Logo UAB
2020/2021

Finances i govern corporatiu

Codi: 41983 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4311312 Gestió, organització i economia de l'empresa / Management, Organization and Business Economics OB 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Florina Raluca Silaghi
Correu electrònic:
Florina.Silaghi@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits


No es necessiten requisits previs, tot i que són benvinguts alguns coneixements generals en estadística i optimització.

Objectius

Aquest mòdul desitja en primer lloc proporcionar un enfocament relativament no tècnic a la teoria microeconòmica moderna, i en segon lloc, cobreix els principals temes de finances corporatives i la teoria del govern corporatiu, amb èmfasi en les contribucions recents i les preguntes d'investigació. El missatge principal que volem transmetre és que moltes situacions es poden analitzar millor (1) pensant en el que realment està succeint en el "món real", (2) fent ús de les eines de microeconomia per a reinterpretar el problema i desenvolupar un model simple i (3) pensar acuradament sobre com resoldre el model. Per a la primera part, això s'il·lustrarà en diverses àrees, inclosos els problemes d'informació, certs aspectes de la teoria del monopoli i la teoria de l'oligopoli. L'estudiant aprendrà els temes coberts en un curs tradicional com: teoria del consumidor, presa de decisions de les empreses i estructura del mercat, equilibri general i teoria de la informació. L'estudiant manejarà tècniques matemàtiques per tractar aquests problemes. Per tant, al final del mòdul, l'estudiant tindrà  bases suficients per abordar de manera rigorosa tot tipus de temes coberts en estratègia empresarial, govern corporatiu, finances i la teoria de les organitzacions.

Per a les parts restants, aquest mòdul cobreix els temes principals en finances corporatives, finances de mercat i teoria del govern corporatiu, amb èmfasi en contribucions recents i preguntes d'investigació. Tenint els estudiants nocions bàsiques en finances, teoria de contractes i teoria de jocs, el curs se centrarà especialment en els problemes de govern corporatiu. Les conferències seran sobre contractació financera sota informació asimètrica, contractes incomplets, control i govern corporatiu, i intermediació financera.

 

Competències

 • Abordar de manera crítica les fonts documentals quantitatives rellevants per a l'anàlisi econòmica de les organitzacions.
 • Analitzar el comportament i les interrelacions entre els diferents agents interessats en l'esdevenir de l'empresa.
 • Capacitat de lideratge i decisió.
 • Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i internacionals.
 • Comprendre models quantitatius de l'empresa i interpretar els seus resultats.
 • Comunicar els resultats de la recerca utilitzant els diversos mitjans disponibles a audiències diverses.
 • Demostrar un coneixement de l'entorn econòmic i institucional en el qual els agents econòmics interactuen dins de, o a través de, organitzacions econòmiques.
 • Desenvolupar el compromís ètic, social i mediambiental.
 • Desenvolupar un pensament crític i constructiu enfront de treballs propis i aliens.
 • Dominar els instruments tècnics i informàtics necessaris per poder desenvolupar estudis aplicats.
 • Habilitat per motivar les anàlisis, interpretar resultats i presentar-los de forma clara i concisa en anglès.
 • Identificar les fonts d'informació rellevants i els seus continguts per a la seva posterior explotació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de lideratge i decisió.
 2. Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i internacionals.
 3. Comprendre els factors determinants de les estructures de govern.
 4. Comunicar els resultats de la recerca utilitzant els diversos mitjans disponibles a audiències diverses.
 5. Conèixer els diferents models de govern corporatiu.
 6. Conèixer i distingir les característiques de les diferents bases de dades empresarials.
 7. Desenvolupar el compromís ètic, social i mediambiental.
 8. Desenvolupar un pensament crític i constructiu enfront de treballs propis i aliens.
 9. Dominar els instruments tècnics i informàtics necessaris per poder desenvolupar estudis aplicats.
 10. Dominar les característiques dels mercats financers.
 11. Entendre els models actuals de microestructura.
 12. Entendre i dominar la seva relació amb l'empresa.
 13. Habilitat per motivar les anàlisis, interpretar resultats i presentar-los de forma clara i concisa en anglès.
 14. Identificar les característiques dels diferents agents relacionats amb l'empresa.
 15. Identificar les fonts d'informació rellevants i els seus continguts per a la seva posterior explotació.

