Logo UAB
2020/2021

Dret Social i Relacions Laborals Comparades

Codi: 42713 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313228 Política Social, Treball i Benestar OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Oscar Molina Romo
Correu electrònic:
Oscar.Molina@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Miguel Angel Purcalla Bonilla

Prerequisits

No hay prerequisitos específicos.

Objectius

L'objectiu del mòdul "Dret Social Europeu i Relacions Laborals Comparades" és doble.
										
											
										
											D'una banda, pretén facilitar el coneixement del contingut social del dret primari europeu. Referent a això, s'analitzarà el contingut de reglaments, directives, recomanacions, resolucions i altres textos jurídics de la Unió Europea en matèria laboral i de Seguretat Social. Així mateix, serà objecte d'anàlisi la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
										
											
										
											En segon lloc, el mòdul té també com a objectiu analitzar des d'una perspectiva comparada, els sistemes de relacions laborals de diferents països, per la seva importància dins dels models socials. En aquest sentit, l'objectiu d'aquesta part del mòdul és analitzar en profunditat les diferències entre models de sindicats i les seves estratègies, i organitzacions empresarials. Així mateix, s'analitzaran diferències institucionals entre països i la seva rellevància per explicar fenòmens com les desigualtat salarial.

Competències

  • Dissenyar, implementar i avaluar les polítiques socials i els processos que incideixen en la redistribució de recursos i en la millora del benestar de la ciutadania, en diferents àmbits i des d'una perspectiva europea.
  • Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari

Resultats d'aprenentatge

  1. Analitzar les regles de procediment jurisprudencial de la Unió Europea.
  2. Descriure les directives, els reglaments, les normes i les recomanacions de la Unió Europea en matèria laboral i social.
  3. Distingir la jurisprudència europea en matèria de negociació col·lectiva.
  4. Distingir les directives laborals i socials de la Unió Europea.
  5. Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari

Continguts

El mòdul s'estructura en dues parts:
										
											
										
											 
										
											
										
											Part A. RELACIONS LABORALS COMPARADES
										
											
										
											 
										
											
										
											Sessió 1 - L'Anàlisi Comparat de les Relacions Laborals: Rellevància, Dimensions, Perspectives i teories
										
											
										
											- Les perspectives d'anàlisi de les relacions laborals
										
											
										
											- Teories més rellevants en l'anàlisi de les relacions laborals
										
											
										
											- El model d'anàlisi del 'sistema de relacions industrials'
										
											
										
											- Dimensions d'un sistema de relacions industrials
										
											
										
											- L'anàlisi comparada en les relacions industrials; teories i mètodes
										
											
										
											- Models i tipus de sindicalisme
										
											
										
											 
										
											
										
											Sessió 2 - Models de Relacions Laborals i Models de Capitalisme: Convergència o Divergència?
										
											
										
											- La teoria de models de capitalisme i les relacions laborals
										
											
										
											- Les economies coordinades de mercat
										
											
										
											- Les economies liberals de mercardo
										
											
										
											- Les economies mixtes
										
											
										
											- El debat sobre convergència i / o divergència en les relacions laborals
										
											
										
											 
										
											
										
											Sessió 3 - Relacions Laborals i Desigualtat
										
											
										
											- La relació entre relacions laborals i execució econòmica; principals teories
										
											
										
											- Neo-corporatisme, execució econòmica i desigualtat
										
											
										
											- Creixement de la desigualtat; paper de les relacions laborals
										
											
										
											- Dimensions de la Negociació Col·lectiva i Desigualtat
										
											
										
											 
										
											
										
											Sessió 4 - Globalització i Relacions Laborals
										
											
										
											- L'acció col·lectiva transnacional; repertoris i actors
										
											
										
											- Les cadenes internacionals de valor i la seva regulació
										
											
										
											- La gestió international de RRHH; perspectives
										
											
										
