Logo UAB
2021/2022

Mitjans de Comunicació, Responsabilitat Social i Ciutadania

Codi: 42447 Crčdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313227 Mitjans, Comunicació i Cultura OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitąries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Ferré Pavia
Correu electrņnic:
Carme.Ferre@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritąria:
espanyol (spa)

Prerequisits

L'únic prerequisit és l'habitual del màster. Saber expressar-se en català, castellà o anglès.

Objectius

 

Reflexionar sobre la desigualtat en el tractament de la informació i pensar propostes dinamitzadores per a aprofundir en l'exercici de la responsabilitat periodística i de la responsabilitat de les empreses de comunicació.

 

Competčncies

 • Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autņnom a autodirigit.
 • Saber analitzar les noves formes de comunicació social generades per les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) a fi d'innovar en les prąctiques de producció mediątica i cultural i resoldre els problemes plantejats en els nous entorns.
 • Ser capaē de planificar i dirigir projectes de recerca bąsica i aplicada en comunicació mediątica i cultura
 • Ser capaē de planificar, dirigir i avaluar estratčgies comunicatives mediątiques per construir temes informatius complexos.
 • Treballar en equips de carącter interdisciplinari i dirigir-los

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar la qualitat periodķstica des del punt de vista professional i čtic dels continguts dels media
 2. Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 3. Diagnosticar les xarxes i iniciatives de comunicació ciutadanes i dels mitjans comunitaris
 4. Dirigir i editar propostes de continguts alternatius, comunitaris i institucionals.
 5. Dirigir i editar propostes de continguts socials per a mitjans de comunicació de masses
 6. Dissenyar projectes d'investigació relacionats amb la responsabilitat social de les empreses de comunicació
 7. Identificar males prąctiques en l'activitat de les empreses periodķstiques atenent als principis de responsabilitat corporativa.
 8. Planejar estudis d'equip i amb carącter multidisciplinari en el camp de la comunicació amb carącter social
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autņnom a autodirigit.
 10. Treballar en equips de carącter interdisciplinari i dirigir-los

Continguts

 

Breu descripció dels continguts:

 1. Ètica periodística i participació ciutadana.
 2. Visibilització mediàtica dels temes socials.
 3. Responsabilitat Social Corporativa i Comunicació.
 4. Espectacularització de la informació política.

 

Metodologia

 1. Classes magistrals
 2. Estudi de casos
 3. Lectures
 4. Tutories
 5. Realització de treballs

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mņdul.

Activitats formatives

Tķtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 25 1 9
Estudi de casos 5 0,2 2
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 4
Tipus: Autņnomes      
Realització d'un treball de curs, lectures 105 4,2 9, 10

Avaluació

Disseny d'un projecte de recerca o divulgatiu de la recerca d'acord amb els principis de l'RSC (50%).

Participació en les sessions (20%)

Proves de seguiment (30%)

 

La recuperació es podrà fer del projecte (50%), en el calendari marcat per la coordinació del màster i sempre que s'hagi avaluat prèviament i s'hagi participat en els 2/3 de les activitats.

Activitats d'avaluació

Tķtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Disseny d'un projecte de recerca o paper acadčmic d'acord amb els principis de l'RSC 50 0 0 2, 6, 8, 9
Participació en les sessions 20 0 0 3, 4, 7, 10
Proves de seguiment 30 0 0 1, 4, 5

Bibliografia


L’espectacularització de la informació política als mitjans catalans i els seus efectes en la ciutadania (2008-2010)
Doctoranda: CARRILLO, Nereida
Directora: Carme Ferré (UAB)
Programa de Doctorat: Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB)

La visibilització dels temes socials a través dels mitjans. El cas de les tripulacions abandonades a la Mediterrània
Doctoranda: GAYÀ, Catalina
Directora: Carme Ferré (UAB)
Programa de Doctorat: Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB)

La familia homosexual en la ficción televisiva: las prácticas narrativas de Brasil y España como relatos de las nuevas representaciones afectivo-amorosas
Doctoranda: MARTINS, Aline
Directora: Carme Ferré (UAB)
Programa de Doctorat: Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB)

La comunicación en la formación de actores sociales en ambientes de riesgo. Análisis de casos desde la comunicación alternativa con grupos de jóvenes
Doctoranda: MELLO, Fernanda
Directora: Carme Ferré (UAB)
Programa de Doctorat: Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB)


La comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y su incidencia en la reputación de las empresas de comunicación
Doctorand: OROZCO, Jaime A.
Directora: Carme Ferré (UAB)
Programa de Doctorat: Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB)

La responsabilidad social corporativa en la gestión de las empresas de comunicación. Tres casos de empresas de comuninación iberoamericanas (2008-2011) (tesi doctoral en curs)
Doctoranda: TOLOTTI, Cristiane
Directora: Carme Ferré (UAB)
Programa de Doctorat: Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB)

Programari

No es necessita un programari específic.