Logo UAB
2022/2023

Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental

Codi: 101544 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 2
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Roberto Figliulo
Correu electrònic:
roberto.figliulo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

El Bloc 1 s'impartirà en anglès pel prof. Artur Lozano, i les classes del prof. Tomás Grau seran en castellà.

Equip docent

Tomás Grau Grau De Pablos
Artur Lozano Mendez

Prerequisits

Per a fer un seguiment adient de l'assignatura és recomanable haver realitzat les assignatures Introducció a l'Antropologia Social i Cultural, i Societat de l'Àsia Oriental. Per a aquest fi, es recomana revisar els continguts teòrics i metodològics apresos a aquestes matèries. És convenient haver cursat amb aprofitament també Art i Cultura Popular de l'AO, Gènere i Societat de l'Àsia Oriental, i Literatura Moderna i Contemporània de l'AO. Com a assignatura de la menció Cultura, Art i Literatura d'Àsia Oriental, aquesta assignatura es complementa amb la de Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental, però no és obligatori cursar totes dues si no es desitja obtenir la menció.

Objectius

L'assignatura Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental és una assignatura que posa el pes en la dimensió transnacional i negociada dels processos i dinàmiques culturals. L'estudi cultural comparatiu que proposem a aquesta matèria persegueix posar de relleu el caràcter sobredeterminat, complex i negociat de les produccions i consums en la seva dimensió cultural. L'alumnat es familiaritzarà amb els estudis culturals d'expecialistes de la regió d'Àsia Oriental que tracten fenòmens/aspectes culturals de les realitats socials de la regió. També assimilaran els orígens i la diversitat de plantejaments i metodologies que han tingut cabuda als Estudis Culturals com a disciplina híbrida.

Entre els objectius específics tenim:

- Adquirir coneixements teòrics i metodològics adients per a l'anàlisi de la construcció i reproducció de percepcions culturals lligades a discursos socials prescriptius.

- Fer una integració dels coneixements interdisciplinaris adquirits al grau per a oferir raonaments i estudis històricament situats i enriquits per la multiplicitat humana, i no limitar-se a una sola aproximació o una anàlisi abstracta i pretesament atemporal.

- Afinar el sentit crític i la capacitat analítica individual, així com la capacitat de debat i les habilitats interculturals i comunicatives orientades a l'intercanvi d'idees i experiències.

Competències

  Estudis d'Àsia Oriental
 • Comprendre l'univers referencial de textos escrits i orals en les llengües de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i comprendre els fonaments dels estudis comparatius culturals.
 • Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar, elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
 • Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit de l'Àsia oriental i valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Respectar la igualtat de gènere.
 • Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 • Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.
 • Valorar la influència de les referències culturals dels estudis sinològics en la comunicació interlingüística i intercultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar els coneixements de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 2. Comprendre l'univers referencial de textos escrits i orals en les llengües de l'Àsia oriental.
 3. Conèixer i comprendre els fonaments dels estudis comparatius culturals.
 4. Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia Oriental.
 5. Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
 6. Descriure i analitzar els valors, creences i ideologies de l'Àsia Oriental.
 7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 8. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 9. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Fer la cerca de documents en llengües pròpies de l'Àsia oriental.
 11. Fer la recerca de documents en llengües pròpies de l'Àsia Oriental.
 12. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir.
 13. Reconèixer la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar.
 14. Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit de l'Àsia oriental i valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
 15. Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit dels estudis de l'Àsia Oriental i valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
 16. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 17. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 18. Respectar la igualtat de gènere.
 19. Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 20. Tenir coneixements culturals per poder interpretar.
 21. Tenir coneixements culturals per poder traduir.
 22. Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 23. Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 24. Utilitzar eines diferents per a finals específics en el camp de la història.
 25. Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 26. Utilitzar la terminologia específica de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 27. Vetllar per la qualitat del propi treball.
 28. Vetllar per la qualitat del treball propi.

Continguts

Bloc 1

- El significats de la «cultura». Registres culturals. La distinció i el consum. Introducció a l'estudi de cultura.

- Orígens i idees principals dels estudis culturals: l'escola de Birmingham i Stuart Hall.

- Exemples aplicats d'estudis culturals comparatius: media mix (videojocs, animació, etc.).

Bloc 2

Les ciutats contemporànies presenten nombrosos fenòmens relacionats amb els grans canvis dels últims decennis a les societats de l'Àsia Oriental. Els projectes urbanístics segueixen els dictàmens d'una ideologia hegemònica que sovint s'oblida de l'individu. En aquestes sessions veurem com els actors de la producció cultural han representat els grans canvis urbans i com l'individu ha respost o s'ha adaptat a ells. Veurem com la fotografia i el cine, instruments privilegiats de representació de la ciutat, han contribuït a crear l'imaginari de la ciutat contemporània, i al mateix temps han posat en qüestió les visions utòpiques de l'urbanisme.

