Logo UAB
2020/2021

Fonologia Catalana

Codi: 105829 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Teresa Cabré Monné
Correu electrònic:
Teresa.Cabre@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

no n'hi ha

Objectius

Caracteritzar articulatòriament els sons del català, amb les variants dialectals més importants. Identificar i caracteritzar  els principals processos fonològics de la llengua

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, l’evolució al llarg de la història i l’estructura actual.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Interpretar els factors polítics, socials i culturals que condicionen l'ús de la llengua catalana i la seva evolució al llarg de la seva història i en l'actualitat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar els coneixements sobre les propietats internes i externes de la llengua a les diferents condicions d'ús.
 2. Analitzar estructures lingüístiques.
 3. Analitzar les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua actual que més problemàtica susciten.
 4. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 5. Aplicar els principis de correcció que requereix la llengua estàndard i els diferents registres i varietats.
 6. Descriure els processos combinatoris de creació d'unitats lingüístiques.
 7. Descriure les característiques articulatòries dels sons del català.
 8. Determinar tipus de registre sobre bases fonològiques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques.
 9. Distingir el gènere gramatical del gènere natural.
 10. Fer treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 11. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 12. Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
 13. Identificar els factors pragmàtics que condicionen l'ús de les diverses estructures lingüístiques.
 14. Identificar i descriure els processos de flexió, derivació, composició i lexicalització.
 15. Identificar l'origen dels errors en l'ús de la llengua per parlants no natius.
 16. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 17. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per a fer-ne una anàlisi crítica.
 18. Mantenir una actitud de respecte envers les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 19. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 20. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 21. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 22. Solucionar els errors en l'ús de la llengua per parlants no natius.
 23. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 24. Utilitzar recursos tecnològics (digitals i audiovisuals) per a l'adquisició del coneixement i les seves aplicacions en llengua i literatura.

Continguts

Fonètica i fonologia. Fonètica articulatòria i transcripció fonètica.

Trets distintius i classes naturals. Forma subjacent, forma fonètica i processos fonològics.

La síl·laba. Sistema vocàlic i variació dialectal.

Sistema consonàntic. Processos lèxics, postlèxics i variació dialectal

Metodologia

Presentacions de la matèria amb discussió dels problemes objecte d'estudi.

Pràctiques d'aula a partir de l'estudi de casos concrets amb exercicis específics.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
explicació del temari i discussió de problemes 45 1,8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24
Tipus: Supervisades      
pràctiques d'aula i resolució de problemes 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Tipus: Autònomes      
estudi i lectura de textos específics 54 2,16 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23

Avaluació

1. Examen final (50%)

2. Exercicis puntuats, 2 (40%)

3. Pràctica addicional (10%)

Els errors de normativa penalitzaran en la forma que s'estableixi per a cada activitat.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui  instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà zero.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

La nota final de l'assignatura serà la suma (ponderada) de les puntuacions obtingudes en cada activitat. Després decada prova, hi haurà sempre un procediment de revisió del resultat. El calendari de les proves s'anunciarà acomençament de curs. L'assignatura serà "no avaluable" quan no s'hagi fet la prova final. Només tindran accés a la reavaluació els estudiantsque hagin obtingut com a mínim un 3,5 de la nota global i hagin estat avaluats en un mínim de 2/3 parts de laqualificació de l'assignatura. Només es podrà recuperar l'examen final i la nota màxima serà 5. Els errors de normativa penalitzaran en la forma que s'estableixi per a cada activitat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
examen final 50% 2 0,08 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22
exercicis puntuats 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
pràctica addicional 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Bibliografia

Bonet, E, i M-R Lloret (1998) Fonologia catalana. Ariel

Lloret, M-R. (2011) La fonologia del català. Santillana

Prieto, P. (2004) Fonètica i fonologia Ed. UOC

Recasens, D. (1993) Fonètica i fonologia. Enciclopèdia Catalana

Solà, J. el al. (2002) Gramàtica del català contemporani. Vol-I. Empúries