Continguts

La primera part del mòdul abordarà els temes tractats en un curs tradicional de Microeconomia. L'estudiant manejarà tècniques matemàtiques per tractar aquests problemes. Per a les parts restants, aquest curs cobreix temes sobre finances de mercat i finances corporatives, govern corporatiu i algunes contribucions recents i preguntes d'investigació.

El mòdul es va dividir en quatre parts: microeconomia, finances, govern corporatiu i temes d'investigació addicionals.

 

Els següents temes es tractaran en Economia dels mercats (microeconomia):

1. L'economia com a ciència del comportament. Veure com els economistes poden pensar en una varietat de problemes

2. Comportament del consumidor i elecció sota incertesa

3. Teoria de la producció i costos de producció.

4. Maximització de beneficis i monopoli

5. Teoria de l'oligopoli.

6. Economia de la informació

7. Economia de la informació. Un enfocament institucional.

 

Els següents temes seran coberts en Finances i Mercats:

8. Risc, rendibilitat i diversificació.

9. Teoria de la cartera.

10. Simplificar la teoria de la cartera.

11. El model de valoració dels actius financers.

12. Valorar actius reals

13. Estructura de capital

 

Els següents temes seran coberts en Govern Corporatiu:

14. Introducció de l'estructura de capital: teoremes de Modigliani-Miller

15. Costos de fallida i Conflictes entre creditors-accionistes

16. Estructura de capital i estratègia corporativa.

17. Propietat i control

18. Govern corporatiu i rendibilitat financera.

19. Regulació i codis de bones pràctiques.

 

Els següents temes es tractaran en elSeminari de Finances i Mercats:

20. Eficiència de mercat: teoria i evidència empírica.

21. Finances comportamentals.

22. Riscos financers: mesures de risc de crèdit.

 

Es pot trobar una descripció detallada dels seus continguts: http://pagines.uab.cat/mmobe/

Metodologia


El mòdul combina classes teòriques i sessions pràctiques que requereixen la participació dinàmica dels estudiants. Les activitats d'aprenentatge inclouen: seguir conferències sobre els temes principals, resoldre i gestionar problemes i exercicis a l'ordinador, llegir i revisar críticament treballs scientificos. Tot això d'una manera interactiva. Els preparatius de casos i les discussions a classe també es convertiran en importants punts de referència del progrés de l'estudiant. Les discussions a classe els donen als estudiants l'oportunitat d'aplicar material de la classe a problemes del món real. Altres sessions de classe estaran dedicades principalment a material lectiu i discussions més curtes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Dirigides 100 4 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14
Tipus: Supervisades      
Supervisades 25 1 2, 4, 8, 9, 10, 15
Tipus: Autònomes      
Autònomes 85 3,4 6, 7, 8, 10, 12, 13

Avaluació


El sistema d'avaluació del mòdul inclou:

- Tasques i Deures (resolució de conjunts d'exercicis i problemes, presentació de revisió crítica d'articles, assaig final)

- Participació a classe (discussió de casos i notícies, debats curts)

- Prova (examen parcial i final)

 

L'alumne ha d'aprovar el mòdul quan la nota final sigui igual o superior a cinc (sobre deu).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmens 50 20 0,8 3, 5, 7, 10, 12, 13
Participació a classe 10 4 0,16 1, 4, 7, 8, 13
Tasques i deures 40 16 0,64 2, 3, 6, 9, 11, 12, 14, 15

Bibliografia

Altman, E. (1982) “A Fuhter Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question”, Journal of Finance, 39 nº 1, pp. 219-26

Basel Committee on Banking Supervision, BCBS (2010b): “Principles for Enhancing Corporate Governance”. October 2010.

Bebchuk, L.A., Fried, J., and Walker, D.I. (2002), ‘Managerial Power and Rent Extraction in the Design of Executive Compensation’, University of Chicago Law Review, Vol. 69, pp. 751-846.

Bowles, Samuel (2004); “Microeconomics, Behavior, Institutions and Evolution”; Rusell Sage Foundation and Princeton University Press.

Burkart, Mike, Andrei Shleifer, and Fausto Panunzi, 2003, Family firms, Journal of Finance 58, pp. 2167-2202.

