctic.

 • Tema: L'estudiant/a pot triar el tema del seu treball lliurement. Els professors del Departament facilitaran les seves ofertes d'àrees d’interès en recerca infermera.

  Algunes propostes de treball de final de grau podran estar vinculades a projectes d’Aprenentatge Servei (ApS). Aquests projectes de compromís social permeten a l'estudiant formar-se mitjançant la participació en un projecte orientat a resoldre una necessitat real en una comunitat i millorar, així, les condicions de vida de les persones o la qualitat del medi ambient (per més informació http://pagines.uab.cat/aps).

 • Assignació de tutor: Cada estudiant/a tindrà un tutor/a que farà el seguiment del seu treball. Els estudiants hauran de fer una petició on deixaran constància de l'ordre de preferència de totes les ofertes. L'assignació es farà de forma automatitzada en funció de les seves preferències i de les notes del seu expedient acadèmic.
 • Seguiment:
  • L'assistència a les tutories presencials és obligatòria. En el cas dels estudiants que estiguin d'Erasmus, es pactarà amb el tutor la forma de fer-les.
  • Les tutories es faran en grup o de forma individual. En el cas que la tutoria sigui grupal la durada no ha de superar les dues hores.
  • El tutor/a i els estudiants pactaran les dates detutoria d'entre aquelles que es proposen en el calendari de l'assignatura.
  • Els estudiants están obligats a lliurar 3 documents escrits amb el contingut que s'especifiqui per a cadascun d'ells. El tutor/a avaluarà de forma continuada el treball realitzat per l’estudiant en 3 informes. L'estudiant presentarà un esborrany previ dels lliuraments al tutor/a amb l'antelació suficients per a que aquest li faci les correccions oportunes i li retorni. El nombre de tutories/correccions dels esborranys estarà en funció de les necessitats d'aprenentatge de l'estudiant. En les dates previstes l'estudiant farà els lliuraments definitius que seràn avaluats.
 • Presentació oral: és obligatòria. Els estudiants faran la presentació i defensa oral del seu treball davant d’un tribunal format per professors.
 •  Documentació final a entregar:
  • La Memòria final del treball: es lliurarà en el Moodle de l'assignatura.
  • La presentació: es lliurarà en el Moodle de l'assignatura. 

Disposeu d'informació detallada de tot el procésdel TFG a l'adreça  següent:

http://www.uab.cat/web/informacio-academica/grau-infermeria-1345678310996.html

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
TUTORIES 10 0,4 1, 2, 5, 8, 9, 12
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / LECTURA D'ARTICLES/INFORMES D'INTERÈS 190 7,6 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Avaluació

L’avaluació del Treball Fi de Grau es basa en el seguiment que faci el tutor/a del treball de l’estudiant i en la valoració que faci un tribunal format per 2 professors/es de la defensa i presentació oral.

En l'avaluació del Treball Fi de Grau es tindrà en compte tant el contingut del treball com l'actitud de l'estudiant durant les tutories i la presentació de defensa.

L’avaluació continuada es presenta en 3 informes pel tutor/a en el que es valoren els continguts i la forma de la memòria escrita i la responsabilitat i participació de l'estudiant/a en les tutories.

En l’avaluació de la presentació es tenen en compte els següents aspectes: el disseny del material audiovisual, l’exposició, el llenguatge verbal i no verbal i la comprensió. En la rúbrica d'avaluació de la presentació oral es detalla el pes de cadascun d'aquest aspectes. El temps màxim de la presentació oral no ha de superar els 15 minuts. El tribunal controlarà la durada i donarà per acabada la presentació si es supera aquest temps. 

La nota final serà la mitjana ponderada de l'avaluació continuada i la presentació amb els següents pesos:

 • Memòria escrita: 70%
  • Primer informe: 30%
  • Segon Informe: 20%
  • Tercer Informe: 20%
 • Presentació i defensa oral: 30%

 Condicions per calcular la nota final

1. Que la puntuació del primer informe d’avaluació sigui igual o superior a 5. En el cas d’una puntuació inferior l’ estudiant tindrà 15 dies per revisar i modificar el seu treball i tornar a lliurar la primera entrega per a ser avaluada. En aquest cas la nota no podrà ser superior a 5 (aprovat). 

2. Considerant que el primer criteri es compleix, l’altre condició és que la puntuació del segon i tercer informe sigui igual o superior a 5. En el cas d’una puntuació inferior l’alumne no podrà fer la presentació oral i la seva qualificació serà de SUSPENS.

Exemple:

 • Primer informe (30 %): 6 punts
 • Segon informe (20 %): 7 punts
 • Tercer Informe (20 %): 9 punts
 • Presentació oral (30%): 8 punts

Puntuació final:

6 · 0,30 + 7 · 0,20 + 9 · 0,20 + 8 · 0,30 =1,8+1,4+1,8+2,4= 7,4  NOTABLE

 

Definició de no avaluable

Es considerarà NO AVALUABLE l'estudiant que no presenti el primer lliurament o que la nota d’aquest sigui menys de 5.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació escrita mitjançant proves objectives (treball escrit ) 70% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Avaluació tipus pràctic (defensa oral davant tribunal) 30% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

 1. Icart Isern MT, Pulpon Segura AM. Como elaborar y presentar un proyecto de investigación, tesina y tesis. Universidad de Barcelona, Servicio de publicaciones; 2012.
 2. Salamanca Castro AB. El aeiou de la investigación en enfermería. Madrid: FUDEN DL 2013.
 3. Hernández Sampieri R, Mendoza Torres CP. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. The McGraw-Hill Companies, Inc; 2018.
 4. Berenguera A, Fernández de Sanmamed MJ, Pons M, Pujol E, Rodríguez D, Saura S. Escuchar, observar y comprender. Recuperando la narrativa en las Ciencias de la Salud. Aportaciones de la investigación cualitativa. Barcelona: Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP J.Gol), 2014.
 5. Moncho Vasallo J. Estadística aplicada a las ciencias de la salud. Barcelona: Elsevier; 2014.
 6. Burns N, Grove SK, Gray J. Investigación en enfermería: desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia. 5ª ed. Barcelona: Elsevier; 2012.
 7. Argimon JM, Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 5ª ed. Barcelona: Elsevier;2019.
 8. Denzin NK, Lincoln YS. Manual de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa; 2011.
 9. Piqué Angordans J, Camaño Puig R, Piqué Noguera, C. Escribir y publicar en enfermería: del trabajo escrito universitario al artículo de investigación. Valencia: Tirant Humanidades; 2011.
 10. Ruiz Olabuénaga JI. Metodología de la investigación cualitativa. 5a ed. Bilbao: Universidad de Deusto; 2012.
 11. Grove, Susan K., and Jennifer Gray. Investigación en enfermería : desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia / Susan K. Grove, Jennifer R. Gray ; colaboradoras y revisoras: Christy J. Bomer-Norton [i 9 més]. 7a edición. Barcelona: Elsevier, 2019. Print.
 12. Hernández Sampieri R, Mendoza Torres CP. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. The McGraw-Hill Companies, Inc; 2018.

Programari

Cap.