Logo UAB
2022/2023

Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental

Codi: 101543 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 2
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Amelia Saiz Lopez
Correu electrònic:
amelia.saiz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

La meitat de l'assignatura s'imparteix en castellà (prof. Amelia Sáiz López).

Equip docent

Mercè Altimir Losada

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura s'aconsella haver superat tots els crèdits del primer, segon i tercer curs del grau.

És necessari tenir la capacitat de llegir en anglès textos acadèmics i i d’altra índole per poder superar l’assignatura.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és estudiar la literatura moderna i contemporània de la Xina i el Japó des d'una perspectiva de gènere. Les classes teòriques desenvolupen aquests continguts a partir de presentacions del professor i sessions pràctiques, mitjançant la lectura i discussió d'articles i treballs narratius, així com treballant amb altres materials complementaris durant el curs.

Competències

  Estudis d'Àsia Oriental
 • Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
 • Aplicar coneixements de valors, creences i ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar textos escrits en les llengües de l'Àsia oriental.
 • Aplicar la perspectiva de gènere a l'anàlisi de la producció literària de l'Àsia oriental moderna i contemporània.
 • Comprendre l'univers referencial de textos escrits i orals en les llengües de l'Àsia oriental.
 • Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
 • Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit de l'Àsia oriental i valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Respectar la igualtat de gènere.
 • Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 • Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 • Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 • Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Comentar textos literaris en espanyol i en xinès, situar-los en el seu moment històric i relacionar-los amb el corrent literari al qual pertanyen.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos a partir dels conceptes lingüístics i literaris adquirits.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
 2. Aplicar coneixements de valors, creences i ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar textos escrits en les llengües de l'Àsia oriental.
 3. Aplicar la perspectiva de gènere a l'anàlisi de la producció literària de l'Àsia oriental moderna i contemporània.
 4. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar els coneixements de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 5. Comprendre l'univers referencial de textos escrits i orals en les llengües de l'Àsia oriental.
 6. Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
 7. Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia oriental.
 8. Demostrar que es coneixen els corrents literaris.
 9. Descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia oriental.
 10. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 11. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 12. Fer la recerca de documents en llengües pròpies de l'Àsia Oriental.
 13. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 14. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir.
 15. Integrar coneixements literaris per resoldre problemes de traducció.
 16. Reconèixer l'univers referencial de textos escrits i orals a les llengües de l'Àsia oriental.
 17. Reconèixer la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar.
 18. Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit de l'Àsia oriental i valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
 19. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 20. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 21. Respectar la igualtat de gènere.
 22. Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 23. Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 24. Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 25. Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 26. Utilitzar eines diferents per a finals específics en el camp de la història.
 27. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

L'assignatura estudia la producció literària moderna i contemporània de la Xina i el Japó des d'una perspectiva de gènere. Estudiarem autors literaris rellevants i gèneres de diferents èpoques literàries en tots dos països des de la perspectiva de gènere. S'utilitzaran teories literàries sobre el gènere en la literatura per a analitzar obres representatives de tots dos països, amb les eines conceptuals i analítiques pertinents per a aprofundir la representació cultural de gènere.

Metodologia

L'assignatura compta amb classes teòriques i pràctiques. L'ús del Campus Virtual de l'assignatura és imprescindible ja que en ell es troben els materials que s'han d'utilitzar per poder seguir el curs i superar l'assignatura; és a dir, les lectures obligatòries, així com tot tipus d'informació necessària per al desenvolupament de la mateixa. Es valorarà la discussió dels textos de la bibliografia i dels materials utilitzats en les classes pràctiques: documentals, pel·lícules, classes impartides per especialistes convidats, etc. La metodologia potencia el treball amb TIC, eines d'autoaprenentatge, l'elaboració d'un discurs propi i el desenvolupament de pràctiques, al costat de les classes teòriques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral (Japó) 25 1 3, 5, 6, 18
Classe magistral (Xina) 25 1 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27
Tipus: Supervisades      
Activitats de classe (Japó) 8,75 0,35 1, 3, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27
Activitats de classe (Xina) 8,75 0,35 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 27
Tipus: Autònomes      
Treball individual (Japó) 37,5 1,5 1, 3, 5, 6, 10, 11, 18, 27
Treball individual (Xina) 37,5 1,5 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 27

Avaluació

L'avaluació és avaluació continuada. L'alumnat ha de proporcionar evidència del seu progrés completant tasques i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen en el calendari el primer dia de classe. Totes les activitats tenen un termini que cal complir estrictament, segons el calendari de l’assignatura.

Criteris d'avaluació: capacitat per a analitzar aspectes relacionats amb les representacions de gènere en les literatures xinesa i japonesa contemporànies, i aplicació dels coneixements adquirits durant el curs. Es requereix que l'estudiantat participi activament en les discussions a classe. Es concedirà importància a la lectura crítica de les ponències i a la capacitat de produir una línia argumental raonada, organitzada i coherent.

Gènere i literatura en la societat contemporània de la Xina

1) Treball individual: 35% 

2) Participació a classe: 15% 

Gènere i literatura en la societat moderna i contemporània del Japó

1) Treball individual: 25%

2) Comentaris sobre els materials de lectura: 25% 

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicaràper escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant. 

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperacióles activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Esconsidera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació a classe 25% (15% + 10%) 2,25 0,09 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Treball individual 75% (35% + 25% + 25%) 5,25 0,21 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 27

Bibliografia

Obres de ficció:

Ichiyo, Higuchi. “Noche de plenilunio”(1895). Trad. de Hiroko Hamada y Virginia Meza. A: Cerezos en tinieblas. Buenos Aires: Kaicron, 2006.

Ichiyo, Higuchi. “Aguas cenagosas” (1895). Trad. de Hiroko Hamada y Virginia Meza.  A: Cerezos en tinieblas. Buenos Aires: Kaicron, 2006.

Ichiyo, Higuchi. “Dejando la infancia atrás” (1895-1896). Trad. de Hiroko Hamada y Virginia Meza.  A: Cerezos en tinieblas. Buenos Aires: Kaicron, 2006.

Roka, Tokutomi  (1900). Namiko (Hototogisu). Trad. de Rumi Sato. Gijón: Satori, 2011.

Tanizaki, Jun’ichirô (1929). Hay quien prefiere las ortigas (Tade kuu mushi)Trad. de l’anglès de María Luisa Balseiro. Barcelona: Seix Barral, 2004.

Yoshimoto, Banana (1988). Kitchen (Kicchin). Trad. de Lourdes Porta y Jun’ichi Matsuura. Barcelona: Tusquets, 1991.

Tawada, Yôko. El marit gos (Perusona-Kakato wo nakushite-Inu no mukoiri (1993)). Trad. Jordi Mas López. Barcelona: Godall, 2019

Obras de consulta:

Copeland, Rebecca L.; Ortabasi, Melek. The Modern Murasaki. Writing by Women of Meiji Japan. New York: Columbia University. (2006)

Sievers, Sharon L. Flowers in salt. The Beginnings of Feminist Consciousness in Modern Japan. Stanford: Stanford University. (1985) (Biblioteca d’Humanitats)

Tanaka, Yukiko (ed) To live and to write. Selections by Japanese Women Writers (1913-1938). (1987) (Biblioteca d’Humanitats)

 

La bibliografia obligatòria i complementària del mòdul de la Xina s'especificarà al programa de  l'assignatura.

Programari

En aquesta assignatura no es fa servir cap programari