Logo UAB
2021/2022

Teoria i Estructura de les Relacions Públiques

Codi: 104776 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions OB 1 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ileana Lis Zeler
Correu electrònic:
Ileana.Zeler@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Estrella Barrio Fraile

Prerequisits

No és necessari cap requisit previ.

Objectius

 • Conèixer la disciplina des dels seus fonaments teòrics, conceptualització i orígens històrics.
 • Conèixer la dimensió professional de l'activitat a Espanya i al mon.
 • Conèixer les àrees d'especialització de les Relacions Públiques.
 • Conèixer les eines bàsiques de les Relacions Públiques.
 • Conèixer els principis i l'ètica per l'exercici de la professió a l'àmbit de les organitzacions.

Competències

 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i de document útil per a l’elaboració de missatges.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip.
 • Determinar l’estructura i les funcions del context tecnològic i econòmic de les organitzacions.
 • Diferenciar les principals teories relatives a la comunicació de les organitzacions, que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits.
 • Establir objectius de comunicació i dissenyar i aplicar les estratègies més adequades per a la comunicació de les organitzacions i els seus treballadors, clients i usuaris i la societat en general.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar d’acord amb la deontologia professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Acceptar la discrepància i no menysprear altres persones, col·lectius o institucions per raó ideològica, de raça, gènere, discapacitat, etc.
 2. Adaptar-se a noves situacions relacionades amb un entorn professional en contínua transformació.
 3. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 4. Demostrar capacitats de lideratge i iniciativa.
 5. Explicar les teories que caracteritzen la comunicació persuasiva en l'àmbit de les accions de les relacions públiques.
 6. Generar idees creatives en el seu entorn de desenvolupament professional.
 7. Preparar les accions comunicatives per als públics interns i externs d'una organització.
 8. Reconèixer i distingir la tipologia professional i funcions dels diferents subjectes que intervenen en les organitzacions per poder aplicar les millors tècniques de les relacions públiques a cada cas.
 9. Transmetre oralment els missatges de l'organització en les situacions en què calgui.
 10. Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre decisions estratègiques.
 11. Trobar el que és substancial i rellevant en documents de l'assignatura.
 12. Utilitzar l'aprenentatge de les tècniques de les relacions públiques per explicar i divulgar oralment i per escrit les informacions relatives a les organitzacions als públics específics.

Continguts

Tema 1: Les Relacions Públiques: conceptualització i definició

Tema 2: Conceptes fonamentals de les Relacions Públiques

Tema 3: Origen i evolució de les Relacions Públiques

Tema 4: Els models de gestió de les Relacions Públiques

Tema 5: La professió i el seu desplegament a les organitzacions

Tema 6: Àrees d'especialització de les Relacions Públiques

Tema 7: Reptes d'investigació en les Relacions Públiques

Tema 8: Els principis i l'ètica del professional de les Relacions Públiques

* El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere. S'inclourà la perspectiva de gènere en l'anàlisi de la figura del o de la professional de les Relacions Públiques.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Metodologia

L'assignatura es divideix en sessions teòriques i pràctiques. Les sessions teòriques consisteixen en la presentació dels conceptes generals del tema, així com la reflexió i debat dels alumnes a partir de les lectures suggerides. I les sessions pràctiques constaran d'exercicis pràctics i activitats grupals amb la finalitat d'assimilar els aspectes teòrics presentats.

Respecte a les sessions pràctiques, la classe es dividirà en subgrups per a poder fer treballs personalitzats amb els tutors de seminari o pràctiques. En aquestes sessions, es realitzaran exercicis grupals, plantejats en classe, directament relacionats amb els temes desenvolupats en l'assignatura. En aquests exercicis s'implementarà el mètode de l'estudi de cas, la resolució de problemes de comunicació i / o la lectura, anàlisi i posada en comú dels articles especialitzats que la professora consideri d'interès per a la matèria. Com a colofó a l'assignatura l'alumnat farà un treball final basat en l'estudi d'una experiència real de gestió de les relacions públiques en una empresa / institució. Aquest treball final es realitzarà de manera grupal (amb el mateix grup format a les sessions pràctiques). D'aquesta manera l'alumnat contrastarà en la praxi el coneixement teòric explicat en classe.

