Logo UAB
2021/2022

Llenguatge musical II

Codi: 100658 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Gabrielle Kaufman
Correu electrònic:
GabrielleEmelie.Kaufman@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Joaquim Maria Vallvé Cordomí
Xavier Daufí i Rodergas

Prerequisits

Per cursar l’assignatura es recomana haver cursat estudis de Grau mitjà de Conservatori.

Es necessita, com mínim, coneixements equiparables a haver aprovat Llenguatge musical I.

 

Objectius

Aquesta assignatura aprofundeix en el coneixement del Llenguatge musical i pretén incidir en els aspectes més significatius dels seus elements a fi i efecte d'oferir eines bàsiques per tal d'entendre el contingut i l'estructura del discurs musical. 
 
 • Saber llegir una partitura musical de certa complexitat per quatre veus i saber identificar els elements harmònics principals (acords, cadències, modulacions etc.)
 • Ser capaç de cantar a vista una melodia senzilla anotada i de preparar una interpretació d’una cançó a quatre veus juntament amb altres estudiants
 • Ser capaç de reconèixer i anotar elements musicals d’oïda, inclosos acords de quatre notes i una melodia a dues veus
 • Ser capaç de llegir i anotar els següents xifrats musicals: el sistema americà, el sistema funcional de graus i el baix xifrat barroc
 • Saber identificar i analitzar l'estructura i forma d’una obra musical a partir d’una partitura i/o una audició, incloent formes clàssiques com la fuga i la sonata
 • Ser capaç d’harmonitzar una cançó popular, creant un arranjament musical amb seccions variades i modulacions harmòniques per més d’un instrument
 

Competències

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar conceptualment una obra de la matèria en qüestió.
 2. Demostrar un coneixement de la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la música.
 3. Descriure amb precisió l'objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 4. Discernir els elements bàsics de les grans àrees musicals i culturals del planeta i relacionar-los amb la praxi musical. Desenvolupar l'experiència de la relativitat cultural en l'acte d'escolta
 5. Discernir les equivalències i les distincions.
 6. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 7. Reconèixer els principals models i l’aplicació d’aquests a les obres musicals.
 8. Reconèixer en la praxi musical els elements de diverses cultures i de diferents èpoques històriques.

Continguts

 • Modalitat, tonalitat i atonalitat
 • Graus modals i tonals, funcions tonals
 • Acords tríades i quatríades, inversions, enllaços, cadències i modulacions
 • Realització harmònica i els xifrats (xifrat americà, xifrat barroc i xifrat funcional de graus)
 • Anàlisi formal i de gènere: Fuga, Sonata, Variació i formes petites

Metodologia

La metodologia que es durà a terme al llarg de l'assignatura es basarà en aquests principis: 

• Les classes es realitzaran a un nivell eminentment pràctic. 

• El treball de coneixement teòric serà una conseqüència de la pràctica diària. 

• Els procediments bàsics sobre els quals es desenvoluparan les activitats a l'aula seran l'escolta, l'expressió, la interpretació, la comprensió i la creació musicals. 

• S'alternarà el treball en grup i el treball individual. 

• S’utilitzarà software informàtic tant a nivell individual amb programari lliure (musescore...) com, si es pot en laboratori docent específic

 • Es faran activitats d’anàlisi i pràctica musical en grups reduïts

 L'estudiant tindrà al moodle el material de suport per a realitzar activitats de: 

 • Educació auditiva
 • Lectura d'obres musicals 
 • Anàlisi d'estructures i elements propis del llenguatge musical. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi d'estructures i formes musicals 21 0,84 1, 2, 4, 5, 7
Escolta i lectura d'obres musicals, reconeixement de gèneres 21 0,84 5, 6
Tipus: Supervisades      
Activitats d'anàlisi i pràctica musical, informàtica i moodle 34 1,36 1, 2, 5, 7
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi de repertori proposat a classe. 26 1,04 2, 5, 7
Realització melodies, xifrats, cadències, funcions harmòniques, dictats 40 1,6 1, 2, 5, 7

Avaluació

L'avaluació es basarà en els següents aspectes: 

 • L'avaluació continuada de la pràctica a l'aula i d'altres activitats al moodle 
 • Àmbit de lectura, afinació, interpretació 
 • Àmbit d’audició i dictats 
 • Àmbit d’anàlisi 
 • Creació i realització harmònica 

El calendari d'avaluació consta de diverses activitats:

QÜESTIONARIS SOBRE EL TEMARI DE CLASSE 10%

Es realitzaran qüestionaris previs a les classes amb la qualificació d’apte o no apte. No seran elements obligatoris per aprovar l’assignatura.

EXERCICIS DE CONEIXEMENTS MÍNIMS 30%

Hauran exercicis de coneixements mínims sobre el temari essencial de l’assignatura. Seran de compliment obligatori i es necessitarà una puntuació mínima de 4 a cada exercici per poder fer mitjana de nota final. En cas d’obtenir una nota inferior l’alumne podrà presentar-se a les recuperacions de juny.

ANÀLISI SONATA 10%

Haurà un examen a l'aula, avaluant la capacitat d’anàlisar una sonata clàssica. Serà de compliment obligatori però sense nota mínima.

EXAMEN ORAL 20%

Consistirà d’una interpretació coral de quatre veus amb altres estudiants i una lectura a vista individual. En connexíó amb l'examen també s’haurà de lliurar un enregistrament individual d’una cançó prèviament acordada. Serà de compliment obligatori amb una nota mínima per fer la mitjana final de 3 sobre 10. En cas d’obtenir una nota inferior l’alumne podrà presentar-se a les recuperacions de juny.

TREBALL DE CREACIÓ 30%

Al final de curs s’haurà d’entregar un treball de creació amb una realització harmònica d’una melodia popular i una interpretació pròpia de la obra. Serà de compliment obligatori però sense nota mínima.

Tindran dret d'accedir a la recuperació del percentatge de qualificació corresponent a la part escrita els alumnes qui tinguin una mitjana ponderada de 3/10.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professors vetllaran perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Anàlisi sonata 10% 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 7
Exercicis de coneixements mínims 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Oral 20% 1 0,04 5
Qüestionaris 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball de creació 30% 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 7, 8

Bibliografia

GARCÍA, J. M., Forma y estructura en la música del s. XX, ed. Alpuerto, Madrid, 1996. 
 
HINDEMITH, P., Armonía Tradicional, ed. Ricordi Americana, Buenos Aires, 2009. 
 
HODEIR, A., Cómo conocer las Formas de la Música, ed. Edaf, Madrid, 1988.
 
KÜHN, C., Tratado de la Forma Musical, ed. Labor, Barcelona, 1992. 
 
MICHELS, U., Atlas de Música, I, Alianza Editorial, Madrid, 1985. 
 
MICHELS, U., Atlas de Música, II, Alianza Editorial, Madrid, 1992.
 
PISTON, WALTER, Armonía,Labor, Barcelona, 1992.
 
SCHOENBERG, A., Funciones Estructurales de la Armonía, ed. Labor, Barcelona,1990. 
 
SEGARRA, I., El Meu llibre de Música V, ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986. 
 
XUCLÀ, T., Harmonia popular i moderna, Edicions El mèdol, Tarragona, 1998.
 
ZAMACOIS, J., Tratado de Armonía, ed. Labor, Barcelona, 1982 (3 volums).
 
ZAMACOIS, J., Curso de formas musicales, ed. Labor, Barcelona, 1994. 
 
(Hi haurà la informació complementària al moodle de l'assignatura: apunts d'harmonia, webs d'exercicis i teoria musical...).

Programari

Musescore/Finale

Audacity o semblant