											- Dimensions en la gestió internacional de recursos humans


PART B. DRET SOCIAL EUROPEU Sessió 1: LLIURE CIRCULACIÓ DE TREBALLADORS - Marc normatiu i criteris del TJUE - Contingut: desplaçament i residència; accés al treball; principi d'igualtat de tracte; titularitat; exceptuacions i limitacions. - Nacionals de tercers països: immigració i ocupació. - Desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis Sessió 2.- TRANSMISSIÓ D'EMPRESES, INSOLVENCIA i ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS: -Normativa i criteris del TJUE - Experiències i casos pràctics sobre transmissió d'empreses -Experiències i casos pràctics sobre insolvència i organimos de garantia - Experiències i casos pràctics sobre acomiadaments col·lectius Sessió 3.- SEGURETAT I SALUT LABORAL I SEGURETAT SOCIAL COMUNITÀRIA: REGLES DE JOC I CASOS PRÀCTICS -Marc normatiu de la seguretat i salut laboral: evolució, directives, agenda europea 2014-2020, organismes competents - Obligacions i responsabilitats en matèria de riscos laborals: normes i criteris del TJUE - Marc normatiu de la seguretat social europea: reglaments, mètode de coordinació, principis bàsics i exemples pràctics sobre prestacions "transnacionals" Sessió 4 - QÜESTIONS PRÀCTIQUES SOBRE TECNOLOGIA I CONTROL EMPRESARIAL DE LA RELACIÓ LABORAL: marcs normatius, criteris judicials i experiències pràctiques a la UE - Els drets contraposats en joc (empresa / treballador) com a punt de partida -Control de l'ús d'internet i correu electrònic facilitat per l'empresa - Geolocalització de treballadors - Videovigilància -Teletrabajo i crowdfunding. Casos reals i solucions normatives i judicials

Metodologia

El desarrollo de la docencia de la materia y de la formación de los estudiantes se fundamenta en las siguientes actividades:


1. Actividades dirigidas:
1.1 Clases magistrales: mediante las que se facilita al estudiante una parte de las bases conceptuales de la materia. Son actividades a cargo del profesor en las que éste asumirá la explicación de la materia correspondiente a la sesión. Las clases magistrales están concebidas como un método unidireccional de transimisión de conocimientos del profesor al alumno. Se deja a las clases magistrales los aspectos de mayor aridez y complejidad de la materia, de modo que en algunas sesiones, una parte de la exposición puede quedar en manos del profesor (clase magistral) y otra en manos de los/as estudiantes mediante ponencias (vid más abajo).
1.2. Exposición de ponencias: implican la preparación y exposición ante el resto de estudiantes de la materia de una sesión o de una parte de una sesión por parte de los/as estudiantes. Para ello, los/as estudiantes recibirán el apoyo bibliográfico y la orientación del profesor de la materia. Dada la complejidad de la materia abordada y el frecuente desconocimiento previo de la misma por parte de los estudiantes, se procurará que las temáticas jurídicas a exponer sean asequibles o de mayor simplicidad. En principio, deben realizarse sendas ponencias de los dos bloques de materia impartidas: 1) política social y 2) Seguridad Social, protección social y empleo. El aprendizaje mediante clases magistrales y ponencias se complementa mediante el coloquio que les seguirá, y en el que se incentiva la participación del alummnado sin olvidar que para cada sesión los profesores de la asignatura colgarán en el campus virtual un artículo doctrinal o capítulo de libro sobre la materiaasí como, en algunos casos, disposiciones normativas de la Unión Europea.

2. Actividades supervisadas:
Se trata de actividades que los estudiantes ocasionalmente deben de realizar en aula, antes o después de la realización del coloquio. Se trata de la respuesta a preguntas relacionadas con la materia del día y/o con los artículos facilitados a los alumnos a través del campus virtual.

3. Actividades autónomas:
3.1. Elaboración del trabajo o memoria final: mediante esta actividad el estudiante deberá combinar sus habilidades en materia de gestión y consulta de documentación de diversa índole – normas, artículos doctrinales, informes y otros materiales--, sistematización de la información y en fin elaboración de conclusiones tras el trabajo realizado. El trabajo será tutorizado por alguno de los profesores de la asignatura, lo que dependerá de la temàtica escogida por cada estudiante. A estos efectos, a lo largo del cuatrimestre de impartición se fijarán cuatro días a fin y efecto de facilitar que los estudiantes puedan recibir el apoyo del profesor tanto en lo referente a la elaboración del trabajo final como las ponencias.

