Logo UAB
2022/2023

Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes

Codi: 101653 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OB 2 A
2500261 Pedagogia OB 2 A

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Ruiz Bueno
Correu electrònic:
carmen.ruiz.bueno@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

El català és la llengüa vehicular, encara que la majoria dels materials de suport emprats, lectures, etc son en castellà

Equip docent

Oscar Mas Torello

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura s'aconsella haver superat l'assignatura de El procés ensenyament-aprenentatge

Objectius

 1. Reflexionar en torn als conceptes relacionats amb el procés d'elaboració de plans i programes de formació.
 2. Analitzar models de disseny de la formació verificant els seus aspectes positius i negatius.
 3. Identificar els elements o components que intervenen en el procés de planificació .
 4. Analitzar necessitats educatives i formatives per tal de dissenyar plans i programes de formació.
 5. Dissenyar plans, programes, projectes i activitats per a intervenir en contextos educatius i formatius
 6. Analitzar models d'avaluació educativa aplicats a diferents situacions.
 7. Dissenyar processos d'avaluació diferencial (des de l'avaluació diagnòstica -inicial fins l'avaluació d'impacte).

Competències

  Educació social
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Desenvolupar processos d'obtenció, registre, anàlisi i presa de decisions per a l'acció socioeducativa
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Dissenyar plans i processos d'avaluació segons les diferents finalitats, tècniques i instruments, moments i perspectives de l'avaluació educativa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en contextos educatius.
  Pedagogia
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Avaluar plans, programes, projectes, accions i recursos educatius i formatius.
 • Diagnosticar les necessitats i possibilitats de desenvolupament de les persones per a fonamentar el desenvolupament de les accions educatives i formatives.
 • Dissenyar plans, programes, projectes, accions i recursos adaptats als contextos educatius i formatius, en les modalitats presencials i virtuals.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en contextos educatius i formatius.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Realitzar estudis prospectius i avaluatius sobre característiques, necessitats i demandes formatives i educatives.
 • Supervisar plans, programes, centres i professionals de l'educació i la formació.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar l'impacte de l'avaluació verificant la satisfacció de necessitats concretant noves demandes de formació.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
 5. Diagnosticar les necessitats per fonamentar els plans i programes de formació.
 6. Dissenyar plans i programes adaptats als contextos educatius i formatius en les modalitats presencials i virtuals.
 7. Elaborar el pla d'avaluació de la formació especificant tots els seus components (objecte, instruments, agents, moments).
 8. Elaborar informes d'avaluació.
 9. Elaborar informes de seguiment.
 10. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 11. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 12. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Utilitzar les TIC en el disseny, en el desenvolupament i elaboració dels treballs pràctics
 14. Utilitzar les TIC en el disseny, en el desenvolupament i elaboració dels treballs pràctics.
 15. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.

Continguts

1.- Teoria i disseny curricular: aspectes teòrics i aplicats

 • Conceptualització i característiques del disseny curricular
 • Els components del disseny curricular
 • Models de planificació i disseny curricular

2.- Elaboració de plans i programes de formació

 • Concreció i contextualització curricular
 • La detecció de necessitats educatives i formatives

3.- Seguiment i avaluació de plans i programes de formació

 • Dimensions de l'avaluació de plans i programes
 • Models d'avaluació de programes
 • Disseny d'avaluació diferencial de plans i programes (avaluació de necessitats fins avaluació d'impacte)
 • Estratègies, metodologies, tècniques i instruments d'avaluació

Metodologia

El plantejament metodològic de l'assignatura parteix de centrar l'activitat del procés en l'aprenentatge de l'alumne. Per tal de permetre l'assoliment d'aquest principi, l'estudiant haurà de ser actiu i autònom en tot el procés, essent missió del docent ajudar-lo en aquesta tasca. En aquest sentit, el professorat:

1) donarà suport a l'estudiantat en tot moment aportant la informació i els recursos necessaris per a que es doni l'aprenentatge,

2)vetllarà per l'aprenentatge autònom de l'estudiantat proposant-li diferents activitats d'ensenyament aprenentatge (individuals i grupals, teòriques i pràctiques) sota el principi de multivarietat metodològica.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Gran grup, modalitat virtual/ a distància. 60 2,4 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Seminaris presencials 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Elaboració en grup i lliurament en plataforma virtual les 3 proves pràctiques 60 2,4 9, 15
Tipus: Autònomes      
Lectura dels dossiers-unitats didàctiques, estudi i preparació de proves d'avaluació 150 6 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15

Avaluació

 

L'estudiant haurà de lliurar dos tipus d'evidències: 3 proves pràctiques de caràcter grupal (1 del primer bloc, 1 del segon bloc i 1 del tercer bloc) i 3 proves escrítes individuals.
Les proves pràctiques tenen una finalitat formativa des del punt de vista de llur avaluació, ja que podran ésser revisades pel grup en funció de la tasca lliurada. 
Les proves teòriques, separades en cadascun dels blocs de continguts considerats, tenen una finalitat sumativa i han de ser una síntesi individual de la realització, discussió i reflexió del treball grupal. Pel seu caràcter, quan una prova estigui suspesa es podrà recuperar al finalitzar l'assignatura en el mes de juny. Cal considerar que el feeb-back i retorn de les activitats i proves realitzades es farà amb un termini de tres setmanes.
La realització i superació de totes les proves pràctiques i teòriques és indispensable per a superar l'assignatura, al mateix temps que l' assistència del 80% a les sessions presencials.  

