Logo UAB
2021/2022

Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques

Codi: 103153 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Patrícia Lázaro Pernias
Correu electrònic:
Patricia.Lazaro@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

La docent que figura com a responsable de l'assignatura és provisional.

Objectius

 • Conèixer i aprendre a utilitzar les principals eines i suports de relacions públiques.
 • Conèixer, diferenciar i saber utilitzar amb solvència els diferents tipus de materials escrits de relacions públiques.
 • Apropar-se als principis bàsics de normes del protocol a les empreses, organitzacions i institucions.
 • Aprendre a organitzar des d'un vessant d’estratègic i de producció diferents tipus d’esdeveniments de relacions públiques.

Competències

 • Analitzar les dades dels mercats (competència, imatge de marca) per a l'elaboració d'un pla de comunicació.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Demostrar que coneix les teories del management en la direcció d'empreses publicitàries i organitzacions.
 • Establir objectius de comunicació i dissenyar les estratègies més adequades en el diàleg entre marques i consumidors.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els principis que fonamenten l'anàlisi de l'efectivitat (relació cost-impacte).
 2. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 3. Descriure la naturalesa de les relacions d'intercanvi entre empreses-anunciants i consumidors.
 4. Diferenciar els formats de representació de les activitats de relacions públiques (consultories, esdeveniments especials, fires, gestió de crisi, publicity, etc.).

Continguts

 1. Materials escrits de Relacions Públiques.
 2. Protocol i comunicació.
 3. Planificació, organització i execució d’esdeveniments.
 4. Màrqueting de continguts.

Metodologia

Es combinaran les sessions teòriques amb el treball en casos pràctics a classe. Els estudiants hauran de preparar de manera autònoma aspectes dels casos, fer lectures especialitzades i preparar una llibreta d'aprenentatge.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 15 0,6 1, 3, 4
Problemes 35 1,4 1, 2, 4
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 1, 2
Tipus: Autònomes      
Lectures, preparació de casos i llibreta d'aprenentatge 84,5 3,38 1, 3, 4

Avaluació

A) Els exercicis pràctics que es faran a classe seran en grup (50%).

B) Examen final teòric individual 30%. Aquesta prova consistirà en mix de preguntes tipus test, premisses de resposta "veritable o fals" i resolució d'un cas. La qualificació mínima a l'examen final per poder fer la mitjana amb la resta de notes de l'assignatura serà de 3. En cas de no obtenir aquesta qualificació s'haurà de fer la prova de reavaluació.

C) Diari d'aprenentatge 15%. Els criteris d'avaluació d'aquesta eina seran (metacognició 40%, esforç i regularitat 20%, extensió de la reflexió 20%, redacció i format 20%).

 

REAVALUACIÓ

Els alumnes que no hagin arribat a un 3 a l'examen teòric podran fer reavaluació. Si la prova de reavaluació no arribés al 3 no es podria fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura i es consideraria suspesa.

Els exercicis pràctics  (un o diversos) es podran repetir sempre que el professorat així ho indiqui. En cas de repetir un exercici, la nota que computarà serà la de l'exercici repetit.

La llibreta d'aprenentatge no es podrà reavaluar.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 5% 1 0,04 1, 2
Casos pràctics a classe 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4
Examen Final 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4
Llibreta d'aprenentatge 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4

Bibliografia

Benito, Pilar (1998): Manual de protocolo, ceremonial y actos públicos. Film Ideal 2000, Barcelona.

Brown, R. (2009): Public Relations and the Social Web.

Curtichs, J.; Fuentes, M. A.; García, Y; y Toca, A. (2011): Sentido Social. La comunicación y el sentido común en la era de la Internet Social. Profit-Tinkle, Barcelona.

Fuetterer, S. (2010): Mi comunidad ....¿Me quiere o no me quiere? Best Relations, Madrid.

López-Nieto y Mallo, F.(1995): Manual de protocolo. Ariel, Barcelona.

Palencia, M. (2011): 90 Técnicas de Relaciones públicas. Manual de Comunicación Corporativa. Profit, Barcelona. 2ª edición.

 

 

 

 

Programari

No es necessita programari específic.