Logo UAB
2022/2023

Història de la Seguretat

Codi: 101855 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Figuerola Garreta
Correu electrònic:
jordi.figuerola@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi cap prerequisit.

Objectius

Història de la Seguretat mostra des d’una perspectiva històrica la relació entre la societat, el poder i la seguretat. I ens explica els lligams entre els sistemes polítics, econòmics i socials i els sistemes de seguretat.

Les classes teòriques a l’aula seran realitzades amb metodologia participativa. El professor exposarà, en el 75% del temps, el tema, deixant el 25% de temps, aproximadament, per precisions, preguntes i possibles debats, alguns dels quals, segons la qüestió, els proposarà el mateix professor.

Les classes pràctiques es realitzaran a partir de situacions diverses on s’analitzaran des d’un prisma que abordarà les dimensions diferents del concepte de seguretat al llarg de la història.

El treball individual serà sobre temes facilitats pel professor.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les diferències entre els diferents models de seguretat segons el context històric i social.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Avaluar els resultats de la implementació de plans preventius en una comunitat.
 6. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 7. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 12. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 13. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 14. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

UNITAT 1: LA “SEGURETAT” I LA HISTÒRIA DE LA HUMANITAT

UNITAT 2: RISC, POR I SEGURETAT A LES SOCIETATS PREINDUSTRIALS

UNITAT 3: LA CONSTRUCCIÓ DEL MÓN CONTEMPORANI I LA SEGURETAT

UNITAT 4: SEGURETAT I MÓN GLOBALITZAT

Metodologia

Les classes teòriques presentaran les estructures històriques de seguretat i la seva evolució. Analitzarem els diferents models històrics de la Seguretat fins al present.

Les Activitats supervisades són un suport d'ensenyament individualitzat en el qual seo atén un / a o diversos/es estudiants en el seu procés educatiu específic sobre Història de la Seguretat.

Les activitats autònomes representen el treball personal i l'estudi individual. Això inclou l'estudi personal, la preparació d'exàmens, el treball a la biblioteca, lectura complementària, tots ells fonamentals en l'aprenentatge autònom.

Es reservaran 15 minuts d'una classe, dins l'horari establert pel vcentre/titulació per a la complementaciçó per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura-modul.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Classes teòriques 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Exercicis i debats a classe 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 94 3,76

Avaluació

L'avaluació és contínua. Els/les estudiants han de demostrar proves del seu progrés realitzant tasques i proves. Els terminis de les tasques s'indiquen al calendari del primer dia de classe.

Participació a l'aula: es refereix a la presència i a la participació a l'aula

Proves:           Prova 1 sobre les unitats 1 i 2.

                        Prova 2 sobre les unitats 3 i 4

Classes pràctiques: l'estudi de cas serà el tipus de pràctica a l'aula.

Assaig: una composició individual sobre un tema de seguretat.

Recuperació l’han de fer els/les no arriben al 5 de la nota final. Consisteix en un examen que conté tota la matèria i les seves activitats i la nota màxima és de 5.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

 

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament "suspès" (0) per a qui plagia. El plagi és copiar una o més frases de fonts no identificades, presentant-t’ho com a obra original (això inclou copiar frases o fragments d'Internet i afegir-los sense modificacions i presentar-ho com a original) El plagi és una ofensa greu. Els/les estudiants han d’aprendre a respectar la propietat intel·lectual d’altres persones, identificant qualsevol font que puguin utilitzar i assumir la responsabilitat de l’originalitat i l’autenticitat dels textos que produeixen.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Classes Pràctiques 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Participació a classe 10% 0 0 11, 12
Prova 1 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Prova 2 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Treball individual 20% 0 0 10, 11, 13

Bibliografia

La bibliografia es trobarè al Campus Virtual.

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365.