Logo UAB
2020/2021

Genòmica Mèdica i Bioinformàtica

Codi: 44344 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313802 Genètica Avançada / Advanced Genetics OT 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Surrallés Calonge
Correu electrònic:
Jordi.Surralles@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Massimo Bogliolo
Lidia Gonzalez Quereda
Jordi Minguillon Pedreño
Adriana Lasa Laborde
Benjamin Rodriguez Santiago

Equip docent extern a la UAB

Clara Serra

Prerequisits

Un grau en alguna de les biociències

Objectius

Introducció a les aplicacions de la medicina genòmica al diagnòstic, comprensió i tractament de les malalties genètiques.

Introducció a l'analisis bioinformàtic de variants genètiques, bases de dades, filtratge de variants

Bases del consell genètic

Terapies avançades pel tractament de malalties de base genètica

Genètica mèdica i dismorfologia

Competències

 • Demostrar coneixement en la gestió de la informació i del coneixement.
 • Dissenyar i aplicar la metodologia científica en la resolució de problemes.
 • Dominar l'anàlisi genètica, com a eina transversal aplicable a qualsevol àmbit de la Genètica.
 • Identificar i proposar solucions científiques a problemes relacionats amb la investigació genètica tant a nivell molecular com d'organisme i demostrar una comprensió de la complexitat dels éssers vius.
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i altres recursos relacionats amb la genètica i camps afins.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar en anglès oralment i per escrit en un entorn internacional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la informació bibliogràfica sobre les normes i la Legislació en matèria d'Avaluació de riscos.
 2. Aplicar les metodologies i coneixements adquirits sobre anàlisi bioinformàtica del genoma en la resolució de problemes pràctics en genòmica mèdica.
 3. Demostrar responsabilitat en la gestió d'informació i coneixement i en la direcció de grups i / o projectes en equips multidisciplinaris.
 4. Demostrar un coneixement de l’anàlisi genètica aplicada a la genòmica de casos clínics.
 5. Escriure resumen crítics sobre seminaris impartits.
 6. Escriure un informe que considera que l'ús de la metodologia utilitzada en el mòdul per a resoldre un problema específic.
 7. Identificar i comparar les diferents metodologies d’anàlisi molecular de la variabilitat genètica i de la genòmica mèdica.
 8. Identificar les metodologies bioinformàtiques adequades per aplicar a l’anàlisi genòmica aplicada a la medicina personalitzada.
 9. Preparar i fer presentacions en seminaris.
 10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 11. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar en anglès oralment i per escrit en un entorn internacional.

Continguts

Introducció a les aplicacions de la medicina genòmica al diagnòstic, comprensió i tractament de les malalties genètiques.

Introducció a l'analisis bioinformàtic de variants genètiques, bases de dades, filtratge de variants

Bases del consell genètic

Terapies avançades pel tractament de malalties de base genètica

Genètica mèdica i dismorfologia

Metodologia

Classes teòriques

Docencia basada en resolució de problemes

Classes a l'aula de bioinformàtica

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Bioinformàtica en aula de informàtica 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Classes teòriques 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Anàlisis bioinformàtic 50 2 2, 8
Tipus: Autònomes      
treball escrit 40 1,6 2, 4, 5, 7

Avaluació

Examen de la part teòrica, avaluacio de resolució de problemes a l'aula de bioinformatica i treball escrit

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Resolucio bioinformatica de problemes aula informàtica 25% 3 0,12 2, 4, 7, 8
examen 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
treball escrit 25% 3 0,12 4, 5, 6, 8, 11

Bibliografia

Serà mostrada durant les classes