Logo UAB
2020/2021

Assessorament i Tècniques d'Entrenament Psicològic per a Esportistes

Codi: 43889 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316214 Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Miquel Torregrossa Álvarez
Correu electrònic:
Miquel.Torregrossa@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Susana Pallarés Parejo

Equip docent extern a la UAB

Anna Vilanova

Prerequisits

L'assignatura es cursa el primer semestre del primer curs i  no te prerequistis.

Objectius

Els objectius generals d'aquest modul son:

 • descriure i analitzar la carrera de l'esportista des d'una perspectiva global i de desenvolupament
 • treballar les transicions esportives i la carrera dual (combinació d'esport i estduis o treball)
 • treballar el rol de l'entorn de l'esportista en el seu desenvolupament (entrenadors, famílies, ambients)
 • descriure i analitzar temes d'actualitat en psicologia de l'esport (e.g., carrera en l'esport femení, LGTBI) 

 

 

Competències

 • Analitzar els factors psicològics que influeixen en la iniciació, el rendiment i l’abandonament esportius.
 • Aplicar intervencions psicològiques amb entrenadors i famílies en nens en edat escolar i en l’àmbit del rendiment esportiu i l’activitat física en relació amb la salut.
 • Avaluar l’efectivitat de les intervencions psicològiques en la iniciació, el manteniment i el rendiment esportius.
 • Conèixer els principals models d’intervenció en la iniciació esportiva i en psicologia de l’esport.
 • Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius, esportistes i aficionats) i amb famílies d’esportistes en edat escolar.
 • Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer i saber aplicar tècniques concretes per a esportistes (per exemple, visualització, autoparla).
 2. Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius, esportistes i aficionats) i amb famílies d’esportistes en edat escolar.
 3. Detectar els factors que influeixen i les tècniques necessàries per esmorteir els factors no desitjables i potenciar els desitjables.
 4. Detectar l’efectivitat de l’aplicació de les diferents tècniques (per exemple, assessorament de carrera, visualització).
 5. Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 8. Síntesi dels models d’intervenció, així com dels avantatges i els inconvenients de l’aplicació de cada model.
 9. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Continguts

 • Esportista i carrera esportiva des d'una perspectiva global
  • La transició de Júnior a Senior (TJS)
  • La retirada esportiva
  • Transicions no normatives
 • Models d'assessorament a esportistes 
 • Carreres duals, aproximació cultural, gènere i esport 

Metodologia

 • Dirigides
  • Classes magistrals
  • Presentació oral de treballs
 • Supervisades
  • Tutories
 • Autònomas
  • Lectura d'articles i informes d'interes
  • Elaboració de treballs i informes
  • Estudi personal

La metodologia d'impartició i avaluació pot patir modificacions en funció de la situació sanitària pel COVID19.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 22 0,88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Lectura i elaboració de treballs 76 3,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Evidència 1

El professorat proporcionarà material en les classes magistrals sobre carreres esportives, transicions i carreres duals. Es demanarà un treball-reflexió argumentada i culturalment informada sobre els models i la seva aplicabilitat en diferents contextes.

Evidència 2

L'estudiant entrevistarà un esportista en relació a algun dels continguts desnvolupats durant el curs (e.g., carrera dual, gènere, transicions). L'entrevista es transcriura i s'haura de lliurar un informe de la mateixa. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1. Reflexió a partir del material proporcionat pels professors 40% 8 0,32 6, 7, 8, 9
EV2. Entrevista a un esportista i informe 60% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Pallarés, S., Azócar, F., Torregrosa, M., Selva, C., & Ramis, Y. (2011). Modelos de trayectoria deportiva en waterpolo y su implicación en la transición hacia una carrera profesional alternativa. Cultura, Ciencia Y Deporte, 6, 93–103. http://doi.org/10.12800/ccd.v6i17.36 

Pallarès, S., Torregrossa, M., & Pérez-Rivases, A. (2017). No es por casualidad. Seis historias de mujeres en el deporte. Barcelona: Amentia Editorial.

Stambulova, N., & Wylleman, P. (2014). Athletes career development and transitions. In A. G. Papaioanu & D. Hackfort (Eds.), Companion to sport and exercise psychology: Global perspectives and fundamental concepts (pp. 603–620). London: Routledge.

Torregrosa, M., Chamorro, J. L., & Ramis, Y. (2016). Transición de júnior a sénior y promoción de carreras duales en el deporte: una revisión interpretativa. Revista de Psicología Aplicada Al Deporte Y Al Ejercicio Físico, 1, 1–11.

Torregrosa, M., & González, M. D. (2013). Athletes’ careers in Spain: Professionalization and developmental consequences. Athletes’ Careers Across Cultures. http://doi.org/10.4324/9780203545683

Torregrosa, M., Ramis, Y., Pallarés, S., Azócar, F., & Selva, C. (2015). Olympic athletes back to retirement: A qualitative longitudinal study. Psychology of Sport and Exercise, 21, 50–56. http://doi.org/10.1016/j.psychsport.2015.03.003

Vilanova, A., & Puig, N. (2013). Compaginar la carrera deportiva con la carrera académica para la futura inserción laboral: ¿una cuestión de estrategia? Revista de Psicologia Del Deporte, 22(1), 61–68.

Vilanova, A., & Puig, N. (2016). Personal strategies for managing a second career: The experiences of Spanish Olympians. International Review for the Sociology of Sport, 51(5), 529–546. http://doi.org/10.1177/1012690214536168