Logo UAB
2022/2023

Mediació social per a traductors i intèrprets

Codi: 101457 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Arumi Ribas
Correu electrònic:
marta.arumi@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Aquesta assignatura s´imparteix en dues llengües vehiculars: català i castellà

Equip docent

Sofía Garcia Beyaert
Marta Arumi Ribas

Prerequisits

Aquesta assignatura no té pre-requisits.

Objectius

La funció d’aquesta assignatura és introduir l’alumnat en els coneixements i les habilitats pràctiques necessaris per a gestionar la comunicació lingüística i cultural entre persones i col·lectius de diferents procedències, posant l’èmfasi en la pluralitat social i lingüística segons les relacions de gènere, ètnia i lloc d’origen.

En acabar l’assignatura l l’alumnat serà capaç de:

Demostrar haver adquirit les nocions bàsiques de coneixement dels àmbits de la interpretació als serveis públics i la mediació intercultural.

Demostrar que posseeix i comprèn coneixements sobre la Interpretació als Serveis Públics en institucions públiques com hospitals, centres educatius, jutjats, etc.

Demostrar que coneix els principis metodològics que regeixen la Interpretació als Serveis Públics.

Dominar els aspectes professionals de la Interpretació als Serveis Públics.

Demostrar que coneix els diferents agents socials que recorren a serveis de traducció i d’interpretació mediada.

Competències

 • Demostrar que es coneixen els condicionaments, agents i institucions que intervenen en la traducció i interpretació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar que es coneixen els diferents agents socials que recorren a serveis de traducció i d'interpretació: Demostrar que es coneixen els diferents agents socials que recorren a serveis de traducció i d'interpretació.
 2. Valorar críticament diferents entorns socials en què es desenvolupa la traducció i la interpretació: Valorar críticament diferents entorns socials en què es desenvolupa la traducció i la interpretació.

Continguts

 • Definició del concepte i de les funcions de la interpretació als serveis públics i la mediació social i els seus contextos (escola, hospitals, tribunals, etc.).
 • Diferències entre interpretació als serveis públics i mediació intercultural.
 • Competències de l'intèrpret als serveis públics.
 • El paper del intèrpret en la comunicació intercultural mediada.
 • Codis ètics
 • Estratègies per a la presa de decisions en cas de dilema ètic en la interpretació bilateral a l’àmbit social.
 • Anàlisi d'estudis de casos il.lustratius dels contextos de la interpretació als serveis públics.

Metodologia

 • Classes magistrals.
 • Debats a l’aula.
 • Lectures que complementen i/o aprofundeixen en els continguts treballats a les classes presencials.
 • Estudis de casos.
 • Conferències de professionals de l'àmbit de la ISP i de la mediació.

 Activitats formatives

 • Elaboració de reflexions personals en relació amb les lectures proposades.  
 • Presentacions orals sobre els casos de conflicte analitzats i les lectures proposades.
 • Presentació de treballs individuals i de grup.  
 • Resolució d’exercicis. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 7,5 0,3 1, 2
Exercicis de role-play 5 0,2 1, 2
Presentacions orals 5 0,2 1, 2
Resolució d'exercicis 5 0,2 1, 2
Tipus: Supervisades      
Elaboració de reflexions personals en relació amb les lectures proposades 8,5 0,34 1, 2
Elaboració de treballs individuals i de grup 8,5 0,34 1, 2
Tipus: Autònomes      
Lectures recomanades 11 0,44 1, 2
Preparació de presentacions orals 10 0,4 1, 2
Recerca i visionat de materials audiovisuals relacionats amb la mediació social 7,5 0,3 1, 2

Avaluació

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Avaluació

L’avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant diverses activitats d’avaluació.  La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primera prova avaluable: prova de continguts I 30% 2 0,08 1, 2
Quarta prova avaluable: prova de continguts II 30% 2 0,08 1, 2
Segona prova avaluable: presentació a classe del treball en grup 30% 2 0,08 1, 2
Tercera prova avaluable: informe individual del treball en grup 10% 1 0,04 1, 2

Bibliografia

ANGELELELLI, Claudia (2004): Medical Interpreting and Cross Cultural Communication. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