3.2. Preparación de ponencias: comportará, en primer lugar, la necesidad de un análisis de bibliografía y normativa relacionada con la materia a exponer, la preparación de una exposición sobre la misma y, en fin, la realización efectiva de la ponencia en horario de clases. También en esta materia podrá recibirse el asesoramiento del profesor en las horas programadas de tutoría.

3.3. Lectura de materiales y preparación de resúmenes: implica la lectura y el análisis de los artículos y normativa que, antes de cada sesión se facilitará a los alumnos en el campus virtual.
Asimismo, como se indica en el apartado de evaluación, los alumnos deberán efectuar al menos seis resúmenes de los artículos de lectura propuestos.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 22 0,88 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Exercicis pràctics 83 3,32 1, 2, 3, 4, 5
Lectura de materials i elaboració de resums d'articles 25 1 1, 2, 3, 4
Presentació a classe 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

L'avaluació del mòdul es realitzarà en base a dos elements:
										
											- En primer lloc, la participació activa dels estudiants a classe, a través de:
										
											o Presentació i discussió de lectures
										
											o Comentaris i intervencions
										
											- En segon lloc, la realització d'exercicis basats en els continguts de les sessions

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis pràctics 50 0 0 1, 2, 3, 4, 5
Participació en els debats i activitats desenvolupades a classe 15 0 0 1, 2, 3, 4, 5
Presentació a classe 45 0 0 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Parte A

Sesión 1

 

-              Locke, R., Kochan, T., & Piore, M. (1995). Reconceptualizing comparative industrial relations: Lessons from international research. Int'l Lab. Rev., 134, 139.

-              Beneyto, P. J. (2008). El sindicalismo español en perspectiva europea: de la anomalía a la convergencia/The Spanish trade unionism from an European perspective: from anomaly to convergence. Cuadernos de relaciones laborales, 26(1), 57.

-              Barranco, O., & Molina, Ó. (2014). Sindicalismo y crisis económica: Amenazas, retos y oportunidades. kult-ur, 1(2), 171-194.

-              Bernaciak, M., Gumbell-McCormic, R., & Hyman, R. (2015). El sindicalismo europeo:¿ de la crisis a la renovación?. Fundación 1o de Mayo.

-              Lucio, M. M. (2008). ¿ Todavía organizaciones del descontento?: los retos de las estrategias de renovación sindical en España. Arxius de sociologia, (18), 119-133.

-              Frege, C., & Kelly, J. E. (Eds.). (2004). Varieties of unionism: Strategies for union revitalization in a globalizing economy. Oxford University Press on Demand.

 

Sesión 2

Regini, M. (2003). Tripartite concertation and varieties of capitalism. European Journal of Industrial Relations, 9(3), 251-263.

-              Fernández, V. R., & Bazza, A. (2016). Repensando las Variedades de Capitalismo desde la Periferia. Desenvolvimento em Questão, 14(35).

-              Hall, P. A., & Soskice, D. (2001). Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage

 

Sesión 3

 

Calmfors, L., & Driffill, J. (1988). Bargaining structure, corporatism and macroeconomic performance. Economic policy, 3(6), 13-61.

-              Metcalf, D., Hansen, K., & Charlwood, A. (2001). Unions and the sword of justice: unions and pay systems, pay inequality, pay discrimination and low pay. National Institute Economic Review, 176(1), 61-75.

-              Molina, O., & Rhodes, M. (2002). Corporatism: The past, present, and future of a concept. Annual review of political science, 5(1), 305-331.

 

Sesión 4

Bieler, A., Erne, R., Golden, D., Helle, I., Kjeldstadli, K., Matos, T., & Stan, S. (Eds.). (2015). Labour and transnational action in times of crisis. Pickering & Chatto Publishers.