Metodologia

Les classes de l'assignatura d'Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental seguiran com a eina bàsica metodològica la lectura i anàlisi crítica de textos que seran triats per l'equip docent i comentats amb l'alumnat.  Addicionalment s'oferirà altre material per a aprofundir en els temes tractats mitjançant els textos principals. La realització de tasques individuals o en grup contribuirà a profunditzar determinades temàtiques de l’assignatura. En aquests últims casos també es realitzaran presentacions orals, perquè l’alumnat comparteixi els seus progressos. Al llarg del curs es realitzarà una feina de tutoria individual i col·lectiva, per poder ajudar i assessorar l’alumnat en la realització de les tasques, o en profunditzar aspectes de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi de textos, documents teòrics i productes/fenòmens culturals. 10 0,4 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27
Tipus: Supervisades      
Anàlisi d'un producte o un fenomen de la cultura popular. 10 0,4 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27
Tipus: Autònomes      
Lectura de textos, documents teòrics i anàlisi de productes/fenòmens culturals. 30 1,2 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27

Avaluació

Tasques d'avaluació

• Hi haurà una pràctica escrita a partir de textos sobre la història i la metodologia dels estudis culturals (Bloc 1). (20%)

• Hi haurà una  pràctica escrita d’anàlisi d’un producte de cultura popular (Bloc 1). (30%)

• Prova escrita d'anàlisis critica sobre els continguts del Bloc 2. (20%)

• En el curs de les sessions del Bloc 2 s’hauran d’entregar fitxes d’anàlisis de productes/fenòmens culturals. (30%) 

Altres consideracions

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final ique hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

En el moment de lliurar laqualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Fitxes d'anàlisis de productes/fenòmens culturals. (Bloc 2) 30% 48 1,92 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28
Prova escrita sobre els continguts del Bloc 2. 20% 2 0,08 7, 8, 10, 14, 25, 26, 27
Pràctica a partir de textos introductoris als estudis culturals. (Bloc 1) 20% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27
Pràctica escrita d'anàlisi d'un producte de cultura popular. (Bloc 1) 30% 48 1,92 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28

Bibliografia

Bloc 1

Agger, B. (1992). Cultural Studies as Critical Theory. Philadelphia: Falmer. <http://cataleg.uab.cat/record=b1234229~S1*cat>.

Azuma, H. (2009). Otaku: Japan's Database Animals. Minneapolis: University of Minnesota Press. <http://cataleg.uab.cat/record=b1892513~S1*cat>.

Consalvo, M. (2016). Atari to Zelda: Japan's Videogames in Global Contexts. Cambridge i Londres: MIT Press.

Eagleton, T. (2001). La idea de cultura: una mirada política sobre los conflictos culturales. Barcelona: Paidós. <http://cataleg.uab.cat/record=b1524089~S1*cat>.

Grenville, B. (2001). The Uncanny: Experiments in Cyborg Culture. Vancouver: Vancouver Art Gallery. <http://cataleg.uab.cat/record=b1726935~S1*cat>.

Gunster, S. (2004). Capitalizing on Culture: Critical Theory for Cultural Studies. Toronto: Univ. of Toronto Press.

Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: The Open University. <http://cataleg.uab.cat/record=b1400308~S1*cat>.

Hutchinson, R. (2019). Japanese Culture through Videogames. Londres & Nova York: Routdlege.

Itō, M.; Okabe, D.; Tsuji, I. (2012). Fandom Unbound: Otaku Culture in a Connected World. New Haven: Yale University Press. <http://cataleg.uab.cat/record=b1892547~S1*cat>.

Lewis, J. (2002). Cultural Studies: the Basics. Thousand Oaks, CA: SAGE. <http://cataleg.uab.cat/record=b1542652~S1*cat>

Lozano-Méndez, A. (ed.) (2016). El Japón contemporáneo: una aproximación desde los estudios culturales. Barcelona: Edicions Bellaterra. <http://cataleg.uab.cat/record=b1975381_S1*cat>.

Mechademia. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. <http://cataleg.uab.cat/record=b1806582_S1*cat>.

Storey, J. (1997, 2009). Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. New York: Prentice Hall, Harvester Wheatsheaf. <http://cataleg.uab.cat/record=b1405435_S1*cat> / <http://amzn.eu/6z0JeVa>.

____ (ed.) (2009). Cultural Theory and Popular Culture: A Reader. Harlow: Longman. <http://cataleg.uab.cat/record=b1847666_S1*cat>

Bloc 2

Abbas, Ackbar M., (1997). Hong Kong: culture and the politics of disappearance. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Braester, Yomi (2010). Painting the city red: Chinese cinema and the urban contract. Durham: Duke University Press.

Chang, Ivy I-chu. (2019). Taiwan Cinema, Memory, and Modernity. Singapore: Palgrave-Macmillan. [Libre en línea]

Cheung, Esther M. K., Marchetti, Gina & Yau, Esther C.M. (Eds.). (2015) A companion to Hong Kong cinema. Wiley Blackwell.[Llibre en línia]

Davis, Deborah S., (Ed.). (1995). Urban spaces in contemporary China: the potential for autonomy and community in post-Mao China. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press; Cambridge; New York : Cambridge University Press.

Massey, Doreen. (1994). From Space, Placeand Gender. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Wong, Wendy Siuyi. (2018).The Disappearance of HongKong in Comics, Advertising and Graphic Design. Springer. [Llibre en línia]

Visser, Robin (2010). Cities surround the countryside: urban aesthetics in post-socialist China. Durham: Duke University Press

Wu, Hung (2005). Remaking Beijing: Tiananmen Square and the creation of a political space. Chicago: University of Chicago Press.

Zhang, Zhen (Ed.). (2007). The Urban generation: Chinese cinema and society at the turn of the Twenty-first Century. Durham: Duke University Press.

Programari

L’assignatura no requereix de programari particular més enllà del que és necessari per a tasques acadèmiques habituals.