Logo UAB
2020/2021

Metodologia de Recerca

Codi: 43767 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4315970 Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció OT 0 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Olga Torres Hostench
Correu electrònic:
Olga.Torres.Hostench@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

María Pilar Sánchez Gijón
Olga Torres Hostench

Prerequisits

Conèixer els fonaments de les tecnologies de la traducció.

Objectius

En finalitzar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:

 • Comprendre els conceptes i enfocaments bàsics de la recerca científica.
 • Comprendre els mètodes de recerca més habituals en l'àmbit de les tecnologies de la traducció.
 • Analitzar críticament la metodologia d'un treball de recerca de l'àmbit de les tecnologies de la traducció.
 • Identificar fonts documentals sobre metodologia de la recerca sobre tecnologies de la traducció.

Competències

 • Definir, avaluar i solucionar problemes relacionats amb les tecnologies de la traducció
 • Dissenyar i dur a terme treballs d'investigació sobre tecnologies de la traducció sent capaç d'aplicar mètodes d'investigació adequats i proposar solucions de millora.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els diferents mètodes i recursos per a la investigació en algun dels àmbits de la traductologia en el context de les tecnologies de la traducció.
 2. Concebre un procés d'investigació en algun dels àmbits de la traductologia en el context de les tecnologies de la traducció.
 3. Dur a terme anàlisis crítiques i síntesi d'idees noves en algun dels àmbits de la traductologia en el context de les tecnologies de la traducció.
 4. Planificar les fases i recursos per dur a terme un procés d'investigació en algun dels àmbits de la traductologia en el context de les tecnologies de la traducció.
 5. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 7. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 8. Utilitza la documentació pertinent per a un procés d'investigació en algun dels àmbits de la traductologia en el context de les tecnologies de la traducció.

Continguts

Fonaments de la recerca

Metodologies i instruments de recerca

Estudis de cas i anàlisi de projectes

Metodologia

La metodologia utilitzarà les activitats formatives descrites a la taula.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral 75 3 7
Realització de pràctiques a l'aula 10 0,4 3, 5, 7
Tipus: Supervisades      
Elaboració de treballs 49 1,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Presentació oral de treballs 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Lectura de la bibliografia 240 9,6 7, 8

Avaluació

Les activitats d'avaluació s'indiquen a la taula. Cada professora concretarà en el seu programa les activitats d'avaluació específiques.

Normativa d'avaluació de la FTI
(COAT 18/01/2018)

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió.
La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.
S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació oral 10% 0 0 5
Treball escrit sobre els fonaments de la recerca 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball escrit sobre metodologies i instruments de recerca 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball escrit sobre un estudi de cas 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

Creswell, J. W. (2014). Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 3ª ed. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE.

Flick, U. (2007a). Designing qualitative research. Londres [etc.]: SAGE.

Flick, U. (2007b). Managing quality in qualitative research. Los Angeles: SAGE.

Flick, U. (2009). An Introduction to qualitative research. Londres [etc.]: SAGE.

Rojo López, A. M. (2013). Diseños y métodos de investigación en traducción. Madrid: Síntesis.

Saldanha, G., & O’Brien, S. (2013). Research Methodologies in Translation Studies. Manchester, UK: St. Jerome Publishing.

Van Peer, W., Hakemulder, J., & Zyngier, S. (2012). Scientific methods for the humanities. Amsterdam [etc.]: Benjamins.