Logo UAB
2020/2021

Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics

Codi: 44356 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316479 Interpretació de Conferències OT 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Suades Vall
Correu electrònic:
Anna.Suades@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Prerequisits

Aquest mòdul no té cap pre-requisit

Objectius

 • Desenvolupar les competències necessàries per exercir d'intèrprets en l'àmbit dels serveis públics (hospitals, escoles, oficines d'atenció al ciutadà, etc.).
 • Aprendre a gestionar la terminologia especialitzada, així com els recursos documentals existents;
 • Aprendre a utilitzar correctament les tècniques i eines pròpies de la interpretació d'enllaç o bilateral;
 • Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per poder actuar d'enllaç lingüístic i cultural entre l'administració pública i la població estrangera.

Competències

 • Aplicar la tècnica de la traducció a la vista a nivell professional.
 • Aplicar la tècnica d’interpretació d’enllaç a nivell professional.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar amb eficàcia les estratègies de resolució de problemes a la interpretació en els serveis públics.
 2. Aplicar amb eficàcia les estratègies de resolució de problemes a la traducció a la vista.
 3. Aplicar els principals codis deontològics i estàndards de qualitat de l'intèrpret en els serveis públics.
 4. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 8. Reconèixer i definir una situació comunicativa d'interpretació d'enllaç o bilateral en diferents àmbits.

Continguts

Mitjançant simulacions i/o gravacions preparades prèviament pel professorat, es recrearan situacions pròpies d'aquests àmbits en què l'alumnat haurà d'exercir d'intèrpret d'enllaç i posar en pràctica les tècniques i estratègies apreses prèviament. Aquestes situacions pràctiques i  també inclouran puntualment role-plays exercicis de traducció a la vista (per exemple, d'un consentiment informat, d'una sol·licitud o d'una autorització escolar) i interpretació consecutiva en xerrades (per exemple, en una xerrada sobre salut preventiva). Així mateix, es demanarà a l'alumnat que es documenti i que prepari la terminologia de les situacions que es simularan abans de cada sessió.

Metodologia

Les metodologies docents que s'aplicaran a aquest mòdul són les següents, que es detallen en l'apartat d'activitats formatives:

Dirigides:

Pràctiques d’aula

Supervisades i autònomes:

Elaboració de role plays

Preparació terminològica

Tutories

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques d'aula 27,5 1,1 1, 2, 3, 8
Tipus: Supervisades      
Preparació de role plays 11 0,44 1, 2, 3, 8
Preparació de terminologia 11 0,44 1, 2, 3, 8
Tipus: Autònomes      
Pràctica autònoma 97,5 3,9 4, 5, 6, 7

Avaluació

Prova pràctica d’ISP

33,3 %

Prova pràctica d’ISP

33,3 %

Elaboració de  i preparació role-plays terminològica

33,3 %

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat). En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l'estudiant és un 5.

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

En el moment de lliurar laqualificació final prèvia a l'acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el docent i l'estudiant.

Nota: La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitat d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració de terminologia i preparació de role-plays 33,3% 1 0,04 2, 4, 5, 6, 7
Prova pràctica d'ISP 33,3% 1 0,04 1, 2, 3, 8
Prova pràctica d'ISP 33,3% 1 0,04 1, 2, 3, 8

Bibliografia

BANCROFT, M. A.; GARCÍA-BEYAERT, S.; ALLEN, K; CARRIERO-CONTRERAS, G. i SOCARRAS-ESTRADA, D. (2015).   Culture and The Community Interpreter. An International Textbook. Language Press.

JIMÉNEZ IVARS, Mª. A. (2012).  Castelló de la Plana: Primeros pasos hacia la interpretación inglés-español. Universitat Jaume I. Servei de Comunicació.

UGARTE, X. (2011).  Pràctica de la interpretació anglès-català. Vic: Eumo.