Es lliurarà la primera pràctica i es farà la primera prova individual al finalitzar el bloc 1

Es lliurarà la segona pràctica i es farà la segona prova individual al finalitzat el bloc 2

Es lliurarà la tercera pràctica i es farà la tercera prova individual al finalitzar el bloc 3

Les pràctiques i els exàmens de recuperació corresponents al Bloc I, II i III és realitzaran/lliuraran durant el mes de juny

En totes les situacions on s'evidencia que s'ha realitzat un plagi, l'assignatura es considerarà suspesa a tots els efectes.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1 prova escrita Bloc 1 (avaluació individual) 15% 0 0 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
1 prova escrita bloc 2 (avaluació individual) 15% 0 0 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1 prova escrita bloc 3 (avaluació individual) 15% 0 0 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lliurament de 3 proves pràctiques (avaluació grupal) 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Presentació d'assoliments grupals 10% 0 0 1, 4, 9, 12, 14

Bibliografia

 

Bolívar, A. (2017). Una ética profesional en la formación y las relaciones universitarias, en Perez y Rodriguez (Coords). Buenas prácticas docentes del profesorado universitario, 15-30. Octaedro

Cortella, M.S. (2017). Convivencia, ética y educación. Madrid: Narcea.

Diz, M.J. (2017). Necesidades formativas. Modelos para su análisis y evaluación. Revista de estudios e investigación en psicología y educación, Volumen Extraordinario (6), 6-10.

Fernández, T. y Ponce, L. (2016). Elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales (volumen 2). Madrid: Pirámide.

Fernández, T. y Ponce, L. (2016). Planificación y actuación estratégica de proyectos sociales. Intervención social y programación (volumen 1). Madrid: Pirámide.

Gijón, J. (coord.) (2016). Formación por competencias y competencias para la formación. Perspectivas desde la investigación. Madrid: Editorial Síntesis.

Jimena, J. (2019). Estudio sociocomunitario para la detección de necesidades socioculturales y socioeducativas en la ciudad de Oviedo. Conference: VIII Congreso Internacional multidisciplinar de investigación educativa. CIMIE2019. Lleida, 4-5 Julio.

Martínez, J.E., Tobón, S. y López, E. (2019). Currículo: un análisis desde un enfoque socioformativo.IE Revista de investigación educativa de la REDIECH, 10 (8), 43-63.

Murillo, F.J; Román, M y Hernández, R. (2011). Evaluación educativa para la justicia social. Revista iberoamericana de evaluación educativa, 4 (1), 8-23.

Navio, A. (2007) Análisis y detección de necesidades, en Tejada, J. y Giménez, V. (Coord.) Formación de formadores. Escenario aula, Madrid:Thomson, 69-151

Ruiz, C. (2007). La evaluación de la formación, en Tejada, J. y Giménez, V. (Coord.) Formación de formadores. Escenario aula, Madrid:Thomson, 649-698.

Ruiz Bueno, C y Garcia Orriols, J. (2019). ¿Que nos aporta el modelo de patrones de aprendizaje para el diseño de acciones formativas? Revista Colombiana de Educación. 77, 1-21.

Serrate, S; González, M y Olmos, S. (2017). La acción socioeducativa interdisciplinar en la etapa de educación secundaria. Situación y necesidades profesionales. Revista de educación, 376, pp 200-228.

Tejada, J. (2007) Evaluación de programas, en TEJADA, J. Y GIMÉNEZ, V. (Coord.) Formación de formadores. Escenario institucional, Madrid:Thomson, pp. 391-465

Tejada, J. y Navio, A. (2007) Elaboración de planes, programas y cursos de formación, en TEJADA, J. Y GIMÉNEZ, V. (Coord.) Formación de formadores. Escenario aula, Madrid:Thomson, 153-206

Tejada, J. Y Ferrández, E. (2007) La evaluación de impacto de la formación como estrategia de mejora en las organizaciones, Revista electrónica de Investigación Educativa, 9, (2)

Tejada, J y Ruiz, C. (2016). Evaluación de competencias profesionales en educación superior: retos e implicaciones. Educación XX1, 19.1, 17-38

UNESCO. (2015). Repensar l'educació. Vers un bé comú mundial? Barcelona: Centro UNESCO Catalunya.

 

Programari

No es requereix de cap programari