Logo UAB
2021/2022

Conceptes fonamentals de patrimoni artístic i museografia

Codi: 100542 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art FB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Vie Riba
Correu electrònic:
Anna.Vie@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Es poden proposar algunes lectures en altres idiomes (castellà, anglès, francès o italià)

Equip docent

Anna Vie Riba

Prerequisits

Cap

Objectius

Introducció al passat i present del patrimoni cultural amb la finalitat d'entendendre l'origen i desenvolupament de la cultura del patrimoni i els museus y de conèixer els principals reptes del sector en la actualitat

Competències

 • Aplicar el domini de l'instrumental crític i metodològic fonamental per comprendre i narrar la història de l'art i per reflexionar sobre la professió de l'historiador de l'art.
 • Demostrar que es tenen coneixements bàsics de museologia i museografia, així com de la problemàtica actual sobre la conservació i la restauració del patrimoni artístic
 • Expressar coneixements específics sobre l'origen, l'evolució i els diversos camps d'estudi de la història de l'art, així com sobre els temes, el vocabulari i els debats clàssics i actuals de la disciplina.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar conceptes bàsics de museologia i museografia
 2. Analitzar els debats actuals o passats sobre gestió, conservació, restauració i sistemes de documentació del patrimoni artístic.
 3. Analitzar els debats clàssics i actuals de la disciplina.
 4. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 5. Reconèixer els coneixements metodològics, iconogràfics i de teoria de l'art per fer la lectura d'una imatge artística.
 6. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

TEMA 1: HISToRIA Y ACTUALIDAD DEL PATRIMONIO

TEMA 2: PROTECCIÓN, GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

TEMA 3: EL PATRIMONI A DEBATE

Metodologia

Lliçons magistrals, lectures obligatòries, treball de grup, sortides, etc.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lliçons magistrals, tutories i estudi 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Treball de grup, visitas, etc. 50 2 1, 2, 3, 4, 6
Tipus: Autònomes      
Lectures obligatòries 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

PROVA ESCRITA. Puntuació: 30%

TREBALL DE GRUP (només oral). Puntuació: 50%

ASSISTÉNCIA I PARTICIPACIÓ (a les classes, a les sortides, a l’exposició de treballs dels companys, etc.) Així com realització de tasques concretes. Puntuació: 20%

REVISIÓ:  en el moment de la realització de cada activitat avaluativa informarem a l'alumnat a traves del campus virtual del procediment i data de revisió de les qualificacions

RECUPERACIÓ FINAL: nomes es podrà recuperar la prova escrita i si es inferior a un 3

NO AVALUABLE: l'estudiant rebrà aquesta qualificació sempre que no hagi lliurat mes del 30% de les activitats d'avaluació

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació activa a les classes, sortides, etc. 20 0 0 1, 2, 3
Prova escrita 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5
Treball de grup 50 0 0 1, 2, 3, 4, 6

Bibliografia

Lectures obligatòries 

1. Dossier de curs (s’ha de comprar al Servei de Reprografia).

2. Legislació:

- Ley del patrimonio histórico español, 16/1985:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534  

- Llei de museus, 17/1990, i Llei del Patrimoni Cultural Català, 9/1993:

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/museus/Recursos/normativa/ 

3. Codi de deontologia de l’ICOM per als museus

http://icom.museum/who-we-are/the-vision/code-of-ethics.html

 

Bibliografia general 

Ballart Hernández, J. i Juan Tresserras, J., Gestión del patrimonio cultural, Barcelona, 2001.

Bolaños, M., La memoria del mundo. Cien años de museología 1900-2000, Gijón, 2002.

Choay, F., Alegoría del Patrimonio(1992), Barcelona, 2007.

Donaire, J. A., Turisme cultural. Entre l’experiència i el ritual, Girona, 2008.

Duncan, C., Rituales de civilización(1995), Murcia, 2007.

Gob, A., Le musée, une institution dépassé?, Paris, 2010.

Gómez Martínez, J., Dos museologías. Las tradiciones anglosajona y mediterránea: diferencias y contactos, Gijón, 2006

González-Varas, I., Patrimonio cultural. Conceptos, debates y problemas, Madrid, 2015.

Hernandez Hernandez, F., El patrimonio cultural: la memoria recuperada, Gijón, 2002.

Iniesta i Gonzàlez, M., Els gabinets del món. Antropologia, museus i museologia, Lleida, 1994.

Lowenthal, D., El pasado es un país extraño, Madrid, 1998.

Padrós Reig, C., Derecho y cultura, Barcelona, 2000.

Poulot, D.,Patrimoine et musées. L´institution de la culture, París, 2001.

Recht, R., Pensar el patrimonio. Escenificación y ordenación del arte, Madrid, 2014.

Rivière, G.–H., La museología, Madrid, 1993.

Settis, S., Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, Turín, 2002.

Programari

es faicilitarà el primer dia de classe