Logo UAB
2022/2023

Normativa sobre riscos laborals

Codi: 101832 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jorge Pedemonte Marino
Correu electrònic:
jorge.pedemonte@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jorge Pedemonte Marino

Equip docent extern a la UAB

Cristina Ángela Faci Vega

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura cal haver superat les assignatures que indiqui el pla d'estudis oficial.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és apropar l'alumnat del grau a l'àmbit del Dret del Treball en sentit integral. Això inlcou:

- Una visió general de les relacions juridiques que neixen del contracte de treball com a element central del Dret del Treball individual.

- Una aproximació al Dret del Treball col·lectiu, analitzant la representació dels treballadors en el si de l'emrpesa i els convenis col·lectius.

- L'exposició de les bases generals del procés laboral com a eina jurisdiccional de control de les relacions laborals.

- Un coneixement de les bases del sistema de Seguretat Social.

- Un coneixement dels principis d'actuació de la Inspecció de Treball, relacionada amb la responsabilitat tècnica dels agents que intervenen en la prevenció de riscos laborals.

Aquests elements que configuren l'assignatura s'aborden tant des d'una perspectiva teòrica com pràctica, amb implicació de l'alumnat en el desenvolupament progressiu de l'assignatura.

 

 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Aplicar els sistemes de responsabilitat i els models de gestió propis dels models de gestió de prevenció de riscos laborals.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar els factors de riscos laborals més habituals.
 8. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 13. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 14. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Tema 1. El Dret del treball individual.

Tema 2. El contracte de treball.

Tema 3. El contingut del contracte de treball.

Tema 4. El Dret del treball col·lectiu.

Tema 5. Els conflictes col·lectius i els convenis col·lectius.

Tema 6. L'ocupació pública.

Tema 7. El Dret processal laboral.

Tema 8. El Dret de la Seguretat Social.

Tema 9. La responsabilitat tècnica: criteris i protocols.

 

 

Metodologia

De cada tema es proporcionarà un document-esquema que contindrà:

a/ Normativa d'aplicació

b/ Punts bàsics a desenvolupar

c/ Qüestions prioritàries per a l'estudi

d/ Elements per al col.loqui-debat

 

Cada tema tindrà una part pràctica a resoldre en classe en grup. Les pràctiques avaluables formaran part de l'avaluació continua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 5, 8, 14
Classes teòriques amb la participació activa de l'alumnat 40 1,6 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització dels treballs pràctics i teòrics 12 0,48 3, 4, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs. 94 3,76 11, 12

Avaluació

Pràctica: 50%. Avaluació continuada mitjançant casos pràctics de l'temari de l'assignatura.

Teoria: 50%. L'examen corresponent a la prova final d'avaluació continuada programada en l'horari de l'assignatura.

L'examen corresponent a la prova final d'avaluació continuada és obligatori perquè puguin sumar totes les notes de l'avaluació continuada.

RECUPERACIÓ

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts de el programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Pràctica: Avaluació contínua mitjançant casos pràctics 50 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14
Teoria. Proves Evaluatives escrites i/o orals 50 0 0 1, 7, 8, 10

Bibliografia

MARTÍN VALVERDE, A. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ed Tecnos. (Darrera Edició)

Es completarà la bibliografia a l'aula moodle de l'assignatura.

Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365