Logo UAB
2022/2023

Valoració i Diagnòstic Fisioterapèutic en Neurologia

Codi: 102997 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Inés Garcia Bouyssou
Correu electrònic:
ines.garcia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Inés Garcia Bouyssou

Prerequisits

Es recomana haver adquirit els coneixements i competències bàsiques de les assignatures: Fisioteràpia en Neurologia I i II.

 

Objectius

Aprofundir en el coneixement i entrenament de les habilitats clíniques i de recerca diàries relacionades amb la valoració i el diagnòstic fisioterapèutic en neurologia, sent capaç de:

 • Realitzar una història clínica que permeti:

-       Planificar un tractament individualitzat pel pacient neurològic segons la seva fase evolutiva
-       Establir uns objectius a curt i llarg terme
-       Valorar l'evolució

 • Realitzar un raonament clínic adequat al context del pacient.
 • Dur a terme una correcte exploració neurològica.
 • Entendre els diferents mecanismes que permeten el control motor y la plasticitat del sistema nerviós.
 • Valorar les principals deficiències sensorials i motrius, les limitacions en l'activitat i les restriccions en la participació dels pacients amb condicions de salut neurològiques.
 • Aplicar les escales estandarditzades més utilitzades en neurologia i assolir els coneixements necessaris per poder construir una escala en l’àmbit de la neurorehabilitació.
 • Familiaritzar-se amb les valoracions realitzades per altres especialistes dins de l'equip de Neurorehabilitació.
 • Utilitzar les eines necessàries per fer recerca en neurorehabilitació.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 • Integrar, a través de l'experiència clínica, els valors ètics i professionals, els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies de la fisioteràpia per resoldre casos clínics concrets en l'àmbit hospitalari, extrahospitalari, i de l'atenció primària i comunitària.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Raonar amb sentit crític.
 • Resoldre problemes.
 • Treballar en equip.
 • Valorar l'estat funcional del pacient considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Aplicar els coneixements i competències adquirits per resoldre casos clínics complexos en l'àmbit de la neurologia.
 4. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 5. Descriure i aplicar els procediments avançats de valoració de fisioteràpia amb l'objectiu de determinar el grau d'afectació del sistema nerviós i la seva possible repercussió funcional.
 6. Establir una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia a partir de casos clínics complexos en l'àmbit de les patologies neurològiques.
 7. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 8. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Identificar les principals desigualtats de sexe/gènere presents a la societat.
 10. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 11. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 12. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 13. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 14. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 15. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 16. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 17. Raonar amb sentit crític.
 18. Resoldre problemes.
 19. Treballar en equip.
 20. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 21. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

 1.  Model CIF i història clínica en fisioteràpia neurològica.
 2. Exploració: general i condicions de salut.
 3. Aprenentatge motor i neuroplasticitat.
 4.  Valoració en fisioteràpia del pacient neurològic adult i pediatric
 5. Escales Estandarditzades.
 6. Valoració interdisciplinar en neurorehabilitació. 
 7. Revisió d'Articles.

Metodologia

La docència es basa en classes teòric-pràctiques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 20 0,8 3, 5, 6, 17, 18, 19
TEORIA (TE) 21 0,84 3, 5, 6, 17, 18
Tipus: Supervisades      
PRESENTACIÓ / EXPOSICIÓ ORAL DE TREBALLS 2 0,08 5, 17, 18, 19
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS 18 0,72 3, 6, 17, 18
ESTUDI PERSONAL 60 2,4 3, 5, 6, 17, 18
LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 25 1 3, 5, 6

Avaluació

El sistema d'avaluació serà:

 • Avaluació escrita mitjançant proves objectives de selecció d'ítems d'elecció múltiple:

-       2 exàmens parcials d’una hora de durada.

   • Test de 30 preguntes amb 4 possibles respostes, només una serà correcta.
   • Cada resposta correcta val 1 punt i cada errònia resta 0,25 punts.
   • 40% de la nota global
   • no es respondran preguntes durant l'examen
   • la data de revisió d'examen es publicarà al campus virtual

 

 • Avaluació de tipus pràctic mitjançant avaluació objectiva estructurada:

-       Aplicació pràctica i raonament de les diferents escales de valoració.

   • Durada: 15 minuts.
   • 15% de la nota global.

 

 • Avaluació oral mitjançant proves estructurades:

-       Exposició oral grupal amb material audiovisual d’un article que apliqui escales de valoració neurològica en un assaig clínic.  

   • Raonament de les escales utilitzades i propostes d’altres escales que es podrien fer servir.
   • Durada: 15 minuts
   • 20% de la nota global.

 

 • Lliurament d'informes / treballs escrits:

-       Redacció d’una història clínica i planificació dels objectius de tractament mitjançant l’observació d’un cas clínic real.

   • 25% de la nota global.

 

Per aprovar l'assignatura s'han de complir les següents condicions:

  • Superar tots els blocs amb una nota  ≥5.
  • Els estudiants que no hagin superat l’assignatura/mòdul per mitjà de l’avaluació continuada es podran presentar a una prova de recuperació.
  • No complir les indicacions d'elaboració dels treballs i els terminis de lliurament comporta penalització en la nota.
  • L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria. És possible faltar a un 30% de les classes presentant justificant.
  • És consideren com a criteris per assignar la qualificació “no avaluable” els següents:
   • No presentar-se a alguna de les proves d’avaluació
   • Faltar a més del 30% de les classes pràctiques 

Els alumnes d'intercanvi seguiran els mateixos criteris d'avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de tipus pràctic mitjançant avaluació objectiva estructurada 35% 0,25 0,01 1, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21
Avaluació escrita mitjançant proves objectives de selecció d'ítems d'elecció múltiple 40% 2 0,08 3, 6, 17, 18
Avaluació oral mitjançant proves estructurades 15% 0,25 0,01 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21
Lliurament d'informes / treballs escrits 10% 1,5 0,06 3, 4, 5, 6, 9, 15, 17, 18, 20

Bibliografia

 1. Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud: CIF. Organización Mundial de la Salud, 2001.
 2. Cano, R; Collado, S. Neurorrehabilitación: Métodos específicos de valoración y tratamiento. Madrid: Panamericana, 2012.
 3. Cooper N y Frain J. ABC of ClinicalReasoning. BMJ Books: 2017.
 4. Damasio A. La sensación de lo que ocurre. Cuerpo y emoción en la construcción de la conciencia. Barcelona: Planeta, 2018.
 5. Fuller G. Exploración neurológica fácil. Elsevier 5ª ed. 2014.
 6. M tui E, Gruener G, Dockery P. Neuroanatomía clínica y neurociencia. Elsevier 7ª Ed. 2017.
 7. Swartz MH. Tratado de semiología. Anamnesis y exploración física. 7ªEd. Barcelona: Elsevier; 2014.
 8. García-Alix, Alfredo. Evaluación neurológica del recién nacido. Madrid: Díaz de Santos, 2010.
 9. Redondo García A, Conejero Casares JA. Rehabilitación Infantil. 1ªEd. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2012.
 10.  Purves D. Neurociencia. 3ºEd. Madrid: Panamericana; 2008.
 11.  Seco. Sistema Nervioso. Métodos, fisioterapia clínica y afecciones para fisioterapeutas. Madrid: Panamericana, 2020.
 12. Helm-Estabrooks, Albert. Manual de la afasia y de terapia de la afasia. Madrid: médica Panamericana, 2005.
 13. Sheila Lennon, Maria Stokes. Pocketbook of Neurological Physiotherapy, 2009.

      Més bibliografia durant les classes.

Programari

No cal software específic