- Hyman, R. (2015). Tres hipótesis sobre el futuro de las relaciones laborales en Europa. Revista Internacional del Trabajo, 134(1), 5-15

- Beneyto, P. J. (2016). Trabajo y sindicalismo en la globalización Work and unionism in the globalization era. Revista Española de Sociología (RES), 25(1), 57-83.

 

PARTE B

 

Sesión 1

PURCALLA BONILLA, M.A. (2009): El trabajo globalizado: realidades y propuestas. Thomson-Aranzadi

TRIGUEROS MARTÍNEZ, L.A. (2012): Los derechos sociales fundamentales de los trabajadores inmigrantes, Comares

WEBGRAFIA:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.5.html

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=es

http://www.ugt-fica.org/images/V_GUIA_B%C3%81SICA_MOVILIDAD_INTRAEUROPEA.pdf

http://revistas.ucm.es/index.php/FORO/article/viewFile/53400/48986

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/c/document_library/get_file?uuid=27183257-5124-4381-9a15-c7d2de74243a&groupId=10128

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores/index.htm

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-22895

http://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/CT_97_2016.pdf

http://treball.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Presentar-comunicacions-de-desplacaments-transnacionals?category=

https://www.iberley.es/temas/desplazamiento-trabajadores-marco-prestacion-servicios-transnacional-12191

http://bloglaboral.garrigues.com/controles-legales-en-desplazamientos-temporales-de-trabajadores-en-la-ue

http://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-la-normativa-laboral-espa-ola-en-materia-de-desplazamiento-transnacional-de-trabajadores-se-actualiza-para-adaptarse-al-derecho-de-la-uni-n-europea/

 

Sesión 2

CERVERA SOTO, T. y CID BABARRO, C. (2016): El despido colectivo. Claves prácticas y análisis jurisprudencial, Lex Nova

PURCALLA BONILLA, M.A.: “La extinción colectiva de los contratos de trabajo en las AA públicas y en el sector público”. Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 162-2014, págs. 37-70

WEBGRAFIA:

https://www.iberley.es/temas/sucesion-empresa-subrogacion-empresarial-7791

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTc0NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzA0uQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAznj0sDUAAAA=WKE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:283:0036:0042:ES:PDF

https://www.prevencionintegral.com/documentacion/directrices-oit/r180-recomendacion-sobre-proteccion-creditos-laborales-en-caso-insolvencia-empleador

http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/extension-territorial-de-los-creditos-salariales-en-empresas-insolventes.pdf

http://www.millenniumdipr.com/archivos/1499803075.pdf

https://www.upf.edu/documents/3885005/8337152/MartaCall_editado.pdf/6d2985f3-f92c-7035-795f-80de8c87e177

 

Sesión 3

PURCALLA BONILLA, M.A. y PRECIADO DOMÈNECH, C.H.: “Salud laboral y prevención de riesgos laborales (normas generales y sectoriales)”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, nº 177-2015, págs. 185-2011

Webgrafia:

https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation/european-directives

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-osha_es

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/%3Fvgnextoid%3Dde7991ef3e065410VgnVCM1000008130110aRCRD%26vgnextchannel%3D25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=849

https://revista.seg-social.es/2017/11/14/trabajar-en-varios-paises-de-la-ue/

http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/seguridad-social-tras-el-brexit.pdf

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DFicha+Coordinacion+de+la+Seguridad+Social+en+la+UE_.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DMPDE&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352865579967&ssbinary=true

 

Sesión 4

LLAMOSAS TRAPAGA, A. (2015): Relaciones laborales y NTIC, Dykinson

PURCALLA BONILLA, M.A. y PRECIADO DOMÈNECH, C.H.: “Trabajo a distancia y teletrabajo”, Actualidad Laboral, nº 2, 2013.

Webgrafia:

http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/viewFile/13219/12378

http://www.winit.it/controllo-e-localizzazione-gps-lavoratori-e-dipendenti/

http://www.studiotrincaassociato.com/site/?p=453

https://www.cnil.fr/fr/la-geolocalisation-des-vehicules-des-salaries

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/03/Controllo-a-distanza-e-utilizzazione-di-impianti-Gps-WKI.pdf