Crespí, R., García-Cestona, M., Salas, V., 2004. Governance mechanisms in Spanish banks: Does ownership matter? Journal of Banking and Finance 28, 2311-2330.

Davies, J.R., David Hillier and P. Mc-Colgan (2005) “Ownership Structure, Managerial Behavior and Corporate Value”, Journal of Corporate Finance, 11, n.º 4, pp. 80-96.

Demsetz, Harold, Belen Villalonga (2001) “Ownership Structure and Corporate Performance” Journal of Corporate Finance, Vol. 7, pp. 209- 233, 2001.

Faulkender, M,. and M. Petersen (2006) “Does the Source of Capital Affect Capital Structure?, Review of Financial Studies, 19 pp. 249-79.

Franks, J (London Business School, CEPR and ECGI), Colin Mayer (Said Business School, CEPR and ECGI)Stefano Rossi ( London Business School):”Spending Less Time with the Family: The Decline of Family Ownership in the UK”.

Galve Górriz, C Vicente Salas Fumás (University of Zaragoza, Spain) “Family ownership and performance: the net effectof productive efficiency and growth constraints”

García-Cestona, M.A. and J. Surroca (2008): Multiple goals and ownership structure: Effects on the performance of Spanish savings banks. European Journal of Operational Research 187 (2008) 582–599

Grahan, J.R., 1996, "Debt and the marginal tax rate", Journal of Financial Economics 41. pp. 41-73

Hillier, D., Grinblatt, Mark and Sheridan Titman (2011), "Financial Markets and Corporate Strategy", 2nd Edition, McGraw-Hill.

Himmelberg, C. P., Hubbard, R.G., & Palia, D. 1999. Understanding the determinants of managerial ownership and the link between ownership structure and performance. Journal of Financial Economics, 53: 353- 384.

Jensen, M. and Meckling, W. (1976), “Theory of firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure”, Journal of Financial Economics, 3, pp. 305-360.

Jensen, Michael and Kevin Murphy. 1990. "Performance Pay and Top Management Incentives." Journal of Political Economy. 98:2, pp. 225- 63.

Kreps, David (1990); “A Course in Microeconomic Theory”; PrincetonUniversity Press. 

La Porta, R.; Lopez-de-Silanes, F.; Shleifer, A. and R.W. Vishny (2000), "Agency Problems and Dividend Policies around the World", Journal of Finance, LV (1), pp. 1.33.

LaPorta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, andRobert Vishny, 2000, “Investor Protection and Corporate Governance,”Journal of Financial Economics Vol. 58, pp. 3-28.

LaPorta, R., Florencio Lopez-De Silanes, and Andrei Shleifer,1999, “Corporate Ownership Around the World,” Journal of Finance Vol.54, pp. 471-517

Malmendier, U. and G. Tate, (2005) “CEO Overconfidence and corporate Investment” Journal of Finance, 60, pp. 2661-700.

Miller, M. and Modigliani, F. (1961), “ Dividend policy, growth and the value of shares”, Journal of Business, 34, pp. 411-433.

Miller, M (1977) “Debt and Taxes”, Journal of Finance, 32, pp. 261-275.

Miller, M (1988) “The Modigliani-Miller Proposition after Thirty Years”, Journal of Economic Perspectives, 2, pp. 99-120.

Modigliani F. and Miller, M. (1958) "The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment", American Economic Review, 48, pp. 162-197.

Odegaard, Bernt Arne and Oyvind Bohren (2003)“Governance and Performance Revisited” ECGI - Finance Working Paper No. 28/2003; EFA 2003 Annual Conference Paper No. 252 Norwegian School of Management.

Rajan, R. G. and Luigi Zingales, “What Do We Know about Capital Structure” Soome Evidence from International Data” Journal of Finance, 50, nª 5 (1995), pp. 1421-60.

Reid, Alan S. The Internationalisation of Corporate Governance Codes of Conduct. Business Law Review, Oct2003, Vol. 24 Issue 10, p233- 238.

Thomsen, S. and T. Pedersen, 2000, “Ownership Structure and Economic Performance in the Largest European Companies”, Strategic Management Journal, 21, 689-705.