L'alumnat disposarà al campus virtual de materials complementaris vinculats a bloc temàtic. Aquests materials hauran de ser llegits i revisats amb antelació tant per a fer les pràctiques com per a preparar la prova teòrica final.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions expositives i pràctiques 160 6,4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
Tipus: Supervisades      
Avaluació 25 1 5, 7, 8, 10, 12
Tipus: Autònomes      
Treballs, pràctiques i lectures 95 3,8 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11

Avaluació

El sistema d'avaluació de l'assignatura està basat en els següents criteris:

- Activitat A: Control de coneixement (40%): examen teòric final. Per a superar l'assignatura, el test haurà de ser aprovat amb una qualificació igual o superior a 5,0 (condició indispensable).

- Activitat B: Realització i presentació de les activitats pràctiques (30%). En cas de no presentar #dins del termini i en la forma escaient les activitats pràctiques, s'obtindrà una nota igual a 0,0. La nota global del criteri B s'obtindrà a partir de la mitjana del conjunt de notes de les activitats.

- Activitat C: Realització i presentació del treball pràctic final (30%): estudi sobre la gestió i estructura de les relacions públiques d'una organització a partir de fonts primàries (entrevista a un/a responsable de comunicació).

A (40%) + B (30%) + C (30%) = 100% QUALIFICACIÓ FINAL DE L'ASSIGNATURA

* Per a superar l'assignatura és obligatori obtenir una nota igual o superior a 5,0 cadascun dels criteris d'avaluació (A, B i C).

Reavaluació

a) L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura i haver obtingut almenys un 3,5 de nota mitjana ponderada de l'assignatura.

b) La teoria pot recuperar-se només si l'o l'estudiant ha obtingut entre un 3,5 i un 4,9 en la qualificació dela prova teòrica. La prova de recuperació consistirà en un examen d'avaluació de coneixements teòrics.

c) L'alumnat que hagi tret una D en una de les pràctiques, ja sigui perquè ha suspès o perquè no l'hagi presentat (sempre que sigui per raons degudament acreditades i acceptades per l'equip docent), tindrà l'opció de presentar-se a la seva recuperació durant el període establert ad hoc. La recuperació de cada pràctica consistirà en la resolució d'un cas o problema de comunicació a l'aula (dia o hora a determinar).

d) El treball final de l'assignatura (30%) és un treball avaluable que no es podrà recuperar, pel fet que resulta pràcticament impossible la realització d'un altre treball d'aquestes característiques amb el temps que es disposa.

Segona matrícula

En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en una prova teòrica (test). La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Plagi

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

 

IMPORTANT

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats pràctiques 30% 15 0,6 2, 4, 8, 10, 11, 12
Proba teòrica 40% 2 0,08 2, 4, 8, 10, 11, 12
Treball grupal final 30% 3 0,12 1, 3, 5, 6, 7, 9

Bibliografia

 • Aced, Cristina (2018) Relaciones Públicas 2.0. Cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Editorial UOC. 
 • Arceo, José Luis (Coor.) (2004): Las Relaciones Públicas en España. McGraw-Hill, Madrid.
 • Barquero, José Daniel (2008): El libro de oro de las Relaciones Públicas y el marketing (recurso electrónico). Barcelona, Deusto.
 • Castillo, Antonio (2009): Relaciones Públicas: teoría e historia. UOC, Barcelona. Libro electrónico de Antonio Castillo (Libro de RRPP )(Ant_Castillo)-pdf
 • Grunig, James i Hunt, Todd (2003): Dirección de Relaciones Públicas. Gestión 2000.com. Barcelona.
 • Oliveira, Andrea; Capriotti, Paul i Zeler, Ileana (2019). Investigación de los públicos en los modelos de planificación estratégica de comunicación, Sphera Publica, 2(19), 21-35.
 • Palencia-Lefler i Ors, Manuel (2011): 90 técnicas de comunicación y relaciones públicas. Profit, Madrid.
 • Wilcox, Dennis L., Cameron, Glen T. i Xifra, Jordi (2012). Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas (10ma ed.). México: Pearson.
 • Xifra, Jordi (2011): Manual de Relaciones Públicas e Institucionales. Tecnos. Madrid.
 • Xifra, Jordi i Lalueza, Ferrán (2009): Casos de Relaciones Públicas y comunicación corporativa. Pearson, Madrid.

Programari

Per a aquesta assignatura no es necessita cap programa informàtic específic.