ARUMÍ, Marta (2017). The fuzzy boundary between the roles of interpreter and mediator in the public services in Catalonia: Analysis of interviews and interpreter-mediated interactions in the health and educational context. Across Languages and Cultures. 18:2. 195-218. https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2017/204656/Arumi-post_print.pdf

ARUMÍ, Marta i GARCÍA BEYAERT, Sofía. (2018). ¿Puente o pasaje? Mediación intercultural e interpretación en los servicios públicos como figuras complementarias para la salud en la diversidad. A Mendoza et. al. (ed.). la mediacion intercultural en la atencion sanitaria a inmigrantes y minorias etnicas. modelos, estudios, programas y práctica profesinal.

COHEN-ÉMERIQUE, Margalit (2000): “La négotiation interculturelle, phase essentielle de l’intégration des migrants”, Hommes et Migrations, núm. 1208, pàg. 9-13.

GARCIA-BEYAERT S,BANCROFT MA, ALLEN K, CARRIERO-CONTRERAS G, SOCARRÁS-ESTRADA D. Ethics and Standards for The Community Interpreter® - An International Training Tool. Cult Lang Press. 2015; URL: https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2015/218104/Garcia-Beyaert_et_al_2015_TCii_Ethics_and_Standards.pdf

GARCÍA-BEYAERT, Sofía y SERRANO PONS, Jordi (2009). Recursos para superar las barreras lingüístico-culturales en los servicios de salud. A: Joaquín Morera Montes et al (eds.) Manual de atención al inmigrante. URL: https://www.academia.edu/23702094/Recursos_para_superar_las_barreras_ling%C3%BC%C3%ADstico_culturales_en_los_servicios_de_salud

GENERALITAT DE CATALUNYA (Departament de Salut): Pla director d’immigració en l’àmbit de la salut  http:// www.gencat/salut/immigracio.htm

GRUPO TRIÁNGULO(2007): ”Guía para la mediación intercultural. Marco, proceso e instrumento de evaluación”, Cuadernos de Mediación Intercultural, núm. 1.

HALE, Sandra (2007). Community Interpreting.Great Britain: PalgraveMcMillan.

HALE, Sandra: La Interpretación comunitaria : la interpretación en los sectores jurídico, sanitario y social, 2010. [Localización UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1911285?lang=cat]

HALL, E.T. i M.R. HALL (1990): Understanding Cultural Differences. Yarmouth, Intercultural Press.

HARRIS, Philip R. i MORAN, Robert T. (1991): Managing Cultural Differences. Gulf Publishing, Houston Texas.,

KATAN, David (2004): Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. St. Jerome Publishing, Manchester, UK & Northampton MA.

LEWIS, Richard: When Cultures Collide: Managing Successfully Across Cultures. Nicholas Brealey, London, 2000.

LINGUAMÓN (coord.) (2010). Els serveis de traducció, interpretació i mediació en els processos d’acolliment lingüístic a Catalunya. Barcelona: Linguamon – Casa de les Llengües. Disponible electrònicament a: http://www10.gencat.cat/casa_llengues/binaris/informe_linguamon_serveis_interpretacio_immigracio_tcm302-116935.pdf

MIRAS (2011):Comunicar en la diversitat. Intèrprets, traductors i mediadors als serveis públics. | http://www10.gencat.cat/casa_llengues/binaris/informe_miras_ispc_2011_tcm302-177894.pdf

VALERO GARCÉS, Carmen (2002). Traducir de y para los que llegan: una incipiente realidad. Carmen VALERO GARCËS; Guzmán Mancho Barés (eds.). Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos. Nuevas necesidades para nuevas realidades. Community interpreting and translating: new needs for new realities. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá –Servicio de Publicaciones, 61-70.

VALERO GARCÉS, Carmen (2006). Formas de mediación intercultural. Traducción e Interpretación en los servicios públicosMadrid: Editorial Comares.

Programari

 • Aula virtual: Moodle, 
 • Processador de text: Word (o similar)
 • Lector de pdf: Acrobat Reader (o similar), 
 • Navegador: Chrome (o similar)